بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (Ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

نویسندگان

  • فاطمه جمالو عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قم
چکیده

چکیده مقدمه :اضطراب یک ا ختلال شایع است واغلب باعلائم فیزیولوژیک مانندضربان قلب، درد قفسه سینه، تنگی تنفس همراه است.امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته است و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان بر اضطراب در موش صحرائی نر می باشد .مواد و روش ها:از سر شاخه های برگ دار ریحان پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج ، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطا لعه تجربی موش های صحرائی نر نژاد ویستار (g 20 ±230) در گرو ههای سالم ( intact)دریافت کنندهDMSO( حلال عصاره) و دریافت کننده دوزهای mg/kg250 ، 50، 25، 15 عصاره هیدرو الکلی قرار گرفتند. (n =8) تمامی تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت . نیم ساعت بعد از تزریق ، با استفاده از ماز صلیبی شکل مرتفع ، آزمون اضطراب گرفته شد و به مدت 5 دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب ( مدت زمان ماندن و تعداد دفعات ورود به بازوی باز ) بررسی وثبت شد.داده توسط آنالیز واریانس و تست توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان (ocimum basilicum) بر اضطراب در موش های صحرائی نر

چکیده مقدمه :اضطراب یک ا ختلال شایع است واغلب باعلائم فیزیولوژیک مانندضربان قلب، درد قفسه سینه، تنگی تنفس همراه است.امروزه استفاده از گیاهان داروئی رواج یافته است و هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی ریحان بر اضطراب در موش صحرائی نر می باشد .مواد و روش ها:از سر شاخه های برگ دار ریحان پس از شناسایی توسط هرباریوم دانشگاه ، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج ، پودر عصاره تهیه گردید. ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی بذر گیاه زنیان (Trachyspermum Copticum) بر رفتار اضطراب در موش های صحرایی نر بالغ

اضطراب یک اختلال شایع است که با یک احساس ناخوشایند با منشاء ناشناخته همراه است . با توجه به اثرات ضداضطرابی زنیان در طب سنتی،در این پژوهش تاثیر بذر زنیان بر اضطراب مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی بذر گیاه زنیان توسط هرباریوم دانشگاه، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج گردید. در این مطالعه تجربی موش‌های صحرائی نر نژاد ویستار (20 ± 230 گرم) در گروه‌های دست نخورده یا کنترل، دریافت کنند...

متن کامل

بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین (زردچوبه) بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار

زمینه و هدف صدمه به اپیدرم موجب از هم گسیختگی ساختمان پوست و ایجاد زخم می شود که این موضوع در بیماران دیابتی به وفور مشاهده می شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره الکلی کورکومین بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار می باشد. مواد و روش ها در پژوهش حاضر 48 سر موش نر نژاد ویستار به 4 گروه 8 تایی، کنترل (موش های سالم که همزمان با دیابتی شدن سایر گروه ها، بافر سیترات را بصورت درون...

متن کامل

بررسی اثر عصاره الکلی برگ گیاه ریحان ((ocimum basilicum بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

زمینه و هدف: رگ زایی، از مهم ترین وقایع زیستی است که با تولید رگ های جدید، در بسیاری از مراحل رشد و نمو جنینی و پاتولوژیک رخ می دهد و یک پدیده پیچیده و فعالی است که برای تکوین جنین و سایر وقایع فیزیولوژیکی مورد نیاز است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات عصاره الکلی برگ گیاه ریحان ((ocimum basilicum بر آنژیوژنز پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه انجام شده است.   مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، تعداد ...

متن کامل

بررسی اثر عصاره الکلی کنجد بر ترمیم زخم های دیابتی موش صحرائی نر نژاد ویستار

زمینه و هدف دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح انسولین و اختلال در عملکرد پانکراس نمایان می شود. با توجه به خواص دارویی کنجد، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آن بر تغییرات هیستومورفولوژی پوست در موش های صحرایی دیابتی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه 48 سر موش نر نژاد ویستار به 4 گروه (کنترل، شم، تجربی یک، تجربی دو) تقسیم گردیدند. در گروه های مورد آزمایش زخمی...

متن کامل

بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی بذر گیاه زنیان (Trachyspermum Copticum) بر رفتار اضطراب در موش‌های صحرایی نر بالغ

اضطراب یک اختلال شایع است که با یک احساس ناخوشایند با منشاء ناشناخته همراه است . با توجه به اثرات ضد اضطرابی زنیان در طب سنتی،در این پژوهش تاثیر بذر زنیان بر اضطراب موش‌های نر نژاد ویستار مورد بررسی قرار گرفته است. پس از شناسایی بذر گیاه زنیان توسط هرباریوم دانشگاه، عصاره هیدرو الکلی توسط سوکسله استخراج و با استفاده از آون هوشمند، پودر عصاره تهیه گردید. در این مطالعه تجربی موش‌های صحرائی نر نژا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 18

صفحات  28- 40

تاریخ انتشار 2015-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021