بررسی اثر بخشی کتاب در بهبود درمان بیماران سرطانی گروه سنی ب (9-7 سال)

نویسندگان

  • آرش قدیمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • حسین وکیلی مفرد عضو هیئت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان؛
  • حمید تن زده پناه مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • زهرا رضوی گروه اطفال، بیمارستان بعثت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • عباس فتاحی مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
  • لیلا معصومی گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی نقش کتاب درمانی در بهبود شرایط روحی کودکان سرطانی و افزایش امید به زندگی در روند درمان می‌باشد. روش مطالعه: در این مطالعه 40 کودک مبتلا به سرطان پس از اطلاع رسانی کامل مورد بررسی قرار گرفتند. این کودکان به سه گروه 15، 15 و 10 نفری تقسیم شدند. به دو گروه یک کتاب با محتوای انگیزشی داده شد و به یک گروه بعنوان گروه کنترل کتابی اهدا نشد. پیش از مطالعه کتاب و پس از آن از کودکان خواسته ‌شد تا پرسشنامه امیدواری میلر را پر کنند. در نهایت داده‌ها با آزمون‌های t-زوجی و One-Way Anova آنالیز گردید و 0.05 P-Value <به عنوان حد معنادار در نظر گرفته ‌شد. یافته‌ها: در این مطالعه 40 کودک مبتلا به سرطان (21 پسر و 19 دختر با رنج سنی 9-7 و میانگین سنی 78/0 ± 9/7) شرکت داده‌ شدند. در گروه اول میزان امید به زندگی پس از مطالعه کتاب "سالمونی که جسارت ورزید و بالاتر پرید" نسبت به قبل از مطالعه دارای افزایش چشمگیر بود (P < 0/001). در گروه دوم پس از مطالعه کتاب "خودت را بپذیر" میزان امید به زندگی نسبت به قبل از مطالعه کتاب افزایش یافت (P < 0/01). میزان امید به زندگی در کودکان گروه کنترل بعد از مطالعه نسبت به قبل از مطالعه اندکی افزایش یافت (P < 0/05). نتیجه‌گیری: ما در این مطالعه برای اولین بار نشان دادیم که استفاده از کتاب‌هایی در حوزه روان‌شناختی کودک و محتوای انگیزشی سبب افزایش امید به زندگی در کودکان می‌گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

بررسی ارتباط عناصر تصویرسازی بر جذب مخاطب کتاب های داستانی کودک (گروه سنی ب وج)

تصویر در کتابهای داستان، دروازه ای برای ورود کودک به قلمرو خیال انگیز داستان ها و شعرهایی است که ابتدا به کمک خطها و رنگها در تصویر، و سپس واژه ها در متن توسط کودک جست وجو می شود و به کودک می آموزد که چگونه ارتباط میان خطها به ایجاد شکل و ارتباط میان رنگها به ایجاد حجم و واقعی جلوه دادن پدیده ها در فرآیند نقاشی می انجامد و شناخت دنیای پیرامونش با چه ویژگی هایی همراه است. پژوهش حاضر ، بر اساس ...

اثر بخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی بر کیفیت زندگی در بیماران سرطانی

سرطان بیماری است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. بیمـاران سـرطانی دچـار مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی زیادی می‌شوند که ممکن است این مشکلات باعث اختلال درروند کیفیت زندگی آنـان گـردد. این پژوهش باهدف اثربخشی درمان ترکیبی مبتنی بر پذیرش و تعهد و امید درمانی در افزایش کیفیت زندگی، در بیماران مبتلابه سرطان در شهر یاسوج تدوین گردیده است روش پژوهش در این تحقیق ن...

متن کامل

بررسی تغییرات رشدی اسکلتال و دنتال در مال اکلوژن کلاس II در گروه سنی 7 تا 12 سال

سابقه و هدف: با توجه به فراوانی نسبی افراد دارای مال اکلوژن کلاس II در جامعه، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات رشدی دنتال و اسکلتال درمان الکوژن کلاس II در گروه سنی 7 تا 12 سال انجام گرفت.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی که با طراحی Longitudinal انجام گرفت تعداد 8 مدرسه به طور تصادفی در شهر تهران انتخاب و پس از معاینه 1886 دانش آموز 7 تا 12 ساله، 73 نفر بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب ش...

متن کامل

بررسی المانهای تصویری در تصویرسازی کتاب کودک و نوجوان گروه سنی الف و ب از سال 1375 تاکنون در ایران

کودکان سرمایه های هر جامعه ای به شمار می آیند و آموزش به این گروه از افراد جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. تصویر و تصویرسازی ابزار ارتباط غیر کلامی و زبان بین المللی تمامی کودکان جهان می باشد که همه آن ها این زبان را به خوبی متوجه می شوند. در این میان، تصویر کودک و به تصویر کشیده شدن آن از همه مهم تر می باشد زیرا معرف فرهنگ و شخصیت او در هر جامعه ای است. در این پایان نامه به بررسی المان های...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 53  شماره 4

صفحات  1- 1

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021