بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C.Koch برروی سلول‏های سرطانی کولون انسان

نویسندگان

  • رامش منجمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیستشناسی
  • لیلا امجد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلاورجان، گروه زیستشناسی
چکیده

گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصارۀ متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع‏آوری شد. بخش‏های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصارۀ متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غلظت‏های μg/ml 100، 50، 25، 5/12 برای عصاره و μg/ml 40 و 32 و 24 و 16 و 2/7 و 6/5 و 8/4 و 4 و 2/3 و 2 برای اسانس بر رده سلولی HT-29 به مدت 48 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ گیاه بومادران بر ضد سلول‏های سرطانی HT-29 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم‏افزار 18SPSS استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره‏های متانولی و اسانس برگ گیاه مورد نظر دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی HT-29 می‏باشد. یافته‏های این پژوهش نشان داد که اسانس برگ گیاه بومادران دارای اثرات سیتوتوکسیک قوی‏تری نسبت به عصارۀ متانولی می‏باشد عصاره متانولی برگ این گیاه به علت وجود ترکیبات فنولی بالاخص فلاونوئیدها اثر مهاری روی رده سلولی HT-29 دارد ولی اسانس برگ به علت وجود ترکیباتی مونوترپنی همچون 1،8 سینئول و آلفاپینن دارای اثر مهاری قوی بر روی رده سلولی HT-29 می‏باشد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ achillea wilhelmsii c.koch برروی سلول‏های سرطانی کولون انسان

گیاه بومادران achillea wilhelmsii c.koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‏گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصارۀ متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی ht-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع‏آوری شد. بخش‏های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصارۀ متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غل...

متن کامل

بررسی اثرسمیت سلولی عصاره واسانس برگachillea wilhelmsii c.koch برروی سلول های سرطانی کولون انسان

مقدمه وهدف: گیاه بومادران achillea wilhelmsii c.koch، درطب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره ی متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی ht-29 بود. مواد و روش ها: گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع آوری شد. بخش های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصاره ی متانولی و اسانس از آن تهیه گردید.پ...

متن کامل

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره برگ گیاه آویشن کوهی بر روی سلول‌های سرطانی ریه انسان

گیاه آویش کوهی T. kotschyanus BOISS. & Hohen در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضداسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره اتانولی برگ گیاه آویش کوهی بر روی رده سلولی A-549 بود. مواد و روش‌ها:برگ گیاه آویش کوهی از استان لرستان شهرستان سلسله در بهار 1393جمع‌آوری شد برگ گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک شد و عصاره اتانولی از آن تهیه گردید. پ...

متن کامل

بررسی اثر سمیت سلولی عصاره برگ گیاه آویشن کوهی بر روی سلول های سرطانی ریه انسان

چکیده گیاه آویش کوهی t. kotschyanus boiss. & hohen در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضداسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره اتانولی برگ گیاه آویش کوهی بر روی رده سلولی a-549 بود. مواد و روش ها:برگ گیاه آویش کوهی از استان لرستان شهرستان سلسله در بهار 1393جمع آوری شد برگ گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک شد و عصاره اتانولی از آن تهی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 3

صفحات  1- 6

تاریخ انتشار 2013-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021