بررسی اثر طول دوره روشنایی بر زادآوری، طول عمر و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae (Hym: Trichogrammatidae)

نویسندگان

  • سمیه رحیمی کلده گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • علیرضا بندانی گروه گیاه‌پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
چکیده

در این تحقیق اثر رژیم­های مختلف نوری شامل تاریکی مطلق، 3، 6، 9، 12، 15، 18، 21 و روشنایی مطلق بر میزان پارازیتیسم تخم­های Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae) توسط زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae) مورد مطالعه قرار گرفت. بنابر نتایج به­دست آمده، زادآوری پارازیتوییدهای ماده (تعداد تخم­های پارازیته شده E. kuehniella) پرورش یافته در رژیم­های نوری متفاوت، مستقل از طول دوره روشنایی بود اماطول دوره روشنایی دارای اثر معنی­دار بر طول عمر پارازیتوییدهای ماده بود.حداقل میزان زادآوری و طول عمر در رژیم نوری 18 ساعت روشنایی: 6 ساعت تاریکی و حداکثر میزان زادآوری و طول عمر به ترتیب در رژیم­های نوری 21 ساعت روشنایی: 3 ساعت تاریکی و تاریکی مطلق مشاهده شد. از طرف دیگر، نسبت ماده­ها وابسته به رژیم نوری بوده و حداکثر نسبت ماده­ها در رژیم نوری 18 ساعت روشنایی: 6 ساعت تاریکی مشاهده شد. بنابر نتایج به دست آمده، به نظر می­رسد که قرارگیری زنبورهای پارازیتویید در رژیم­های نوری بلندمدت منجر به افزایش طول عمر و نسبت ماده­ها از طریق تحریک برخی غدد و به دنبال آن ترشح گروه خاصی از هورمون­ها می­شود. بنابراین رژیم نوری بلندمدت می­تواند منجر به افزایش کارایی پارازیتویید از طریق افزایش طول عمر و نسبت ماده­ها شود.       

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)]

Fertility, developmental time and adult longevity of walnut aphid, Chromaphis juglandicola (Kalt.) and its parasitoid wasp, Trioxys pallidus (Hal.) were studied under controlled conditions with a constant temperature of 26±2oC, relative humidity of 60±5%, and 16:8 (L:D) photoperiod. Populations of walnut aphid and parasitoid wasp were reared on walnut seedling in a growth chamber. The mean deve...

متن کامل

مقایسه باروری ، طول دوره رشد و طول عمر شته گردو [Chromaphis juglandicola (Kalt.)] و زنبور پارازیتویید آن [Trioxys pallidus(Hal.)]

Fertility, developmental time and adult longevity of walnut aphid, Chromaphis juglandicola (Kalt.) and its parasitoid wasp, Trioxys pallidus (Hal.) were studied under controlled conditions with a constant temperature of 26±2oC, relative humidity of 60±5%, and 16:8 (L:D) photoperiod. Populations of walnut aphid and parasitoid wasp were reared on walnut seedling in a growth chamber. The mean deve...

متن کامل

اثر دماهای مختلف القاکننده دیاپوز بر توانمندی زیستی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym: Trichogrammatidae)

زنبورهای پارازیتویید جنس تریکوگراما به دلیل کاربرد گسترده در برنامه‌های کنترل زیستی، از دهه‌های گذشته موضوع مورد مطالعه بسیاری از محققان است. یکی از نکاتی که همواره مورد توجه پژوهشگران، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این زنبورها بوده است، افزایش توانمندی زیستی گونه‌های این جنس در فرایند تولید و ذخیره‌سازی بشکل دیاپوز آن می‌باشد. عوامل محیطی و در رأس آن‌ها دما همواره بر توانمندی زیستی حشرات در تمام...

متن کامل

بررسی اثر مادری دما بر القای دیاپوز در زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae غیرآلوده و آلوده به باکتریWolbachia

در این تحقیق اثر مادری دما به عنوان یک عامل اکولوژیک محیطی و نیز اثر آلودگی به ولباخیا به عنوان یک عامل ژنتیکی-درونی بر درصد دیاپوز زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae) مورد مطالعه قرار گرفت. نسل مادری دو جمعیت آلوده به باکتری ولباخیا (تک­جنسی) و غیرآلوده (دوجنسی) T. brassicaeدر دو دمای 14 و 20 درجه سلسیوس به صورت جداگانه پرورش یافت. یک روز پس از اوج خروج ...

متن کامل

تأثیر رژیم‌های غذایی حاوی عسل، قند و پروتئین بر طول عمر زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae در حضور و عدم حضور تخم میزبان

زنبورهای پارازیتوئید تریکوگراما به عنوان عامل مهم کنترل بیولوژیک به حساب می‌آیند. در این پژوهش تأثیر تغذیه از رژیم غذایی حاوی قند و پروتئین برطول عمر زنبور Trichogramma brassicae Bezd. مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی در ده تیمار با پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل عسل، عسل و تخم بید غلات، عسل و مخمر، عسل و مخمر و تخم بید غلات، ساکارز، ساکارز وتخم بید غلات، ساکارز و م...

متن کامل

تاثیر دما بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید کرم گلوگاه انار (Trichogramma brassicae Bezdenko)، جمع‌آوری شده از انارستان‌های یزد

کرم گلوگاه انار، آفت کلیدی باغ های انار در ایران است. زنبورهای تریکوگراما یکی از عوامل اصلی کنترل بیولوژیک این آفت در سطح باغ‌ها هستند که می‌توانند به شکل مؤثری در مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، استفاده شوند. تغییر رفتار پارازیتیسم نسل سوم پرورش آزمایشگاهی زنبور پارازیتویید Trichogramma brassicae Bezdenko، نسبت به تغییرات انبوهی تخم میزبان واسط آزمایشگاهی (بید غلات)، در تراکم‌های 4، 8، 10، 20، 40، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 4 (Supplementary)

صفحات  469- 477

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021