بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک

نویسندگان

  • نیک نشان, دکتر سیما
  • پناهی, دکتر محمد حیدر
چکیده

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک دکتر سیما نیک نشان 1- دکتر آیسان غزنوی 2- دکتر محمد حیدر پناهی 3 1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران 2- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 3- دندانپزشک  چکیده زمینه و هدف: با توجه به استفاده وسیع رادیوگرافی در انجام درمانهای ریشه و اهمیت سن محلول ظهور و ثبوت در دستیابی به یک تشخیص قطعی، مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر سن محلول ظهور و ثبوت بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل‌های اندودنتیک در فیلم‌های D-speed، E-speed و E/F-speed انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی تشخیصی، رادیوگرافی‌ها با استفاده از محلول ظهور و ثبوت شش هفته‌ای ظاهر شدند. پنج نفر از دستیاران اندو و رادیولوژی به صورت تصادفی تصاویر را مشاهده و موقعیت نوک فایل اندو را با یک شاخص سه قسمتی تعیین کردند. میزان Az به عنوان شاخص دقت تشخیصی لحاظ و اثر نوع فیلم مصرفی و اندازه فایل اندو با آزمونهای One way ANOVA ، Tukey وt-Student بررسی شد. یافته‌ها: دقت تشخیصی فیلم‌های D-speed و E-speed یکسان و بالاتر از فیلم E/F-speed بود. (0001/0pنتیجه‌گیری: سن محلول ظهور و ثبوت تا چهار هفته پس از مصرف اثری در دقت تشخیصی فیلم‌های D-speed و E-speed نداشته است. در فیلم E/F-speedباید سن محلول دو هفته و کمتر باشد، هر چند که دو فیلم E و D در تمامی موارد دقت تشخیصی بیشتری نسبت به آن داشتند. کلید واژه‎ها: محلول ظهور و ثبوت ، دقت تشخیصی ، فیلم رادیوگرافی دندانی ، فایل اندودنتیک وصول مقاله: 17/12/1391 اصلاح نهایی: 27/12/1392 پذیرش مقاله: 4/3/1393 نویسنده مسئول: دکتر آیسان غزنوی، گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران e.mail:aisanghaznavi@yahoo.com

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل های اندودنتیک

بررسی اثر سن محلول ظهور و ثبوت و سرعت فیلم بر دقت تشخیصی تصاویر رادیوگرافی طول فایل های اندودنتیک دکتر سیما نیک نشان 1- دکتر آیسان غزنوی 2- دکتر محمد حیدر پناهی 3 1- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران 2- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران 3- دندان...

متن کامل

بررسی تأثیر چهار نوع ماده ظهور و ثبوت رایج ساخت ایران بر کیفیت تصویر رادیوگرافیک دو نوع فیلم دندانی

بررسی تأثیر چهار نوع ماده ظهور و ثبوت رایج ساخت ایران بر کیفیت تصویر رادیوگرافیک دو نوع فیلم دندانی دکتر ماهرخ ایمانی مقدم* - دکتر امین حاجی علی افضلی** - مهندس سعید ابراهیم زاده*** *- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. **- متخصص رادیولوژی دهان، فک و صورت. ***- عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. چکیده زمینه و هدف: نوع محلول ظهور و ثبوت...

متن کامل

بررسی اثر بزرگنمایی دیجیتال بر دقت اندازگیری طول فایل اندودنتیک

مقدمه: با توجه به کاربرد بزرگنمایی در مشاهده تصاویر دیجیتال جهت بررسی موقعیت نوک فایلهای کوچک اندودنتیک در طی درمان ریشه،هدف از این مطالعه ارزیابی دقت اندازهگیری طول فایل اندودنتیک در رادیوگرافیهای پری اپیکال دیجیتال بعد از کاربرد ابزار بزرگنمایی دیجیتال بود. مواد و روشها: در مطالعه تجربی حاضر، 35 دندان دائمی تک ریشه انسانی که طول کانال 20تا 24 میلیمتر داشتند، انتخاب شد. فایل اندودنتیکس شماره 8...

متن کامل

مقایسه دقت تصاویر رادیوگرافی

Statement of Problem: Computer Sciences, in radiology, like other fields, is of high importance. It should also be noted that the accuracy of the technique and work conditions affects the radiographs information considerably. There for, in order to get more accurate diagnostic information, it seems necessary to investigate different digitized radiographic techniques and to compare them with the...

متن کامل

بررسی سنسیتومتریک فیلم‌های رادیوگرافی دندانی F, E در دو سیستم ظهور و ثبوت دستی و اتوماتیک

Background and Aim: Processing conditions affect sensitometric properties of X-ray films. In this study, we aimed to evaluate the sensitometric characteristics of InSight (IP), a new F-speed film, in fresh and used processing solutions in dental office condition and compare them with Ektaspeed Plus (EP).Materials and Methods: In this experimental in vitro study, an aluminium step wedge was used...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 26  شماره None

صفحات  187- 192

تاریخ انتشار 2014-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021