بررسی اثر قارچ‌های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

نویسندگان

  • احسان کهنه
  • احمد شیرین فکر
  • حسن رمضان پور
  • محمدرضا حق پرست
  • پریسا علیزاده
چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ‌های میکوریزا آربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاکی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاک‌ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوکلاو در فشار 2/1 اتمسفر به مدت یک ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میکوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد(F0)،(F1) Glomus etunicatum،Glomus intraradices(F2) و(F3) Glomus versiforme و فسفر با سه سطح صفر (P0) ، (P1)8 و (P2)35 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک، در سه تکرار اجرا شد. از قلمه‌های ریشه‌دارشده کلون 100 ایران، جهت کشت استفاده گردید. در پایان هفته شانزدهم رشد، اندام‌های هوایی و زمینی گیاه، برداشت شده و جهت تجزیه های شیمیایی آماده سازی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی کاربرد فسفر و قارچ میکوریزا آربوسکولار بر مقدار فسفر گیاه معنی‌دار نیست، اما اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. با مقایسه میانگین‌ها مشخص شد که گیاه تلقیح شده با قارچ گلوموس ورسی‌فورم در سطح فسفری صفر بیشترین مقدار فسفر را دارد، به طوری که مقدار فسفر گیاه نسبت به تیمار بدون تلقیح و فسفر( P0F0)، 43/59 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی قارچ‌های گلوموس ورسی‌فورم، گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز ، به ترتیب توانایی بهتری در افزایش مقدار فسفرگیاه نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر قارچ های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریزا آربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاکی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاک ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوکلاو در فشار 2/1 اتمسفر به مدت یک ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میکوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد(f0)،(f1) glomus etunic...

متن کامل

اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر رشد، کلونیزاسیون ریشه و جذب فسفر بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت سطوح مختلف کم آبی

One of the most important limiting factors of crop growth in the arid and semi-arid regions is water deficit. Mycorrhizal fungi is one of the most important microorganisms in the rhizosphere. The effects of these fungi apply via changes on some of the characteristics of roots and nutrients uptake in host plants under drought conditions. In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal ...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays

فعالیت کرم‌های خاکی و قارچ‌های میکوریزی در خاک، بر جذب آب و عناصر غذایی و عملکرد گیاه تأثیرگذار است. لذا، به‌منظور بررسی تأثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) و قارچ میکوریزا (Funneliformis mossea) بر کلونیزاسیون ریشه، وزن خشک اندام هوایی، جذب عناصر فسفر و نیتروژن، کربن آلی و کربن زیست‌توده میکروبی خاک، آزمایشی گلخانه‌ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی...

متن کامل

ارتباط حلالیت فسفر خاک و جذب نیتروژن و تأثیر آن بر شاخص برداشت فسفر سیاهدانه

به‌منظور بررسی برخی راهکارها برای افزایش حلالیت فسفر در خاک­های آهکی و تأثیر بر جذب فسفر و نیتروژن، کارایی جذب و شاخص برداشت فسفر سیاهدانه (Nigella sativa L.)، آزمایشی در سال زراعی 92-1391 در مزرعۀ تحقیقاتی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. این مطالعه به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دوازده تیمار و سه تکرار طراحی شد. منابع اصلاح‌کنندۀ خاک آهکی شامل ورمی‌کمپوست (V)...

متن کامل

بررسی اثر قارچ های میکوریز وسیکولار - آربوسکولار، فسفر و تنش خشکی بر کارآیی جذب عناصر غذایی در گیاه گندم

به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریز وسیکولار- آربوسکولار (VA) فسفر و تنش خشکی بر کارآیی جذب عناصر غذایی در گیاه گندم، سه عامل قارچ (در دو سطح، کاربرد و عدم کاربرد آن)، فسفر در سه سطح 6 و 12 گرم P2O5 در متر مربع) و آبیاری (از مرحله ظهور سنبله در پنج سطح 55.1، 46.2، 36.1، 24.8 و 10.5 میلی متر آب در هر دور آبیاری) بر اساس روش هنکس و همکاران (Hanks et al., 1980) در 3 تکرار بر روی گندم مهدوی بررسی گ...

متن کامل

بررسی اثر قارچ های میکوریزوسیکولار- آربوسکولار، باکتری Bradyrhizobium japonicum و فسفر بر کارآیی جذب برخی از عناصر غذایی در سویا

به منظور تعیین اثر قارچهای میکوریزوسیکولار- آربوسکولار (Vesicular Arbuscular=VA) باکتری Bradyrhizobium japonicum و فسفر بر کارآیی جذب عناصر غذایی در گیاه سویا سه عامل قارچ (در دو سطح، کاربرد و عدم کاربرد آن)، فسفر (در سه سطح 0، 6 و12گرم P2O2 در مترمربع) و باکتری در دو سطح (کابرد و عدم کاربرد ‌آن) با استفاده از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در4 تکرار بر روی گیاه سویا (رقم ویلی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022