بررسی اثر تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور بی دانه سفید (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی کشاورزی گلمکان)

نویسندگان

  • احمد علیزاده دانشجوی دکتری آب وهواشناسی کشاورزی، گروه پژوهشی علوم محیطی انگور، پژوهشکده انگور و کشمش، دانشگاه ملایر، ایران
  • ایمان بابائیان استادیار، گروه پژوهشی مدل‌سازی و پیش‌آگاهی اقلیمی، پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد، سازمان هواشناسی کشور، ایران
  • حمید نوری دکتری اقلیم شناسی، دانشکده منابع طبیعی ومحیط زیست، دانشگاه ملایر/ایران
  • محمد علی نجاتیان ، بخش تحقیقات علوم زراعی- باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،قزوین،
چکیده

مطالعه با هدف ارزیابی پتانسیل تاثیرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی و عملکرد انگور صورت گرفته است. ابتدا مقادیر روزانه دما (حداقل ، حداکثر) و بارش روزانه براساس مدلHADCM3 در دوره پایه و آینده براساس سناریوهای واداشت تابشRCP8.5, RCP4.5 برای اقلیم آتی دوره (2020-2050) استخراج و با روش ﻋﺎﻣــﻞ ﺗﻐﻴﻴــﺮ3، ریزمقیاس شده است. سپس از داده های ایستگاه و خروجی های ریزمقیاس نمایی و به کارگرفتن شبکه عصبی پویا مراحل فنولوژی و پرسپترون عملکرد در نرم افزاز مطلب A 2018 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی شدند. خروجی مدل اقلیمی اﻓـﺰاﯾﺶ دﻣـﺎ و ﮐـﺎﻫﺶ ﺑﺎرﻧـﺪﮔﯽ درآینده را نشان می‏دهد. افزایش دﻣﺎی حداکثر در RCP4.5 وRCP8.5 به ترتیب 7/2 و2/3 درجه سانتی گراد و در دﻣﺎی حداقل به ترتیب8/1 و 9/2 درجه سانتی گراد برآورد گردیده است. نتایج نشان دادند که ﺑﺎرش سالانه در سناریوهای RCP4.5 و RCP8.5.به ترتیب 30 و 49 درصد نسبت به دوره پایه کاهش خواهد یافت. مراحل فنولوژی شامل شکفتن جوانه ها تا رسیدن میوه تحت هر دو سناریو و در کلیه مراحل فنولوژی در دوره آینده نسبت به دوره پایه در زمان جلوتری تکمیل خواهند شد، به طوری که RCP4.5 15 روز وRCP8.5 تا 24 روز جلوتر رخ خواهند داد. شبیه سازی عملکرد انگور تحت سناریوی RCP4.5وRCP8.5 به ترتیب حداقل عملکرد 04/2 ، 7/2 حداکثر عملکرد 3/2 ،3 و میانگین عملکرد 54/0، 86/0 تن در هکتار کاهش خواهند یافت. نتایج نشان می دهد با تغییر در زمان رخ داد طول دوره رشد موجب تغییر در کلیه مراحل فنولوژی و همچنین کاهش عملکرد انگور در آینده در منطقه قرار خواهند گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر تغییر اقلیم بر فنولوژی انگور رقم بی‌دانه سفید در استان آذربایجان‌غربی

افزایش دما در سال­های اخیر منجر به تغییراتی در چرخه نمو گیاهان شده است و پیش­بینی­های هیئت بین­الدول تغییر اقلیم حاکی از افزایش قابل توجه دما تا پایان قرن 21 است. انگور به عنوان یکی از مهم­ترین محصولات باغبانی جهان، شدیداً به تغییرات دما حساس است. لذا بررسی پاسخ فنولوژی انگور به تغییرات دما، زمینه مناسبی را برای ارزیابی ارقام و اتخاذ تصمیمات بهتر در راستای اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم فراهم می...

متن کامل

مدل سازی خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی دانه

     خشک کردن انگور به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی در ایران با چالش­های متعددی از جمله تغییر رنگ، فساد پذیری، آلودگی و زمان طولانی مواجه می‌باشد. با چنین رویکردی، پژوهش حاضر ضمن بررسی رفتار خشک شدن لایه نازک انگور سفید بی‏دانه ارومیه در خشک‏کن هوای- داغ، مناسب‏ترین مدل ریاضی برای توصیف منحنی فرآیند خشک شدن آن را معرفی می‌کند تا بتواند در طراحی خشک کن انگور مورد استفاده قرار گیرد. آزم...

متن کامل

تاثیر عنصر بر بر گرده افشانی و باروری در ارقام انگور بی دانه سفید و عسکری

در این پژوهش گرده افشانی و باروری در دو رقم انگور بی دانه سفید و عسکری با استفاده از بوته های 15 ساله در منطقه شهریار مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق تمامی تاج بوته ها با استفاده از غلظتهای 1500 و 3000 میلی گرم در لیتر اسید بوریک در زمان 10 روز قبل از باز شدن گلها محلول پاشی شدند. نمونه برداری از گلها در زمانهای 24 و 48 ساعت پس از باز شدن گلها انجام شد. گلها در محلول کارنوی فیکس شده و سپس ب...

متن کامل

پیش‏بینی اثر تغییر آب‏و‏هوایی بر شاخص‏های اقلیم-کشاورزی و عملکرد برنج مطالعه موردی: مناطق شمال ایران

      بــرنج  مهم­ترین محصول غذایی و تأثیرگذار در اقتصـاد جمعیت ساکن مناطق شمالی ایران محسوب شده؛ به همین دلیل نیازمند برنامه‏ریزی و مدیریت جدید در زمینه تأثیرات عوامل محیطی- اقلیمی بر روی آن می‏باشد. در این پژوهش میزان عملکرد محصول برنج برای بازه زمانی 2039-2010 با استفاده از داده‏های روزانه بارندگی، دمای حداقل، دمای حداکثر و ساعات آفتابیِ ایستگاه‏های هواشناسی نوشهر، بابلسر و قراخیل مورد بررسی ...

متن کامل

بررسی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد و مراحل فنولوژیکی کلزا (مطالعۀ موردی: استان چهارمحال و بختیاری)

برای مطالعة اثرات اقلیم و تغییرات آن بر تولید محصولات کشاورزی، از تلفیق مدل‏های گردش عمومی جو و مدل‏های آب و هوا-محصول استفاده می‏شود. در این پژوهش ضرایب مدل APSIM برای شبیه‏سازی عملکرد و مراحل فنولوژی کلزا واسنجی شد و به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم از فراسنج‏های اقلیمی ریز‏مقیاس‏شدة مدل دینامیکی NOAA-GFDL استفاده شد. نتایج نشان‏دهندة آن است که با سناریوی RCP8.5 مدت زمان مراحل فنولوژیکی سبزکر...

متن کامل

اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم m73-18( مطالعه موردی اصفهان)

این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مراحل فنولوژی گندم رقم (m73-18) در ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی کبوترآباد انجام شده است. روش مطالعه در این تحقیق توصیفی – اسنادی می باشد. بدین صورت که در مرحله اول اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع مکتوب تا حد امکان فیش برداری و یا از سازمان های ذیربط اخذ گردید.در مرحله بعد رخداد تغییر اقلیم در منطقه با آزمون من کندال ارزیابی شد. نتایج بدست آمد...

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 49

صفحات  35- 54

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021