بررسی اثر سرزنی وروش‌های آبیاری بر میزان عملکرد بذر گیاه گل مغربی

نویسنده

  • مهراب یادگاری گروه کشاورزی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران
چکیده

گل مغربی گیاهی است علفی، دوساله متعلق به خانواده گل‌آویز، که گل‌های زرد رنگ این گیاه دوجنس هستند. بذرهای این گیاه حاوی روغن بوده و دارای اسیدهای چرب غیر اشباع مهم از جمله گامالینولئیک اسید، لینولئیک اسید و اولئیک اسید است. این آزمایش به صورت فاکتوریل با 8 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. در این تحقیق اثر سرزنی (عدم سرزنی و سرزنی در ارتفاع 20، 30 و 50) و 2 نوع روش آبیاری (نشتی و قطره‌ای) بر صفات زراعی از جمله طول و عرض برگ، فاصله گره، تعداد و طول شاخه گل‌دهنده و در مرحله رسیدگی کامل، وزن بذر در کپسول و در گیاه، وزن هزاردانه، تعداد کپسول در شاخه و در گیاه، وزن تر و خشک اندام های هوایی و میزان روغن استخراجی از بذور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سرزنی، عرض برگ‌ها، فاصله گره‌ها و طول شاخه‌های فرعی کاهش یافت. همچنین در روش آبیاری قطره‌ای، فاصله گره ها، طول شاخه فرعی و تعداد شاخه فرعی افزایش یافت. بیشترین تعداد کپسول در شاخه، تعداد کپسول در گیاه، وزن بذر در گیاه و وزن هزاردانه، درصد روغن بذور در گیاه مربوط به سرزنی 30 سانتی‌متری و آبیاری قطره‌ای بود. نتایج نشاندهنده آن بود که تیمار ترکیبی آبیاری قطره‌ای و سرزنی در ارتفاع 30 سانتیمتر در بیشتر صفات، بهترین تیمار بود. با توجه به این که این تحقیق برای اولین بار انجام شده است، تحقیقات کاملتری در این زمینه مورد نیاز است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی (.Oenothera biennis L)

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گل مغربی (Oenothera biennis L.) این آزمایش انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 88-1387 اجرا شد. تیمارها شامل 4 سطح ورمی کمپوست (0، 2، 3 و 5 کیلوگرم در متر مربع) و 3 تراکم کاشت (9 ، 12 و 20 ب...

متن کامل

بررسی تأثیر گیاه دارویی گل مغربی بر گرگرفتگی دوران یائسگی

مقدمه: منوپوز پدیده جهانی برای زنان است. از جمله علائمی که زنان در منوپوز تجربه می­کنند می­توان به گرگرفتگی اشاره کرد. درمانی که هم‌اکنون برای بهبود گرگرفتگی به کار گرفته می‌شود، روش جایگزین هورمونی است که عوارض زیادی به دنبال دارد. یکی از جایگزین‌های هورمون درمانی، استفاده از گیاهانی از خانواده فیتواستروژن‌ها مانند گل‌مغربی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر گیاه گل مغربی بر گرگرفتگی دوران یا...

متن کامل

مطالعه اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک، روش‌های برداشت و گرده‌افشان (زنبور) بر عملکرد بذر گل ‏مغربی(Oenothera biennis L.)

چکیدهسابقه هدف: افزایش عملکرد معمولا اصلی‌ترین فاکتور در کشاورزی می‌باشد. گیاهان رشد نامحدود در تعیین زمان مناسب برداشت مشکل دارند و با تلفات عملکرد مواجه‌اند. زنبور عسل با کمک به گرده‌افشانی سبب افزایش عملکرد گیاهان می‌گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه گیاهان در شرایط تنش تلاش برای اتمام سیکل زایشی خود را مضاعف می‌کنند، استفاده از ترکیبات تنش زا با هدف کاهش رشد رویشی گیاهان گل غیر‌انتهایی دار...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 28

صفحات  68- 78

تاریخ انتشار 2017-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022