بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزرNd:YAG و Er:YAG و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی

نویسندگان

چکیده

Introduction: In order to increase the bonding strength of the composite resin cements to the indirect composites, experiments such as the creation of surface roughness with sandblasting, acid-etching, silane application, laser, etc. have been carried out. However, there is no consensus about the results. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of Er: YAG and Nd: YAG lasers and acid etching on microshear bond strength of an indirect composite resin. Methods: After making 30 blocks of Gradia indirect composite (GC/Japan), three groups were considered (10 each): A(Er:YAG), B(Nd:YAG) and C (control, without interfering laser). Phosphoric acid (40%) was applied on half of the subjects in each group. Thereafter, 4 columns of the Panavia F2 resin cement were made on top of each block of composite. The micro-shear bond strength rates were examined by MTD-500(SD Mechatronik-Germany )with the cross head speed of 1mm/min). The data were analyzed by the t-test, one way /two-way ANOVA and the Post-Hoc analyses. Results: There was a significant increase in the bond strength in the laser groups, Er:YAG(P: 0.01) and Nd: YAG(P: 0.01), compared with the control group(P:0.94). The lasers alone (P<0.001) and the combination of the laser and acid-etching (P: 0.001) had significant effects. Overall, the effect of Er:YAG without acid-etching was more than all the other groups. Conclusion: The two Er:YAG and Nd: YAG lasers increased the bond strength. Though etching alone had no significant effect, the application of the laser Nd:YAG with etching increased the bond strength.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر آماده سازی سطح یک نوع کامپوزیت غیرمستقیم، به وسیله دو نوع لیزرnd:yag و er:yag و اسید اچ، بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی

مقدمه: به منظور افزایش استحکام باند سمان های رزینی به کامپوزیت های غیرمستقیم، تلاش هایی از قبیل ایجاد خشونت سطحی با سندبلاست، اسید و سایلن و لیزر انجام گرفته است که در مورد نتایج آنها توافق نظر وجود ندارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر لیزرer:yag و nd:yag و اسید اچ بر استحکام باند ریز برشی سمان رزینی و کامپوزیت غیرمستقیم است. روش بررسی: پس از ساخت 30 عدد بلوک کامپوزیتی (gc-japan) gradia-indirect،...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی استحکام باند طولانی مدت دو نوع سمان رزینی به مینا و عاج دندان

  Background and Aims : In this in vitro study, the long-term bond strength of a self-adhesive resin cement and conventional resin cements to human enamel and dentin was compared .   Materials and Methods: 80 sections of intact human third molars were randomly assigned into eight groups according to the cement type [Rely X Unicem (RXU), Rely X ARC (RXA)], bond substrate (enamel, dentin) and the...

متن کامل

بررسی تاثیر دو نوع سمان رزینی Self-etch و Self-adhesive بر استحکام باند برشی پست فایبر با عاج دندان

خلاصه: سابقه و هدف: جداشدگی پست (debonding) از مهمترین علل شکست در ترمیم دندان‌های اندو شده با پست های فایبر میباشد. ضعیفترین حلقه اتصال در مجموعه پست – سمان رزینی – عاج، چسبندگی سمان به عاج است. هدف این تحقیق مقایسه استحکام باند برشی دو گروه سمان رزینی و در اتصال پست فایبر با عاج دندان بوده است.مواد و روش ها: 40 دندان پرمولر تک کانال مندیبل با ریشه سالم تحت درمان  استاندارد ریشه قرار گرفتند، س...

متن کامل

تأثیر آماده سازی سطح بر استحکام باند ریز کششی سمان رزینی سلف ادهزیو با سرامیک زیر کونیا

  تا ٔ ثیر آماده سازی سطح بر استحکام باند ریز کششی سمان رزینی سلف ادهزیو   با سرامیک زیر کونیا       دکتر اسماعیل یاسینی1- دکتر حمید کرمانشاه2 - دکتر مائده صداقتی3   1- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استاد گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   2- عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی و استادیار گروه آموزشی ترمیمی و مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ت...

متن کامل

بررسی اثر روشهای آماده سازی مکانیکی سطح بر استحکام برشی باند کامپوزیت جدید به کامپوزیت قدیمی

بررسی اثر روشهای آماده سازی مکانیکی سطح بر استحکام برشی باند کامپوزیت جدید به کامپوزیت قدیمی دکتر پرنیان علیزاده اسکویی* - دکتر نرمین محمدی* - دکتر سیاوش سوادی اسکویی** - دکتر علی حسینی*** *- استادیار گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. **- استادیار و مدیر گروه آموزشی ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز. ***- دندانپزشک. چکیده زمینه و هدف: نیاز به مرمت ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی تأثیر دو نوع سمان رزینی بر استحکام باند پست فایبر

Background and Aims: Debonding at the cement-dentine interface is the main reason of failure in restoration of endodentically treated teeth with fiber posts. The aim of this study was to compare the effect of Starfill 2B danville and Panavia F2 kuraray cements on the retention of fiber posts to root canal dentin. Materials and Methods: Twenty extracted mandibular premolar teeth which had...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 1

صفحات  940- 951

تاریخ انتشار 2014-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022