بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی درآمد بر کارایی هزینة بانک‌های ایران

نویسندگان

چکیده

رقابت در سیستم بانکی به واسطه ورود بانک‌های جدید در سال‌های اخیر افزایش یافته است. بنابراین، بانک‌ها برای افزایش سهم بازاری خود سیاست‌های متفاوتی را در پیش می‌گیرند. تنوع سازی درآمدی و رشد اعتبارات از جمله سیاست‌هایی هستند که ممکن است بر کارایی بانک‌ها تاثیرگذار باشد. در همین راستا، مطالعة حاضر با استفاده از داده‌های در سطح بانکی برای دورة زمانی 1385 تا 1393 و رگرسیون توبیت به بررسی اثر اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی بر کارایی هزینه سیستم بانکی می‌پردازد. شواهد مطالعه حاضر نشان می‌دهد که بانک سینا و بانک ملی به ترتیب دارای بیشترین و کمترین کارایی هزینه هستند. نتایج برآورد توبیت نشان می‌دهد که اعتبارات و تنوع سازی منابع درآمدی باعث بهبود کارایی هزینة بانک‌ها می‌شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران

هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک‌ها در ایران است. برای این منظور، داده‌های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع‌آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله‌ی بعد با بهره‌گیری از روش مولفه‌های اصلی (PCA) یک ...

متن کامل

برآورد کارایی بانک‌های ایران و عوامل مؤثر بر آن

این مقاله به دنبال برآورد کارایی صنعت بانکداری در ایران و تشخیص عوامل مؤثر بر آن است. در این پژوهش از آمارو ارقام ده بانک دولتی؛ شامل شش بانک تجاری(ملّت، تجارت،رفاه کارگران،صادرات،  ملی و سپه) و چهار بانک تخصصی(توسعه صادرات، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن) برای دورة زمانی1381-1374 استفاده شده و با نگرش واسطه مالی به بانک؛ روش پارامتری آماری و بکارگیری تابع هزینه  ترانسلوگ کارایی بانک‌های یاد شده، ب...

متن کامل

اثر خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت

هدف این مقاله بررسی اثر خصوصی‌سازی خدمات عمومی بر کارایی اقتصادی و درآمد دولت می‌باشد. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد، اگر خصوصی‌سازی در بخش خدمات عمومی منجر به آزادسازی قیمت در این بخش شود، زیان مرده از بین می‌رود و در نتیجه کارایی اقتصادی و درآمد دولت افزایش می‌یابد. ضمناً در صورتی که خصوصی‌سازی موجب افزایش بهره‌وری در بخش خدمات عمومی...

متن کامل

تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد در صنعت بانکداری ایران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سرمایه فکری بر کارایی درآمد (به عنوان معیار عملکرد) بانک­های فعال در صنعت بانکداری ایران برای دوره زمانی 1389-1385 است. این پژوهش شامل دو مرحله است. مرحله نخست که در آن با استفاده تکنیک تحلیل پوششی داده­ها به محاسبه کارایی درآمد بانک­های مورد بررسی پرداخته می­شود و مرحله دوم که به بررسی تأثیر سرمایه فکری و اجزای آن بر کارایی درآمد محاسبه شده در مرحله نخست می­پردازد. د...

متن کامل

اثر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار

Targeted subsidies plan affects income distribution and poverty through several channels. On most of the analyzies, changes on labor supply are not considered. Increasing nominal income alone after paying cash subsidy rule can reduce labor supply in targeted subsidies. This issue may decrease effect of targeted subsidies. In this research by CGE we calculate the result of impact of energy price...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 4

صفحات  115- 129

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021