بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد

نویسنده

  • جهانشیر توکلی زاده استادیار روان شناسی، مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد
چکیده مقاله:

پژوهش‌های متعددی در مورد خودتنظیمی و بهداشت جسمی و نقش یادگیری خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و انگیزش یادگیری انجام گرفته، اما مطالعات درباره‌ی یادگیری خودتنظیمی و بهداشت روانی اندک است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان پسر سال دوم راهنمایی شهر مشهد در سال 88-1387 انجام گرفت. روش‌کار: در این مطالعه‌ی آزمایشی، تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان پسر (15 نفر برای گروه آزمون و شاهد) با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای از نواحی هفتگانه‌ی آموزش و پرورش شهر مشهد انتخاب گردید. ابتدا پرسش‌نامه‌های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و سلامت عمومی-28 به صورت پیش‌آزمون در هر دو گروه اجرا شدند. سپس گروه آزمون تحت یک برنامه‌ی آموزشی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی به مدت 18 جلسه‌ی یک ساعته قرار گرفتند. در پایان آموزش، پس‌آزمون‌های پرسش‌نامه‌های یاد شده در هر دو گروه اجرا شد. داده‌های پژوهش با نرم‌افزار SPSS و آزمون تی مستقل تحلیل شدند. یافته‌ ها: بین میانگین‌های نمرات اختلافی وضعیت سلامت روانی (34/0=P) و مولفه‌های آن یعنی شکایات جسمانی (37/0=P)، اضطراب (59/0=P)، سوء‌عملکرد اجتماعی (12/0=P) و افسردگی (19/0=P) در دو گروه آزمون و شاهد تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج، آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سلامت روانی دانش‌آموزان تاثیر معنی‌داری ندارد. البتهرابطه‌ی دو متغیر یاد شده می‌تواند متاثر از عواملی هم‌چون ابزار سنجش سلامت روانی، روش آموزش، مدت برنامه‌ی آموزشی، فرصت تمرین و کاربرد راهبردها باشد. بنابراین برای قضاوت دقیق‌تر پیرامون آن‌ها، مطالعات بیشتری با در نظر گرفتن عوامل یاد شده ضرورت می‌یابد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر راهبردهای خودتنظیمی والدین و راه بردهای خودتنظیمی در یادگیری دانش آموزان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای خودتنظیمی والدین راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری و عزت نفس دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر تهران بود. بدین منظور، تعداد 261 دانش آموز دختر کلاس سوم راهنمایی مدارس دولتی از نواحی 3 و 7 و 19 تهارن به طور تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق سه پرسش نامه ارایه رفتارهای خودتنظیمی والدین که دارای 20 پرسش پنج درجه ای در چهار حوزه سرمشق دهی، تشویق، تسهیل و پاد...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان

این پژوهش با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر بهبود خودتنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان در سال تحصیلی 92ـ1391 انجام گردید. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه بود. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسشنامۀ خودتنظیمی یادگیری زیمرمان و ماتینزپونز (1986) و برنامۀ آموزشی مهارت های ارتباطی یونیسف (2004) بود. جامعۀ آماری پژوهش را همۀ دانش آموزان پسر پای...

متن کامل

بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان دبستانی شهر مشهد

مقدمه: برای رسیدن به سطح مطلوب سلامت روان در جامعه به داده‌ها و اطلاعات آماری مناسب از وضعیت موجود نیاز می‌باشد که این پژوهش نیز به همین منظور و با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات هیجانی-رفتاری در دانش‌آموزان دبستانی شهر مشهد انجام گردیده است.  روش‌کار: در این پژوهش توصیفی-مقطعی 500 دانش‌آموز دختر و پسر از پایه‌های اول تا پنجم دبستان‌های دولتی شهر مشهد در سال تحصیلی 90-1389 به روش ترکیبی (طبقه‌ای...

متن کامل

بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی بازی رایانه‌ای آموزشی تولید شده بر خودتنظیمی تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول دوره دوم متوسطه تهران انجام شده است. این مطالعه با توجه به اهداف و فرضیه‌ها از نوع طرح‌های آزمایشی بین گروهی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است و با توجه به شیوه جمع‌آوری داده‌ها از نوع نیمه آزمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر پایه اول دوره متوسطه دوم ...

متن کامل

اثربخشی آموزش ذهن آگاهی روی اضطراب امتحان دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر کاشان

Objective: The present study aimed at an investigation of the effectiveness of the mindfulness training on test anxiety in Kashan guidance grade boy students. Method: The present study is experimental with pre-test – post-test with the control group. The statistical population of the present study includes all of the guidance grade boy students in the academic years of 1394 in Kashan among whom...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 51

صفحات  9- 250

تاریخ انتشار 2011-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023