بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص CWSI برای برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه

نویسندگان

  • امیر سلطانی محمدی استادیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • سعید برومند نسب استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
  • مریم قربانی دانشجوی دکتری، آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
چکیده

     تعیین زمان مناسب آبیاری یکی از تصمیم­گیری های مهمی است که برنامه­ریزان واحدهای زراعی با آن روبه­رو هستند. استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص های متعددی ارائه شده است که ازبین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد. به­منظور برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز، در سال زراعی 93-1392 تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت آبیاری بارانی( کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) با دوتیمار کیفی آب شور (ds/m5/2  S1=و  ds/m 5S5=)در سه تکرار انجام گرفت. براین اساس مقدار شاخص تنش آبی گیاه در شهریورماه برای دوتیمار S1(حداقل شوری) و S5(حداکثر شوری) به ترتیب 14/0 و  29/0و در مهرماه  18/0 و 27/0برآورد شد. معادله های خط مبنای بالایی برای تیمار S1، در شهریور ومهر ماه به ترتیب=5.75 (Tc- Ta)ul و4.70 = (Tc- Ta) ul  وبرای تیمار S5  در شهریور ومهر ماه به ترتیب 2.94=(Tc- Ta) ulو  2.85Tc-Ta) ul = )  محاسبه شد.معادله خط مبنای پایینی تنش محاسبه شده در تیمار S1 و S5گویای تنش آبی کمتر در تیمار S1 به علت پایین بودن خط مبنای پایینی آن نسبت به تیمار S5 بود. با استفاده از داده­های اندازه­گیری شده، برای برنامه­ریزی آبیاری بارانی گیاه ذرت تحت دو تیمار S1 و S5 در شهریور و مهرماه روابطی تعیین و با استفاده از آن ها و مقایسه (Tc-Ta)m(اندازه گیری شده) با) (Tc- Ta)aمقدار مجازمحاسبه شده) می توان زمان آبیاری را  در هردو تیمارتشخیص داد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرشوری آب در آبیاری بارانی برمیزان شاخص cwsi برای برنامه ریزی آبیاری ذرت تابستانه

تعیین زمان مناسب آبیاری یکی از تصمیم­گیری های مهمی است که برنامه­ریزان واحدهای زراعی با آن روبه­رو هستند. استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص های متعددی ارائه شده است که ازبین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره کرد. به­منظور برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استف...

متن کامل

بررسی اثر شوری آب در آبیاری سطحی برمیزان شاخص تنش آبی گیاه CWSI))در برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه

برنامه­ریزی آبیاری در شرایط وجود تنش آبی و شوری، بسیار مشکل­تر از برنامه­ریزی آبیاری کامل است. استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته­است. در این روش شاخص­های متعددی ارائه شده­است که ازبین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه CWSI)) به روش ایدسو اشاره کرد. به­منظور برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی ...

متن کامل

قابلیت کاربرد شاخص CWSI برای برنامه ریزی آبیاری ذرت با آب شور در اهواز

برنامهریزی آبیاری در شرایط وجود تنش آبی و شوری، مشکلتر از برنامهریزی آبیاری عادی است. برایبررسی پدیده تنش آبی گیاهان شاخصهای متعددی ارائهشده است که یکی از آنها شاخص تنش آبی گیاه 1 هست.در شرایط استفاده از آب شور، در ،(KSC- بهمنظور بررسی قابلیت این شاخص در برنامهریزی آبیاری ذرت (رقم 704:S2،3/ آب با شوری 5 :S1 ،2/ آب کارون با شوری 3 :S 1392 ، تحقیقی شامل 5 تیمار شوری آب آبیاری( 0 - سال زراعی 936/5...

متن کامل

ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی

In this study, the optimum irrigation depths for corn grain production under different conditions, i.e. maximum grain yield production and maximum benefit under limited land and water conditions, were determined under sprinkler irrigation in Bajgah (15 km. north of Shiraz). The results showed that, the optimum depth of irrigation for maximum grain yield production was 77.0 cm. Because of low pr...

متن کامل

ژرفای بهینه آب آبیاری ذرت در روش آبیاری بارانی

In this study, the optimum irrigation depths for corn grain production under different conditions, i.e. maximum grain yield production and maximum benefit under limited land and water conditions, were determined under sprinkler irrigation in Bajgah (15 km. north of Shiraz). The results showed that, the optimum depth of irrigation for maximum grain yield production was 77.0 cm. Because of low pr...

متن کامل

برنامه‌ریزی آبیاری ذرت تابستانه تحت دونوع آبیاری سطحی و بارانی با استفاده از شاخصCWSI درشرایط اقلیمی اهواز

     استفاده از دمای پوشش سبز برای برنامه­ریزی آبیاری گیاهان یکی از روش­هایی است که مورد توجه محققین قرار گرفته است. در این روش شاخص­های متعددی ارائه شده است که از بین آن­ها می­توان به شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو اشاره­کرد. به­منظور برنامه­ریزی آبیاری ذرت تابستانه در شرایط اقلیمی اهواز با استفاده از دمای پوشش سبز، در سال زراعی 93-1392 تحقیقی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه ش...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 39  شماره 3

صفحات  63- 71

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید