بررسی اثر سطوح مختلف کلسیم و فسفر بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولید

نویسنده

چکیده مقاله:

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان  با استفاده از 400 قطعه  مرغ بومی در قالب طرح‌های کاملاً تصادفی و آزمایش فاکتوریل  با 8 تیمار آزمایشی(2*4)، 5 تکرار و 10 مرغ در هر تکرار از سن 26 الی 50 هفتگی در ایستگاه مرغ بومی خراسان، اجرا شد. تیمارهای آزمایشی بر پایه‌ی جیره ی حاوی ذرت، سویا و گندم با چهار سطح کلسیم (5/2،3، 5/3 و 4)  و دو سطح فسفر کل (5/0 و 75/0)  برحسب درصدی از جیره بود. سطوح سایر مواد مغذی از جمله انرژی و پروتئین خام همسان بود. نتایج نشان دادند که سطوح مختلف کلسیم و فسفر، تاثیری بر وزن تخم‌مرغ ندارد. سطوح کلسیم بر تولید تخم مرغ اثر معنی‌دار (05/0 P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره بر عملکرد مرغان مادر بومی اصفهان

In a 3×3 factorial experiment, 90 72-week-old native breeder hens of Isfahan were kept in cages (one bird/cage). The effect of three levels of dietary calcium (3.27, 2.62, and 1.96%) and three levels of dietary available phosphorus (0.25, 0.20, and 0.15%) on egg production and egg shell traits were investigated. Each treatment contained five replicates of two birds (10 birds per treatment). The...

متن کامل

تأثیر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره بر عملکرد مرغان مادر بومی اصفهان

In a 3×3 factorial experiment, 90 72-week-old native breeder hens of Isfahan were kept in cages (one bird/cage). The effect of three levels of dietary calcium (3.27, 2.62, and 1.96%) and three levels of dietary available phosphorus (0.25, 0.20, and 0.15%) on egg production and egg shell traits were investigated. Each treatment contained five replicates of two birds (10 birds per treatment). The...

متن کامل

بررسی اثرات سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم جیره بر عملکرد مرغان تخمگذار بومی استان خراسان رضوی

در این آزمایش اثر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت وساز (2400، 2500، 2600، 2700، 2800 و 2900 کیلوکالری انرژی متابولیسم در هر کیلوگرم جیره) بر عملکرد مرغان تخمگذاربومی استان خراسان رضوی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی بررسی گردید. به این منظور 300 قطعه مرغ بومی 38 هفتگی، به 30 گروه 10 قطعه‌ای تقسیم شدند. هر یک از 6 تیمار آزمایشی در 5 تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. مدت انجام آزمایش 12 هفته و در این مدت آب و ...

متن کامل

تأثیر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره بر عملکرد مرغان مادر بومی اصفهان

این آزمایش به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کلسیم و فسفر قابل دسترس جیره بر عملکرد مرغان مادر بومی اصفهان به اجرا در آمد. مرغان بومی مورد استفاده در سن 72 تا 80 هفتگی قرار داشتند. سه مقدار مختلف کلسیم شامل 27/3، 62/2 و 96/1 درصد، و سه مقدار مختلف فسفر قابل دسترس شامل 0/25، 0/20 و 15/0 درصد، بر اساس طرح آماری کاملاً تصادفی به روش فاکتوریل بررسی گردید. بنابراین، 9 جیره آزمایشی در نظر گرفته شد، که...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی جیره بر عملکرد تولید و پاسخ ایمنی مرغان بومی ‌ایران

زمینه مطالعه: تعیین نیاز انرژی مرغان بومی کشور و بخصوص تاثیر آن برسیستم ایمنی از اولویت‌های پژوهشی در جهت استفاده بهینه محسوب می‌شود. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه تعیین اثر سطوح مختلف انرژی متابولیسمی جیره بر توانایی تولید و ایمنی مرغان بومی بوده است. روش‌کار: از طــرحــی کــامـلاً تـصــادفــی ‌بــا 6 تـیـمــار، 5 تـکــرار و 10 مـشــاهــده در هــر واحــد آزمــایشـی استفـاده شـد. تیمـارهـا جیـره‌هـای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 27  شماره 105

صفحات  217- 228

تاریخ انتشار 2015-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023