بررسی اثر قارچ‌های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

نویسندگان

  • احسان کهنه
  • احمد شیرین فکر
  • حسن رمضان پور
  • محمدرضا حق پرست
  • پریسا علیزاده
چکیده

به منظور بررسی اثر قارچ‌های میکوریزا آربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاکی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاک‌ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوکلاو در فشار 2/1 اتمسفر به مدت یک ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میکوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد(F0)،(F1) Glomus etunicatum،Glomus intraradices(F2) و(F3) Glomus versiforme و فسفر با سه سطح صفر (P0) ، (P1)8 و (P2)35 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک، در سه تکرار اجرا شد. از قلمه‌های ریشه‌دارشده کلون 100 ایران، جهت کشت استفاده گردید. در پایان هفته شانزدهم رشد، اندام‌های هوایی و زمینی گیاه، برداشت شده و جهت تجزیه های شیمیایی آماده سازی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر اصلی کاربرد فسفر و قارچ میکوریزا آربوسکولار بر مقدار فسفر گیاه معنی‌دار نیست، اما اثر متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد معنی‌دار است. با مقایسه میانگین‌ها مشخص شد که گیاه تلقیح شده با قارچ گلوموس ورسی‌فورم در سطح فسفری صفر بیشترین مقدار فسفر را دارد، به طوری که مقدار فسفر گیاه نسبت به تیمار بدون تلقیح و فسفر( P0F0)، 43/59 درصد افزایش داشته است. به‌طورکلی قارچ‌های گلوموس ورسی‌فورم، گلوموس اتونیکاتوم و گلوموس اینترارادیسز ، به ترتیب توانایی بهتری در افزایش مقدار فسفرگیاه نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر قارچ های میکوریزای آربوسکولار و فسفر بر مقدار جذب فسفر توسط نهال چای در خاک استریل

به منظور بررسی اثر قارچ های میکوریزا آربوسکولار و مقادیر فسفر بر جذب فسفر در نهال چای، نمونه خاکی از ایستگاه تحقیقات چای رضوانشهر انتخاب گردید. خاک ها پس از آماده سازی، با استفاده از دستگاه اتوکلاو در فشار 2/1 اتمسفر به مدت یک ساعت استریل شدند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، با دو عامل شامل: قارچ میکوریزای آربوسکولار در چهارسطح بدون قارچ یا شاهد(f0)،(f1) glomus etunic...

متن کامل

اثر قارچ میکوریزای آربوسکولار بر رشد، کلونیزاسیون ریشه و جذب فسفر بزرک (Linum ussitatissimum L.) تحت سطوح مختلف کم آبی

One of the most important limiting factors of crop growth in the arid and semi-arid regions is water deficit. Mycorrhizal fungi is one of the most important microorganisms in the rhizosphere. The effects of these fungi apply via changes on some of the characteristics of roots and nutrients uptake in host plants under drought conditions. In order to evaluate the effect of arbuscular mycorrhizal ...

متن کامل

تاثیر مقدار رطوبت و خاک فسفات بر فسفر محلول در حضور قارچ‌های حل کننده فسفر در طی زمان

انحلال فسفر توسط ریزموجودات حل کننده فسفر به شرایط محیط و ترکیب بستر کشت بستگی دارد. مطالعه حاضر برای بررسی تأثیر دو گونه قارچی، رطوبت و مقدار خاک فسفات بر فسفر محلول، pH و تغییرات وزن محیط کشت در بستر پوسته شلتوک برنج در طی زمان انجام شد. قارچ‌‌های مورد استفاده Aspergillus niger و یک جدایه از معدن فسفات کوه لار یاسوج بودند. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل خاک فسفات ...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد کرم خاکی Eisenia fetida و قارچ میکوریزا آربوسکولار Funneliformis mosseae بر برخی از خصوصیات میکروبی خاک و جذب نیتروژن و فسفر توسط ذرت Zea mays

فعالیت کرم‌های خاکی و قارچ‌های میکوریزی در خاک، بر جذب آب و عناصر غذایی و عملکرد گیاه تأثیرگذار است. لذا، به‌منظور بررسی تأثیر کرم خاکی (Eisenia fetida) و قارچ میکوریزا (Funneliformis mossea) بر کلونیزاسیون ریشه، وزن خشک اندام هوایی، جذب عناصر فسفر و نیتروژن، کربن آلی و کربن زیست‌توده میکروبی خاک، آزمایشی گلخانه‌ای در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کاملاً تصادفی...

متن کامل

کارایی هیف‌های بیرونی قارچ‌های میکوریزای آربسکولار در انتقال عناصر کادمیم، روی و فسفر در شبدر سفید

Mycorrhizal fungus colonization of roots may modify plant metal acquisition. In order to study the role of external hyphae of mycorrhizal fungi in metals transferring, the root and hyphal growth zone were separated by 30 µm nylon meshes. Plants were inoculated with G. mosseae and G. intraradices and grown in the root compartment. Six combinations of metals (400 mg of Zn, 25 mg of Cd, 400 mg of ...

متن کامل

تأثیر قارچ‌های آربوسکولار میکوریزا و سطوح مختلف فسفر بر برخی جنبه‌های رشد گیاه لیزیانتوس

In order to study the effects of mycorrhizal fungi on quantitative and qualitative traits of roots, shoots and flower of Lisianthus, the inoculation with two mycorrhizal fungi isolates (Glomus mosseae and G. intraradices) and their blend was experimented under different levels of phosphorus (10, 20 and 40 mg/kg soil) in a factorial trial, based on a randomized complete blocks design, under gree...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 38  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021