بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

نویسندگان

  • فریبا صفا
  • محمد ربیعی
  • محمدمهدی کریمی
چکیده

به منظور انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در اراضی شالیکاری استان گیلان ، تحقیق حاضر در سال زراعی 79-1378 در منطقة کوچصفهان از توابع شهرستان رشت اجراء گردید. این تحقیق به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تاریخهای کاشت 10 و 25 مهر و 15 و 30 آبان به عنوان کرتهای اصلی و ارقام، مالوکا، جریس، اویرکا و PF7045/91 به عنوان کرتهای فرعی منظور شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان دادند که بین تاریخهای مختلف کاشت و نیز بین ارقام کلزا از نظر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته، ارتفاع پایین‌ترین شاخه غلافدار از سطح زمین، وزن هزار دانه ، تعدادغلاف دربوته ، درصد روغن و عملکرد روغن، تاریخ سبز شدن، شروع گلدهی، آغاز تشکیل غلاف و طول مدت رویش از کاشت تا رسیدگی اختلاف معنی‌داری وجود دارد و اثر متقابل تاریخ کاشت × رقم تنها برای صفات درصد روغن، شروع گلدهی و آغاز تشکیل غلاف معنی‌دار بود. بررسی‌ها همچنین نشان دادند که تاریخ کاشت 25 مهر در تمامی صفات مورد مطالعه از برتری قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و تأخیر در کاشت سبب کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و سایر صفات زراعی کلزا می‌گردد. بین ارقام نیز رقم PF7045/91 از نظر درصد روغن و رقم جریس از حیث سایر صفات مورد بررسی رتبة اول را به خود اختصاص دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و صفات زراعی ارقام کلزا1 به عنوان کشت دوم بعد از برنج در منطقه کوچصفهان

به منظور انتخاب بهترین تاریخ کاشت ارقام کلزا در اراضی شالیکاری استان گیلان ، تحقیق حاضر در سال زراعی 79-1378 در منطقة کوچصفهان از توابع شهرستان رشت اجراء گردید. این تحقیق به صورت طرح کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار انجام شد. تاریخهای کاشت 10 و 25 مهر و 15 و 30 آبان به عنوان کرتهای اصلی و ارقام، مالوکا، جریس، اویرکا و pf7045/91 به عنوان کرتهای فرعی منظور شدند. نتایج حاص...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

به منظور بررسی تأثیر تاریخ‌ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (26 اردیبهشت، 11خرداد، 26خرداد و 11تیر) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ ‌)اراک2811، اصفهان 14،  IL111وPI  ( بودند....

متن کامل

اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت ارقام جو در منطقه یزد

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بذر بر صفات زراعی، عملکرد دانه و شاخص برداشت سه رقم جو آزمایشی در دو سال زراعی 89-1388 و 90-1389 به صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد اجرا گردید. کرت‌های اصلی شامل سه تاریخ کاشت (12آبان، 29آبان و 15 آذر) و کرت‌های فرعی شامل ارقام جو (نصرت، یوسف و فجر30) و ترا...

متن کامل

اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج

به منظور بررسی تأثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم، آزمایشی در سال 1386 در مزرعه پژوهشی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه یاسوج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. عامل اول شامل تاریخ کاشت در چهار سطح (26 اردیبهشت، 11خرداد، 26خرداد و 11تیر) و عامل دوم شامل چهار رقم گلرنگ )اراک2811، اصفهان 14،  il111وpi  ( بودند. ن...

متن کامل

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

To study relationship between grain yield and important agronomic traits of rapeseed in paddy fields as second culture, fourteen varieties of spring rapeseed were grown in a randomized complete block design of experiment with three replications at Rice Research Institute of Iran, Rasht, during 2005-2006. Analysis of variance showed that there were significant differences between varieties for m...

متن کامل

ارزیابی روابط بین عملکرد دانه و صفات مهم زراعی کلزا به عنوان کشت دوم در شالیزار

To study relationship between grain yield and important agronomic traits of rapeseed in paddy fields as second culture, fourteen varieties of spring rapeseed were grown in a randomized complete block design of experiment with three replications at Rice Research Institute of Iran, Rasht, during 2005-2006. Analysis of variance showed that there were significant differences between varieties for m...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023