بررسی اثر عوامل عمده اکولوژیک در تولید بلاستوسپور قارچ Verticillium lecanii DAOM 198499 در محیط‌مایع

نویسندگان

  • حسن عسکری
  • خلیل طالبی‌جهرمی
  • عزیز خرازی پاکدل
  • محمد جعفر فارسی
چکیده

شناسایی شرایط بهینه محیطی برای رشد و اسپورزائی عوامل کنترل‌کننده بیولوژیک در تولید انبوه آنها ضروری است. از آنجائیکه پاسخ این عوامل بیولوژیک نه تنها در سطح گونه، بلکه در حد جدایه نسبت به عوامل محیطی متفاوت می‌باشد، در این بررسی تاثیر کیفیت محیط غذایی، نور، درجه حرارت، و pH محیط در رشد و اسپورزائی قارچ V. lecanii DAOM 198499 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت محیط‌ غذایی در تولید بلاستوسپور در سطح یک‌ درصد معنی‌دار بود. عصاره سیب‌زمینی غنی‌شده با دکستروز، پپتون و مخمر بهتر از محیط عصاره سیب‌زمینی بود. در حالیکه اثر نور معنی‌دار نبود. دمای بالای 30 درجه سانتیگراد تولید بلاستوسپور را محدود ساخته ولی دماهای 12، 17 ، 22 و 27 درجه سانتیگراد با همدیگر اختلاف معنی‌دار نداشتند (01/ 0= ?). تولید بلاستوسپور در طول چهار روز پس از کشت با شدت افزایش یافته و به میزان 108 *7/4 بلاستوسپور در میلی‌لیتر رسید. از آن پس این روند افزایش کند شده و پس از 10 روز به 108*06/9 رسید. بطوریکه مقایسه آماری تولید بلاستوسپور در روز های چهارم تا دهم با همدیگر اختلاف معنی‌دار نشان نداد. اثر pH محیط مایع در تولید بلاستوسپور معنی‌دار نبود. در طول دوره رشدی قارچ pH محیط را تغییر داده و به حد مطلوب4-6 ‌رساند. تولید بلاستوسپور در مواد غذایی جایگزین مورد آزمایش با همدیگر اختلاف معنی‌دار داشتند (01/0 = ?). مقایسه میانگین‌ها نشان داد که ملاس چغندرقند با 108*02/1 کنیدی در میلی‌لیتر بیشترین وعصاره شلتوک با 107*6/1 کمترین تولید را داشت. عصاره سیب‌زمینی با 107*8/6 در حد وسط قرار داشت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر عوامل عمده اکولوژیک در تولید بلاستوسپور قارچ verticillium lecanii daom 198499 در محیط مایع

شناسایی شرایط بهینه محیطی برای رشد و اسپورزائی عوامل کنترل کننده بیولوژیک در تولید انبوه آنها ضروری است. از آنجائیکه پاسخ این عوامل بیولوژیک نه تنها در سطح گونه، بلکه در حد جدایه نسبت به عوامل محیطی متفاوت می باشد، در این بررسی تاثیر کیفیت محیط غذایی، نور، درجه حرارت، و ph محیط در رشد و اسپورزائی قارچ v. lecanii daom 198499 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت محیط غذایی در تولید بلاست...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

Characterization of Spanish strains of Verticillium lecanii.

We have characterized biologically and physiologically eight Verticillium lecanii strains from several origins including insect pests. Of all the temperatures tested, 25 degrees C was the best for growth and at 40 degrees C none of the strains could grow. At 4 and 7 degrees C, growth was reduced in comparison to warmer temperatures. The strains had better development at pH close to 7 (F = 27.64...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی بیماری زایی قارچ Verticillium lecanii (Zimm.) Viegas روی شته نخود فرنگی [Acyrthosiphon Pisum (Harris)]

Pathogenicity and virulence of entomogenous fungus, Verticillium lecanii, was studied on the pea aphid, Acyrthosiphon pisum. Vertalec, a commercial product of V. lecanii, was evaluated under controlled conditions. Second instar nymphs were inoculated with conidial suspensions at concentrations ranging from 104 to 108 conidia/ml, and sterile distilled water (containing wetting agent) as control,...

متن کامل

Production of extracellular enzymes in the entomopathogenic fungus Verticillium lecanii

This study investigates the mechanisms as well as strategies for purification and characterization of potential enzymes involved in pathogenesis of entomopathogenic fungi. The test strain of Verticillium lecanii that was screened, during the present investigation, proved to be an efficient producer of protein and polysaccharide degrading enzymes (amylase, protease, and lipase), hence indicating...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023