× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر سلامت روانی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مدیران مالی بر اساس الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی

نویسندگان

  • بزرگمهر خاندوزی دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.
  • دکتر حسین دیده‌خانی استادیار گروه مهندسی مالی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.
  • دکتر علی خوزین استادیار گروه حسابداری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.
  • دکتر پرویز سعیدی دانشیار گروه مدیریت، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران.

چکیده

چکیده   مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر برخی ویژگی­های مرتبط با ایجاد الگوهای مختلف تصمیم­گیری اخلاقی مدیران مالی است. این پژوهش در حوزه پژوهش­های رفتاری و روان‌شناختی و الگوهای مورد بررسی شامل الگوی رفتاری شیب لغزنده و رفتار جبرانی، سلامت روانی مدیران مالی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش توصیفی همبستگی بوده که به شیوه میدانی انجام شده است. جامعه مورد بررسی شامل مدیران مالی دارای تجربه حرفه­ای مناسب و قابل قبول است و نمونه به تعداد 120 نفر انتخاب شده است. داده­های مورد نیاز به وسیله پرسش‌نامه‌های استاندارد در تابستان و پاییز سال 1396 جمع‌آوری شده است. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانسآزمون شد. یافته‌ها: یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که مدیران مالی امیدوار و با اشتیاق بالا، کم‌تر تسلیم درخواست­های غیراخلاقی مدیران ارشد شده و دارای الگوی اخلاقی­تر «رفتار جبرانی» هستند. در حالی که مدیران مالی خودشیفته و ناامید دارای الگوی رفتاری «شیب لغزنده» هستند و به صورت فزاینده درخواست­های غیراخلاقی مدیران ارشد در جهت بهتر نشان‌دادن غیرواقعی عملکرد شرکت را می‌پذیرند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش به درک بهتر ویژگی‌های فردی کمک می‌کند که منجر به تصمیم‌گیری غیراخلاقی در شرایط فشار مدیران ارشد می‌شود. در سازمان‌ها می‌توان با افزایش سطح امیدواری، شادی و اشتیاق به توسعه سطح رفتارهای اخلاقی و جلوگیری از تصمیم‌های غیراخلاقی کمک کرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

تحقیقات زیادی نشان می دهند که تخلفات کوچک غیر اخلاقی، باعث رفتار فاحش تر در طول زمان خواهد شد که به عنوان الگوی رفتاری شیب لغزنده عنوان می شود در مقابل تحقیقات زیادی یافته های متناقض دارند که نشان داده است انجام عمل غیر اخلاقی اولیه هنگامی که این رفتار شروع به ایجاد تضاد با هویت اخلاقی فرد می کند می تواند انگیزه درونی را به پایان برساند یا رفتار غیر اخلاقی را محدود کند. که از این رفتار نیز به ع...

     افراد مختلف با ویژگی های فردی متفاوت زمانی که برای اولین بار عمل غیر اخلاقی انجام می دهند برای بارهای بعد در رفتار خود استوار هستند و این رفتار غیر اخلاقی آنها بزرگتر و بزرگتر می شود که از این عمل به عنوان استدلال شیب لغزنده یاد می شود. در مقابل افرادی نیز وجود دارند که وقتی در یک رفتار نامتعارف کوچک و کم اهمیت قرار می گیرند با احساسات منفی رو به رو شده و در تصمیمات آینده درصدد جبران این ر...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

زمینه: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شدت اخلاقیات، شرایط (جو) اخلاقی و تصمیم‌گیری اخلاقی، و همچنین اثر تعدیل‌کنندگی شرایط اخلاقی بر رابطه بین شدت اخلاقیات و تصمیم­گیری اخلاقی در بین مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان فارس است.   روش‌کار: طرح پژوهش پیمایشی است. برای بررسی روابط بین متغیرها، سه فرضیه ارائه شده است و از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی جهت آزمون آماری فرضیه‌ها استفاده ...

زمینه: معنویات به عنوان برجسته‌ترین عامل هویت یک فرد، به موقعیت‌های اجتماعی فرد نیز نفوذ خواهد کرد. هنجارهای اجتماعی معنوی، گزارش‌های مالی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ باورهای معنوی مدیران با رفتار اخلاقی مدیران در گزارشگری مالی می‌باشد.0 روش: روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی، در بررسی رابطه از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر ر...

تحولات چند دهه اخیر مدیریت بنگاه­های اقتصادی، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا­ روی مدیران ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ حذف از ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽ­ﺷﻮد. پیدایش شتاب­آمیز این تحولات و پیچیدگی فعالیت­های کنونی شرکت­ها علاوه بر ضرورت توانمندی مهارت­های مالی مدیران امروزی در راستای اتخاذ تصمیمات بهینه، ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی به جامعه را نیز ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ه...