بررسی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از سنجنده‌ی MODIS درخراسان رضوی

نویسندگان

چکیده

One of the consequences of drought, decline water resources, reduced agricultural production, changes in vegetation and accelerate the desertification areas in the assessment of the effects of drought on vegetation is of paramount importance. In this regard, the use of remote sensing and ground data to assess the effects of drought is the most efficient known methods.In this study, The effect of drought on vegetation in Khorasan Razavi province, the meteorological data and remote sensing is used. Precipitation data from 10 synoptic stations in order to estimate the SPI, 2001, 2005, 2009, and 2013 is used. Based on images taken from satellite TERRA / MODIS 8 days monthly (May, June, July) the normalized difference vegetation index (NDVI) was calculated as the average of the three month average NDVI was used as the basis Vegetation was classified into 4 groups of the province and the area was calculated for each of the classes. Finally, two index SPI and NDVI were compared using Pearson. The results showed that the SPI in 2009 with the wet conditions and the most significant area of ​​vegetation 0.888 Assets status wet good while 2005 has SPI 0.081 but cover about 7.1 percent of the middle class in 2009 has increased. The correlation coefficient of the two variables at a significance level of 0.000, which is equal to 90/0 represents the two variables are changed a lot. The coefficient of determination is modified by 0.78. This suggests that the independent variable in the regression equation SPI index managed, 0.78 NDVI to estimate the changes in the dependent variable. As well as the linear regression equation for a unit change in the standardized precipitation index, drought index to the changes made 0.024.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه‌ی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده‌ی MODIS مورد: استان کردستان

یکی از مهم‌ترین پیامدهای خشکسالی، کاهش مقدار پوشش گیاهی است. با کاهش پوشش گیاهی، شرایط محیطی برای بروز مشکلات مختلف نظیر فرسایش خاک، افزایش میزان رواناب سطحی و خطر بروز سیل و... فراهم می‌شود. بر این اساس، ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی از اهمیّت زیادی برخوردار است. در این رابطه، استفاده از روش‌های سنجشازدورانعکاسی، جهت ارزیابی اثرات خشکسالی، بهعنوانیکی ازکارآمدترینروش‌هاشناختهشدهاست. د...

متن کامل

مطالعه ی اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده ی modis مورد: استان کردستان

یکی از مهم ترین پیامدهای خشکسالی، کاهش مقدار پوشش گیاهی است. با کاهش پوشش گیاهی، شرایط محیطی برای بروز مشکلات مختلف نظیر فرسایش خاک، افزایش میزان رواناب سطحی و خطر بروز سیل و... فراهم می شود. بر این اساس، ارزیابی اثرات خشکسالی بر روی پوشش گیاهی از اهمیّت زیادی برخوردار است. در این رابطه، استفاده از روش های سنجشازدورانعکاسی، جهت ارزیابی اثرات خشکسالی، بهعنوانیکی ازکارآمدترینروش هاشناختهشدهاست. در...

متن کامل

ارزیابی اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی مراتع استان گلستان با استفاده از تصاویر ماهواره ایی modis

خشکسالی وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که در هر منطقه ی جغرافیایی و در هر اقلیمی، حتی در مناطق مرطوب رخ می دهد که فراوانی و شدت وقوع آن در مناطق خشک و نیمه خشک بیشتر است. خشکسالی بدون اعلام قبلی رخ می دهد و دامنه تاثیر آن بر خلاف وقایع طبیعی دیگر بسیار وسیع می باشد. خسارات ناشی از خشکسالی غیر ملموس ولی بسیار وسیع و پر هزینه است لذا اساس یک برنامه منظم برای مدیریت بهتر طبق رخداده های گ...

مطالعه اثر خشکسالی بر روی پوشش گیاهی با استفاده از داده های ماهواره ای modis (مطالعه موردی: استان کردستان)

خشکسالی با ویژگی های شدت، فراوانی، مدت و گستره مکانی مشخص می شود. بسیاری از شاخص های خشکسالی، از متغیر هایی برای کمّی کردن خشکسالی استفاده کرده اند که در طول قرن بیستم گسترش یافته است. اگرچه دما یا تبخیر و تعرق عموماً در محاسبه شاخص خشکسالی استفاده می شوند، مهمترین پارامتر، بارش است. امروزه به علت وجود تصاویر ماهواره ای، روش های سنجش از دور بطور ویژه ای برای پایش خشکسالی در نواحی مورد استفاده قرا...

15 صفحه اول

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 7

صفحات  1- 8

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021