بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه

نویسندگان

  • زهرا نظری دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مریم قراچورلو دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین واکنش های روغن ها و چربی ها اکسیداسیون می باشد که ترکیبات فنولیک موجود در مواد غذایی می توانند آن را به تعویق بیندازند. از آنجایی که چای دارای ترکیبات پلی فنلی مختلفی همچون تانن ها و کاتشین ها می باشد، در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: عصاره چای سیاه با سه روش استخراج با متانول، روش آگارول و استخراج آبی بدست آمد و راندمان استخراج تعیین گردید. جهت بررسی خاصیت آنتی % ، عصاره0/1% و 0/05 ،%0/01 اکسیدانی، اسید تانیک در سه سطح غلظت  های چای در سه غلظت % به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون بکر و تالو اضافه شد و زمان پایداری روغنها به اکسیداسیون توسط دستگاه 1% و 0/5 ، %0/1 درجه سانتی 120 رنسیمت در دمای   درجه سانتیگراد، در فواصل زمانی 105 روز نگهداری در آون 6 گراد تعیین گردید و اندیس پراکسید طی  ساعته اندازه24 گیری شد.  یافته ها: نتایج حاصل از مقایسه عصاره های حاصل از روشهای مختلف استخراج نشان داد استخراج آبی موثرترین عصاره از نظر آنتی اکسیدانی را ایجاد کرده است. آزمایش های انجام شده نشان داد که غلظت های مختلف عصاره چای، خاصیت آنتی اکسیدانی داشتند و  % و0/5 توانستند روند اکسیداسیون را کاهش دهند. تأثیر گذارترین ترکیب مورد استفاده در روغن آفتابگردان و کانولا عصاره با غلظت % می0/1 همچنین اسید تانیک با غلظت % بهترین تأثیر را در 0/1% و اسید تانیک با غلظت 1 باشد. در تالو و روغن زیتون، عصاره با غلظت کاهش عدد پراکسید و افزایش زمان پایداری روغن نشان دادند. روغن زیتون حاوی آنتی اکسیدان طبیعی توکوفرول بوده و تالو دارای مقدار بسیار ناچیزی آنتی اکسیدان طبیعی است و با افزایش غلظت عصاره به عنوان آنتی اکسیدان افزایش زمان پایداری و کاهش عدد پراکسید مشاهده می شود. اسید تانیک نیز در غلظت مشابه با عصاره اثری مانند عصاره را نشان می دهد. نتیجه گیری: در میان غلظت های استفاده شده بهترین غلظت عصاره برای روغن % و برای روغن1 های زیتون و تالو  های کانولا و % بود و از آنجایی که عصاره آبی چای بهترین اثر آنتی اکسیدانی را داشته است بنابراین می 0/5آفتابگردان  توان از آن به عنوان یک منبع گیاهی که دارای ترکیبات آنتی اکسیدانی است در صنایع غذایی و دارویی استفاده کرد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

مقدمه: پرواکسیدان هایی چون آهن و مس باعث تسریع واکنش اکسیداسیون و حضور آنتی اکسیدان­ها و ترکیبات چلاته کننده باعث تأخیر در آن می شود. در این تحقیق اثر چلاته کنندگی عصاره چای که حاوی مقدار قابل توجهی تانیک اسید است در مقایسه با سیتریک اسید مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش­ها: به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون و تالو مقدارppm  1/0 مس اضافه شد و سپس اثر چلاته کنندگی سیتریک اسید (01/0 ...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و میزان فلاونوئیدهای کل چای سیاه ایرانی و چای سیاه وارداتی در مقایسه با چای سبز

مقدمه: استفاده از مواد غذایی به‌منظور پیشگیری از بیماری‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته است. چای منبع طبیعی کافئین، تئوفیلین، تیانین، اسکوربات و آنتی‌اکسیدان‌ها است. هدف از این مطالعه بررسی خاصیت آنتی‌اکسیدانی و اثرات ضد التهابی و میزان فلاونوئیدهای چای رودسر و چای سیاه وارداتی در مقایسه با چای سبز است. روش کار: در مطالعه مقطعی حاضر سه نمونه از هر چای به صورت تصادفی از سطح فروشگاه...

متن کامل

بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره برگ تمشک سیاه در روغن آفتابگردان طی شرایط حرارتی

با توجه به مصرف گسترده محصولات غذائی سرخ ‌شده در سطح جهان تحقیقات زیادی مبنی بر به کارگیری آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی در روغن ها انجام شده است که اغلب آن ها تاثیرات چشمگیر این ترکیبات را بر افزایش ماندگاری و بهبود پایداری روغن ها  نشان داده اند. بر همین اساس در این پژوهش، ابتدا عصاره متانولی برگ تمشک سیاه تهیه شد. سپس میزان کل ترکیبات فنولی موجود در عصاره با روش فولین سیو کالچو و ترکیبات توکوفرولی ...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره زرشک سیاه بر میزان اکسیداسیون چربی سوسیس نگهداری شده در یخچال

سابقه و هدف: امروزه با توجه به خطرات موجود در استفاده از نگهدارنده‌های مصنوعی از جمله در محصولات گوشتی، کاربرد نگهدارنده‌های طبیعی افزایش یافته است. زرشک سیاه با دارا بودن میزان بالای مواد آنتی اکسیدانی مانند آنتوسیانین‌ها و فلاونوئید‌ها، می‌تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی در محصولات گوشتی فرآوری شده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش‌ها: در تحقیق پیش رو تأثیر عصاره زرشک سیاه (mg/kg 90، 60، 30)...

متن کامل

اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ زیتون در پایداری کره

در این پژوهش اثر افزودن عصاره برگ زیتون به عنوان منبع غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی روی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، حسی، بافتی و میکروبی کره مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور عصاره برگ زیتون به طور جداگانه در غلظتهای 05/0، 1./0 و 5/0% به کره اضافه گردید و نمونه های آماده شده بعد از بسته بندی تحت خلا به مدت 90 روز در یخچال نگهداری شدند. عدد اسیدی، عدد پروکسید، میزان ترکیبات پلی فنولی ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره زمستان 1395

صفحات  23- 34

تاریخ انتشار 2016-10-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021