بررسی اثر ضد قارچی باکتری های مولد اسید لاکتیک جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی بر روی آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر

نویسندگان

  • احمد نصرالله زاده دانش‌آموخته کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ‌و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • علیرضا صادقی دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • ماندانا محمودی دانش‌آموخته دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ‌و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
  • مرتضی خمیری دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.
  • مریم ابراهیمی دانش‌آموخته دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی ‌و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده مقاله:

در فرآورده­های غذایی و دامی از انواع مختلف نگه‌دارنده‌های شیمیایی و آنتی­بیوتیک­ها به‌منظور مهار رشد آسپرژیلوس فلاوس و دیگر قارچ‌های توکسین­زا استفاده می­شود. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضدقارچی لاکتیک اسید باکتری­های جدا شده از کره مسکه، دوغ شتر و ماست محلی علیه کپک­های توکسین­زای آسپرژیلوس فلاوس و آسپرژیلوس نایجر بود. برای این منظور از بین جدایه­هایی که قبلاً اثرات ضدباکتریایی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته بودند، جدایه­های لاکتوباسیلوس پلانتاروم B38، انتروکوکوس فاسیوم C8 و لاکتوباسیلوس رامنوسوس Y89 با بیش‌ترین اثر بازدارندگی بر باکتری­های بیماری‌زا، انتخاب و تأثیر ضدقارچی آن‌ها در برابر کپک­های توکسین­زا با استفاده از روش دولایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که جدایه­های لاکتیکی در پایان روز چهارم از رشد آسپرژیلوس نایجر جلوگیری نمودند و انتروکوکوس فاسیوم، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و لاکتوباسیلوس پلانتاروم به‌ترتیب 84/70، 65/37 و 31/43 درصد مهارکنندگی از خود نشان دادند. هم‌چنین لاکتوباسیلوس رامنوسوس با 35/62 درصد بازدارندگیبه شکل معنی­داری (05/0P< ) از بالاترین میزان بازدارندگی بر روی آسپرژیلوس نایجر برخوردار بود. نتایج بررسی تأثیر جدایه­های لاکتیکی بر میزان رشد آسپرژیلوس فلاوس نیز نشان داد که تمام باکتری­های مورد آزمون بر روی کپک مذکور دارای خاصیت بازدارندگی بودند و لاکتوباسیلوس رامنوسوس با 83/79 درصد مهار به شکل معنی­داری (05/0P<) از بالاترین میزان بازدارندگی بر روی آسپرژیلوس فلاوس برخوردار بود. بنابراین با توجه به توانایی مهارکنندگی این جدایه­ها پیشنهاد می­شود که از آن‌ها به‌عنوان نگه‌دارنده زیستی و به‌همراه نگه‌دارنده‌های سنتزی در صنعت غذا استفاده گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر آنتاگونیستی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست بر علیه باکتری های بیماری زا

زمینه و هدف: پروبیوتیک ها مکمل های غذایی میکروبی هستند که از طریق حفظ تعادل میکروبی روده تاثیرات سودمندی روی سلامت انسان دارند. باکتری های لاکتیک نقش مهمی در تولید و نگهداری مواد غذایی تخمیری و تهیه محصولات پروبیوتیکی ایفا می کنند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضد میکروبی باکتری های لاکتیک جدا شده از ماست های محلی استان گلستان بر علیه پاتوژن های شایع دستگاه گوارش انجام گردید.روش بررسی: در این مقا...

متن کامل

بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر آسپرژیلوس نایجر و پنی سیلیوم سیترینوم

این تحقیق با هدف بررسی اثرات ضد قارچی نانو ذره گرافن بر دو کپک آسپرژیلوس نایجر و پنی‌سیلیوم سیترینوم انجام شد. غلظت‌های مختلفی از نانو ذره گرافن برای تعیین پارامترهای حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC)، حداقل غلظت کشندگی (MFC) و قطر هاله عدم رشد در این آزمایش بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان غلظتی از نانو ذره گرافن که موجب بازدارندگی رشد کپک پنی‌سیلیوم سیترینوم شده، از لحاظ آماری بیشتر از میزان غ...

متن کامل

بهینه‌سازی تولید اسیدسیتریک از گونه قارچی آسپرژیلوس نایجر

اسید سیتریک به‌طور عمده توسطگونه‌های کپکی آسپرژیلوس نایجر و با استفاده از روش تخمیر حالت مایع تولید می‌گردد. در این تحقیق بهینه‌سازی تولید اسید سیتریک از گونه قارچی آسپرژیلوس نایجر به روش One factor at timeو سپس با استفاده از روش سطح پاسخبا استفاده از تخمیر حالت مایعانجام شد. نتایج روش One factor at time نشان داد که میزان اسید سیتریک با افزایش دور همزن از 150 به 200 دور در دقیقه، دما از 17 به 3...

متن کامل

فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر روی قارچ‌های جداشده از پوست ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi)

در این مطالعه فعالیت ضد قارچی اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) بر روی قارچ‌های جداشده از پوست ماهی کوی  (Cyprinus carpio var. Koi) مورد بررسی قرار گرفت. از پوست این ماهی قارچ‌های آسپرژیلوس فلاوس، آسپرژیلوس فومگاتوس، آسپرژیلوس نایجر و ساپرولگنیا پارازیتیکا جداسازی و به روش اسلاید کالچر کشت شد. با استفاده از اسانس آویشن باغی حداقل غلظت مهارکنندگی رشد قارچ (MIC) گونه‌های آسپرژیلوس نایجر، آسپرژیل...

متن کامل

ارزیابی توان ضد میکروبی باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از دستگاه گوارش مرغ

هدف : بررسی توان باکتری‌های اسید لاکتیک جدا شده از مرغ در مهار رشد باکتری‌های پاتوژن اشریشیاکلی و سالمونلا. روش : در این پژوهش از قسمتهای مختلف دستگاه گوارش مرغهای سالم به وسیله لوب استریل نمونه برداری صورت گرفت و به محیط کشت MRS broth منتقل شد. پس از 24 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد بر روی محیط‌های Rogosa agar و MRS کشت خطی انجام شد و به صورت بیهوازی و هوازی به مدت 24 و 48 ساعت...

متن کامل

تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک در کره محلی مسکه جنوب خراسان، ایران

در این پژوهش، هشت نمونه شیر، ماست و مسکه (کره ی محلی حاصل از شیر گوسفند متداول در منطقه ی جنوب خراسان) به منظور بررسی فلور لاکتیکی، مورد مطالعه قرار گرفتند. محیط کشت های mrs و m17 به ترتیب جهت جداسازی لاکتوباسیلوس ها و کوکسی ها در دو دمای c°30 وc°37، استفاده شد. از 672 جدایه ی بدست آمده، 314 جدایه برای انجام آزمون های بیوشیمیایی انتخاب شدند. جدایه ها به کمک رنگ آمیزی گرم، مورفولوژی کلنی، رشد در...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 4 (36) زمستان

صفحات  1- 11

تاریخ انتشار 2020-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023