× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی

نویسندگان

  • دکتر محسن مرادی دانشیار، گروه مدیریت، دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: شرکت‌ها با انجام اقداماتی در رابطه با حفظ محیط‌زیست و بهبود آن، جایگاه خود را در بین رقبا بیش از پیش ارتقا داده و مزیت رقابتی کسب می‌کنند. در این راستا، پژوهش حاضر اثر حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی و مزیت رقابتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش انجام پژوهش، توصیفی-همبستگی است. نمونه پژوهش شامل 147 شرکت‌ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1395-1390 است. برای اندازه‌گیری مسئولیت اجتماعی شرکت از روش تحلیل محتوا مبتنی بر بازبینه (چک لیست) اطلاعات و کُدگذاری آن و برای تعیین مزیت رقابتی از شاخص سرمایه فکری استفاده و فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از رگرسیون چندگانه و روش حداقل مربعات معمولی آزمون شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش افشای اطلاعات در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، مزیت رقابتی کاهش می‌یابد. هم‌چنین، حساسیت زیست‌محیطی بر رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و مزیت رقابتی مؤثر است. نتیجه‌گیری: برای تأمین منافع جامعه در حوزه زیست‌محیطی، باید شرکت‌های حساس نسبت به مسائل زیست‌محیطی فعالیت‌های بیشتری انجام دهند تا بتوانند به طور مناسب نقش خود در این زمینه را ایفا کنند. هم‌چنین، این شرکت‌ها باید اقدامات انجام شده خود در حوزه زیست‌محیطی را به طور مناسب افشاء کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر مالکیت دولتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 84 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های1390 تا 1396 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک و در مجموع 588 سال - شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. جهت آ...

تئوری مشروعیت بیان می کند که میان شرکت ها و جامعه ای که شرکت ها در آن فعالیت می کنند قراردادی اجتماعی وجود دارد. لذا انتظار می رود ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها با مکانیزم های حاکمیت شرکتی که مجموعه ای از قواعد ناظر بر هدایت، کنترل و نظارت شرکت ها می باشند، بهبود یابد. در این پژوهش، رابطه برخی از مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها بررسی شده است. از روش رگرسیون داده های تا...

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی صنایع کوچک استان آذربایجانغربی می باشد.جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی بخش مواد غذایی دارای مجوز فعالیت از شرکت شهرکهای صنعتی است.که به علت محدود بودن جامعه آماری ،از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته است. پایایی ابزار سنجش از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شد ک...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت بر کارایی سرمایه‌گذاری است. شواهد بیانگر این مطلب است که با افشای مسئولیت اجتماعی شرکت، عدم کارایی سرمایه‌گذاری کاهش و در نتیجه کارایی سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. برای اندازه‌گیری سطح افشای اطلاعات زیست‌محیطی و اجتماعی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. قلمرو زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1393 است که در مجموع 90 شرکت فعال در صنایع مختلف، ...

زمینه: ویژگی سبز بودن، شامل سه مؤلفه مسئولیت اجتماعی، حساسیت زیست‌محیطی و مسایل اخلاقی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل چشم‌انداز و مأموریت شرکت‌های برتر ایرانی و خارجی به منظور بررسی میزان توجه آن‌ها به مقوله سبز بودن، طراحی گردید. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های برتر ایرانی و خارجی بودند. نمونه مورد مطالعه شامل100 شرکت برت...

هدف: موج رسوایی‎ها و فروپاشی شرکت‎ها و مؤسسه‎های مالی بزرگ دنیا، سبب شده است قوانین جدیدی در ساختار حاکمیت شرکتی ایجاد شود که یکی از این قوانین بسیار مهم، ضرورت وجود کمیته حسابرسی در ساختار حاکمیت شرکتی ‎است. از طرفی، تأثیر شرکت‎ها بر جامعه نیز به دغدغه جهانی تبدیل شده و شرکت­ها با افزایش فشار از طرف ذی‎نفعان برای برخورداری از نگرش وسیع­تر به اهداف و فعالیت­هایشان در ابعاد اجتماعی و محیطی مواجه...