بررسی اثر عوامل محیطی در فرایندهای جذبی آلاینده‌های آلی پساب با نانوالیاف پلی‌آمید الکتروریسی‌شده و مقایسه عملکرد با سامانه‌های ناهمگن کربن اولترا

نویسندگان

  • امیرهوشنگ حکمتی استادیار مهندسی نساجی، گروه طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
  • جان ایو دران استاد مهندسی نساجی، آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی نساجی، دانشگاه هاوت آلزاس، مولوز، فرانسه
  • عبدالکریم شریفی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
  • عمر حرزالله دانشیار مهندسی نساجی، آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی نساجی، دانشگاه هاوت آلزاس، مولوز، فرانسه
  • مائده وفایی دانشجوی دکترای مهندسی رنگ، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
  • محمدابراهیم علیا دانشیار مهندسی شیمی، گروه پژوهشی محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
چکیده

در این پژوهش با توجه به خطرات ناشی از آلودگی‌های پساب صنایع نساجی و رنگرزی و باهدف حذف آلاینده‌های آلی، ابتدا نانوالیاف بسپاری (پلی‌آمید) تحت میدان ولتاژ بالا با سامانه نوین نیم‌صنعتی الکتروریسی تولید و نانوالیاف به دست آمده با روش‌های طیفسنجی فروسرخ تبدیل فوریه (FTIR)، میکروسکوپی الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، طیفسنجی تفکیک انرژی (EDS) و میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM) شناسایی شدند. همچنین، مساحت سطح جاذب با روش BET اندازه‌گیری شد. سپس، باهدف کاربرد نانوالیاف الکتروریسی شده در حذف مواد رنگزای آلی، با بررسی عامل‌های فرایندی، شرایط بهینه جذب ماده رنگزا در نقاط 04/0 گرم پلی آمید، pH برابر با 2 و دور هم‌زن برابر با rpm 750 به‌دست آمد. نتایج بیانگر تطابق ظرفیت جذب تعادلی محاسبه‌شده با ظرفیت جذب آزمایشگاهی در سینتیک درجه دوم و تبعیت هم دماهای فرایند از هم‌دما لانگمویر بود. برای مقایسه عملکردی با سامانه‌های ناهمگن، شرایط بهینه فرایندی سامانه ناهمگن کربن فعال اولترا به‌عنوان یک سامانه مناسب شامل 015/0 گرم کربن اولترا، pH برابر با 4 و دور هم‌زن rpm 750 به‌دست آمد. درنهایت مزایا و معایب این دو سامانه فرایندی برای بررسی قابلیت ارتقای مقیاس از آزمایشگاهی به نیم‌صنعتی مورد مقایسه قرار گرفت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی عملکرد گازوییل نانو امولسیونی در انتشار آلاینده‌های زیست محیطی در مقایسه با سوخت پایه

حضور ذرات بسیار ریز آب به صورت نانوامولسیون در سوخت‌های دیزلی به هنگام احتراق در موتور باعث پدیده میکروانفجار می‌شود که با وقوع این فرایند، اکسیژن بیشتری در اختیار سوخت قرار گرفته و باعث بهسوزی آن می‌شود. در این کار پژوهشی، فرمولاسیون گازوییل نانو امولسیونی با استفاده از بسته مواد فعال سطحی از قبیل اسیدهای چرب و نمک آنها، استر اسیدهای چرب، اسیدهای چرب اتوکسیله و مخلوط آنها به همراه کمک حلال‌های...

متن کامل

طراحی یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی در شهر تهران و بررسی عملکرد این سیستم در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای 1300 متر مربع در شهر تهران طراحی شده است.همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم سرمایشی از 8صبح الی 17،طی روزهای پانزد...

متن کامل

بررسی ویژگی‌های جذبی کربن آلی خاک با روش طیف‌سنجی آزمایشگاهی در مناطق مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

سابقه و هدف: در سال‌های اخیر نواحی گسترده‌ای از استان خوزستان به دلیل عدم پوشش سطحی و مقاومت کم خاک در برابر باد فرساینده، مستعد تولید ریزگرد هستند. در بین ویژگی‌های خاک، ماده آلی با اتصال ذرات خاک نقش مهمی در مقاومت به فرسایش بادی و تولید ریزگرد دارد. با توجه با سطح گسترده‌ی کانون‌های ریزگرد استان خوزستان، استفاده از روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل خاک پر هزینه و زمان‌بر است. روش طیف‌سنجی به دلیل م...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 3

صفحات  51- 63

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021