× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثربخشی اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

  • حمید زارعی کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
  • دکتر احمد پیفه استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران
  • رخسانه ریگی کارشناس‌ارشد حسابداری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیستان و بلوچستان، ایران
  • فریده صوفی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به الزام قانونی دستورعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد و ضرورت ارتقاء کمیت و کیفیت خدمات در بخش سلامت، که بر نظام اقتصادی کشور نیز مؤثر است، پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد می‌پردازد.    روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده‌ها، توصیفی‌ تحلیلی با رویکرد پس‌رویدادی اسـت. جامعه آماری پژوهش شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی استان سیستان و بلوچستان در بازه زمانی 1396-1389 (مشتمل بر پنج سال قبل و سه سال بعد از اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد) است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده‌ها از برگه ارزیابی خدمات، تجزیه و تحلیل متون، گزارش‌های مدیریتی و داده‌های صورت‌های مالی استفاده و تجزیه‌وتحلیل آماری داده‌های مزبور از طریق رگرسیون چند متغیره انجام شده است. یافته‌ها: نتایج بیانگر این است که بین اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد با درآمد بیمارستان­ها، حضور فعال کارکنان غیرمؤظف و کیفیت ارائه خدمات رابطه مثبت و معنی‌دار وجود دارد اما بین اجرای این طرح و ضریب اشغال تخت فعال رابطه معنی­­داری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: با توجه به مؤثربودن اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد بر درآمد بیمارستان­ها می­توان اظهار داشت که این طرح تأثیر مثبتی بر عملکرد کارکنان بیمارستان‌ها داشته و موجب فعالیت بیشتر آنان در بیمارستان­ها، ارائه خدمات بهتر و در مجموع بهبود اثربخشی شده است. بنابراین، به مسئولان و مجریان طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد می­شود اجرای آن را به صورت گسترده­تر در سایر استان‌ها دنبال کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

دولت ها در سرتاسرجهان در حال استقبال از انقلاب دیجیتال به منظور ارتقا خدمات به شهروندان خود هستند. دولت الکترونیک به کاربرد اینترنت و شبکه گسترده جهانی در ارائه کارآمد و موثر خدمات و اطلاعات به شهروندان اشاره دارد.با این حال توسعه کیفیت خدمات و سیستم های تحویل اثربخش یکی از مهم ترین جنبه های دولت الکترونیک هستند بنابراین افزایش اثربخشی خدمات دولت الکترونیک در هزینه های مقرون به صرفه یکی از بحث ...

مقدمه: قوانین پرداخت مبتنی بر عملکرد و ارتقاء بهره‌وری در اثربخشی اقدامات بهداشتی، رضایت‌شغلی و کیفیت زندگی پرستاران مهم است. اما تأثیر برنامه‌های اجرایی آنها همیشه با چالش روبروست. هدف: بررسی اجرای قانون ارتقاء بهره‌وری و طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد و رضایت‌شغلی پرستاران است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی در دو مرحله به فاصله (4) سال (1391 و 1395) رضایت‌شغلی (500) پرستارسنجیده شد ...

Background and Objective: Unfair and inefficient payment system leads to problems such as employee dissatisfaction, absenteeism, turnover, strikes and complaints, reducing the awarded organizations or other organizational problems. Therefore, this study was conducted to evaluate the personnel`s views about implementation of performance based payment in hospitals affiliated with Shiraz Universit...

Background and Objective: Satisfaction is one of the health dimensions and in lack of attention to patient's satisfaction, health system has acted contrary to its mission. The patient's satisfaction is apparent and doing measures to increase job satisfaction in nurses can improve the quality of care and patient's satisfaction. The aim of this study was to evaluate the role of law enforcement of...

چکیده زمینه و هدف: ناعادلانه و ناکارآمد بودن سیستم پرداخت باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل نارضایتی کارکنان، غیبت، ترک خدمت، اعتصاب و شکایت، کاهش تعلق سازمانی یا دیگر مشکلات سازمانی می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دیدگاه کارکنان بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز نسبت به روش پرداخت مبتنی بر عملکرد انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی می باشد که در سال 1394 بر روی 424 ن...