بررسی اثر حفاظتی ویتامینE بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون

نویسندگان

  • رحیمی عنبرکه, فاطمه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • جلالی, مهدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • سرگزی, زینت دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
  • صادق نیا, حمیدرضا دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های اصلی سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز خون رت ماده بالغ و بررسی اثر محافظت کنندگی ویتامینE  بوده است که به دنبال مطالعه دیگری با موضوع استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در بافت تخمدان، انجام شد. مواد و روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژاد ویستار به پنج گروه شامل: کنترل (بدون هرگونه مداخله)، شم (فقط دریافت روغن زیتون خالص)، تجربی 1 (دریافت دیازینون با دوز  mg/kg60 محلول در روغن زیتون)، تجربی 2 (دریافت ویتامین  Eبا دوز mg/kg200 و دیازینون با دوز  mg/kg60)، تجربی 3 (دریافت ویتامین  Eبا دوز mg/kg200) تقسیم شدند. بعد از 2 هفته، 3 میلی لیتر خون توسط سرنگ هپارینه از قلب گرفته شد و فعالیت کولین استراز اریتروسیت (AchE) و کولین استراز سرم (PchE) بررسی شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که دیازینون سطح AchE را به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه کنترل کاهش داد (001/0 p<). دیازینون سطح PchE را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری کاهش داد) 05/0p< ). علاوه براین، استفاده از ویتامین E همراه با دیازینون، سطح  AchEرا به طور قابل توجهی در مقایسه با گروه دیازینون افزایش داد (001/0p<) و افزایش معنی­داری در سطحPchE  نیز وجودداشت) 05/0p< ). نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که دیازینون باعث کاهش سطح کولین استراز سرم و اریتروسیت ها می گردد. استفاده از ویتامین E، باعث افزایش این سطوح در خون می شود. پس ویتامین E به عنوان آنتی اکسیدان باعث بهبود مهار آنزیم AchE می شود و سمیت دیازینون را کاهش می دهد. واژه های کلیدی: دیازینون، کولین استراز سرمی، کولین استراز اریتروسیت، رت، ویتامین E

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر حفاظتی ویتامینe بر سطح آنزیم کولین استراز سرمی و اریتروسیت خون رت ماده بالغ، در مسمومیت ناشی از دیازینون

زمینه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های اصلی سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز خون رت ماده بالغ و بررسی اثر محافظت کنندگی ویتامینe  بوده است که به دنبال مطالعه دیگری با موضوع استرس اکسیداتیو القا شده با دیازینون در بافت تخمدان، انجام شد. مواد و روش کار: تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ از نژ...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش‌های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین E

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره‌کش‌های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان‌های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می‌کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت‌های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینE بود مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ‌ویستار با وزن ...

متن کامل

بررسی تأثیر دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e بر فعالیت کولین استراز پلاسما و گلبول های قرمز موش صحرایی نر و ماده

مقدمه و هدف: دیازینون یک حشره کش ارگانوفسفره است که یکی از مکانیسم های سمیت آن، مهار آنزیم کولین استراز می باشد. هدف از مطالعه حاضر تعیین اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین  استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و ماده و تعیین نقش محافظت کنندگی ویتامینe می باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر موش صحرایی بالغ (30 سر ماده و 30 سر نر) از نژاد  ویستار انتخاب و هرکدام از این گروه های 30 ت...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی N ـ استیل سیستئین بر سطح گلوتاتیون کبد و آنزیم استیل کولین استراز خون در موش سوری، در مسمویت حاد ناشی ازدیازینون

Background and Purpose: The wide spread usage of pesticides for improving agricultural programs is a risk factor of acute and chronic human poisoning, especially farmers. Diazinon is one of the most common organophosphates insecticides that cause oxidative stress and lipid peroxidation. The mechanism of organophosphates is postulated to be non-irreversible anticholinesterase action. This study ...

متن کامل

ارزیابی فعالیت آنزیم کولین استراز اریتروسیت و سرم در موش های صحرایی نر تیمار شده با دیازینون و نقش حفاظتی ویتامین e

زمینه و هدف: دیازینون یکی از حشره کش های ارگانوفسفره است که فعالیت کولین استراز را مهار و استرس اکسیداتیو را در ارگان های هدف ، از قبیل سیستم تولید مثلی القاء می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات دیازینون برروی فعالیت کولین استراز سرم و اریتروسیت های خون در رت نر و بررسی نقش محافظت کنندگی ویتامینe بود مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد 30 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار با وزن 200-2...

متن کامل

بررسی اثر حفاظتی n ـ استیل سیستئین بر سطح گلوتاتیون کبد و آنزیم استیل کولین استراز خون در موش سوری، در مسمویت حاد ناشی ازدیازینون

زمینه و هدف: استفاده از آفت کش ها به منظور ارتقاء سطح تولیدات غذایی سبب بروز مسمومیت به شکل حاد و مزمن در افراد مخصوصاً کشاورزان شده است. دیازینون از پرکاربردترین سموم ارگانوفسفره می باشد که باعث ایجاد استرس اکسیداتیو و پراکسیداسیون لیپیدی می گردد. مهار برگشت ناپذیر آنزیم کولین استراز نیز از مکانیسم های اصلی مسمومیت با این ترکیبات است. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی n- استیل سیستئین بر سطح گ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  801- 812

تاریخ انتشار 2016-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023