بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم‌رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2

نویسندگان

  • آذرنیوه, مرضیه‌السادات گروه تربیت بدنی، دانشگاه زابل
  • امیری‌پارسا, طیبه گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه حکیم سبزواری
  • حامدی‌نیا, محمدرضا گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
  • حسینی‌کاخک, سیدعلیرضا گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربیت معلم سبزوار
چکیده

زمینه: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین‌هایی مثل واسپین و کمرین همراه است. اثر تمرینات ورزشی هوازی بر این آدیپوکاین‌ها در زنان دیابتی نوع دو کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 می‌باشد. مواد و روش‌ها: بررسی کنونی به‌روش نیمه تجربی انجام شد. بدین‌منظور36 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به‌صورت تصادفی به سه گروه 1، 2 و 3 تقسیم شدند. گروه 1 تمرینات هوازی روزانه 5 هفته‌ای (12 نفر)، گروه 2 تمرینات هوازی روز در میان 10 هفته‌ای (12 نفر) انجام داده و گروه 3 که گروه کنترل بود هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند. تمرینات هوازی با شدت 70-60 درصد ضربان قلب بیشینه و 60-30 دقیقه در هر جلسه انجام شد. اندازه‌گیری‌ها و نمونه‌گیری خونی قبل، پس از 5 هفته و 10 هفته از اجرای پروتکل پژوهشی برای همه آزمودنی‌ها (سه گروه) انجام شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آماری ANOVA با اندازه‌گیری مکرر و آنوای یک‌طرفه استفاده شد. سطح معناداری آزمون‌ها 05 /0P≤ در نظر گرفته شد. یافته‌ها: تمرینات ورزشی روزانه 5 هفته‌ای اثر معنی‌داری بر وزن (5/0=p)، درصد چربی بدن (54/0=p)،BMI (65/0=P) و واسپین (59/0=P) نداشت. همچنین تمرینات ورزشی یک روز در میان 10 هفته‌ای نیز اثر معنی‌داری بر وزن (35/0=p)، درصدچربی بدن (30/0=P)،BMI (27/0=P) و واسپین (67/0=P) نداشت. در حالی که باعث کاهش معنادار غلظت کمرین شد (001/0=p). تمرینات ورزشی روزانه 5 هفته‌ای اثر معنی‌داری بر هیچ‌یک از شاخص‌های اندازه‌گیری شده نداشت. نتیجه‌گیری: پنج هفته تمرین روزانه هوازی و 10 هفته تمرین روز در میان هوازی بر سطوح واسپین و نیم‌رخ لیپیدی بیماران زن دیابتی نوع دو تأثیری ندارد. به‌نظر می‌رسد این بیماران برای بهره‌برداری مؤثر از تمرینات هوازی باید این تمرینات را برای مدت زمان بیشتری انجام دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع ۲

زمینه: دیابت با اختلالات متابولیکی زیادی از جمله تغییر در آدیپوکاین هایی مثل واسپین و کمرین همراه است. اثر تمرینات ورزشی هوازی بر این آدیپوکاین ها در زنان دیابتی نوع دو کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر دو نوع پروتکل تمرین هوازی بر واسپین، کمرین و نیم رخ لیپیدی در زنان دیابتی نوع 2 می باشد. مواد و روش ها: بررسی کنونی به روش نیمه تجربی انجام شد. بدین منظور36 زن مبت...

متن کامل

سطح پلاسمایی ویسفاتین زنان مبتلا به دیابت نوع 2: مقایسه اثر دو نوع پروتکل تمرینی هوازی و مقاومتی

    Introduction : visfatin is a protein with insulin-like functions that secretes from adipose tissue and has been linked to obesity and insulin resistance, but the effect of exercise training on visfatin levels is unknown. The purpose of study was to compare the effect of aerobic and resistance training on plasma visfatin levels in type 2 diabetic women.   Material and Methods : 45 women with...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر تمرین هوازی همراه یا بدون محدودیت کالری بر نیم‌رخ لیپیدی در زنان بزرگسال چاق

 Background and Objective: Cardiovascular diseases are one of the causes of death in obese women. This study was conducted to examine the effects of diet, exercise, and both on serum lipids and lipoproteins in obese females.   Materials and Methods: In this study, 45 sedentary and healthy obese females (29.01±2.55 y, body mass index 33.11±1.66 kg.m-2) were randomly divided into four group...

متن کامل

اثر تمرین هوازی بر لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی نوع دو

  زمینه: لپتین یک هورمون مترشح از بافت چربی است که در تعادل انرژی و تنظیم متابولیسم کربوهیدرات و چربی نقش مهمی دارد.   هدف: مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین­های هوازی طولانی مدت بر سطوح لپتین سرم و مقاومت انسولین در بیماران دیابتی انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1389 بر روی 30 مرد چاق بزرگ سال مبتلا به دیابت نوع دو در قالب دو گروه شاهد و تجربی انجام شد. قبل و بعد از یک بر...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 4

صفحات  571- 581

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی
پست های جدید