بررسی اثر ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

نویسندگان

  • حسین شکفته
  • حسینقلی رفاهی
  • منوچهر گرجی
چکیده

در این تحقیق به منظوراصلاح ساختمان و وضعیت فیزیکی خاک از ماده شیمیایی پلی‌اکریل‌آمید(PAM) استفاده‌شد. سه نمونه خاک با بافتهای ماسه لومی، لوم و لوم رسی انتخاب و پس از آماده‌سازی آنها به سطح هریک به‌طور جداگانه مقادیری معادل 10 ،20 و30 کیلوگرم درهکتار پلی‌اکریل‌آمید محلول اضافه ‌شد.سپس نمونه‌ها در شیب 20 درصد به مدت 5 دقیقه تحت باران شبیه‌سازی‌شده با باران‌ساز با شدت 39 میلیمتردرساعت قرارگرفتند. رواناب و رسوب خارج‌شده از انتهای پلات باران‌ساز جمع‌آوری واندازه‌گیری شد. این مراحل در مورد یک باران باشدت 79 میلی‌متردرساعت نیز صورت‌گرفت.نتایج بدست آمده نشان داد که غالباًً سطوح پلی‌اکریل‌آمید نسبت به شاهد اختلاف معنی‌داری در کاهش مقداررواناب ورسوب داشته‌اند.دربارش 39 میلیمتردرساعت، خاکهای لومی و ماسه لومی کمترین رسوب را در مقدار 10 کیلوگرم در هکتار و خاک لوم رسی کمترین رسوب را در مقدار 20 کیلوگرم درهکتار پلی اکریل آمید داشتند. در شدت بارش 79 میلیمتر در ساعت، کلیه خاکها کمترین مقدار رسوب را در مقدار30 کیلوگرم در هکتار پلی‌اکریل‌آمید نشان دادند. در مورد رواناب، در بارشهای 39 و 79 میلیمتر در ساعت کمترین مقدار رواناب در تیمار10 کیلوگرم پلی اکریل ‌آمید در هکتار مشاهده شد. خاک شن لومی درشدت بارش 39 میلیمتر درساعت هیچگونه روانابی تولید ننمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر فرسایش و رواناب خاکها

در این تحقیق به منظوراصلاح ساختمان و وضعیت فیزیکی خاک از ماده شیمیایی پلی اکریل آمید(pam) استفاده شد. سه نمونه خاک با بافتهای ماسه لومی، لوم و لوم رسی انتخاب و پس از آماده سازی آنها به سطح هریک به طور جداگانه مقادیری معادل 10 ،20 و30 کیلوگرم درهکتار پلی اکریل آمید محلول اضافه شد.سپس نمونه ها در شیب 20 درصد به مدت 5 دقیقه تحت باران شبیه سازی شده با باران ساز با شدت 39 میلیمتردرساعت قرارگرفتند. ر...

متن کامل

اثر آماده‌سازی خاک برای مطالعات آزمایشگاهی فرسایش بر رواناب سطحی

Despite of soil disturbance, transfer to the laboratory and preparation inside the plots which themselves lead to lower validity of the results, the experimental study on runoff and erosion at plot scale with many research advantages are inevitable. However, there has been less attention to evaluate the effects of soil preparation on runoff and sediment variables. The present study was therefor...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد پلی‌اکریل‌آمید بر فرسایش، رواناب و نفوذ‌پذیری در یک خاک لوم سیلتی

Nowadays application of soil conditioners for mitigation and reduction of runoff is a current method. Considering the advantages of Polyacrylamide (PAM), this study was arranged to evaluate impacts of this soil conditioner on soil infiltration rate, runoff and erosion control. To fulfill the goal, a factorial experiment in a completely randomized design was carried out with four PAM treatments ...

متن کامل

اثر کمپوست آزولا و پلی‌اکریل‌آمید بر رواناب و فرسایش پاشمانی در یک خاک شور سدیمی

در این تحقیق، به‌منظور اصلاح یک نمونه خاک شورسدیمی و کاهش فرسایش­پذیری آن با استفاده از کمپوست آزولا و پلی­اکریل­آمید، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نمونه‌برداری خاک از مارن­های شورسدیمی در اراضی کوهستانی اطراف سد منجیل انجام شد. کمپوست آزولا و پلی­اکریل­آمید هر دو در چهار سطح به‌ترتیب صفر، 5 ، 10 و 15 تن در هکتار و صفر، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار مصر...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر نانو مواد +CBR بر مقاومت مکانیکی و خواص شیمیایی رواناب جاده جنگلی

در این پژوهش نانو­پلیمر سی­بی­آر پلاس (CBR+) برای تثبیت خاک جادة جنگلی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش­های تعیین بافت، حدودآتربرگ، تراکم و سی­بی­آر (CBR) بر روی نمونة خاک شاهد و تیمارشده با درصدهای وزنی 25/0 درصد، 50/0 درصد، 75/0 درصد و یک درصد بر روی کرت­ها انجام­ شد. برای بررسی وضعیت مکانیکی مصالح لایه روسازی پنج کرت شامل یک کرت شاهد (بدون نانوپلیمر) و چهار کرت نمونه بر روی جاده پیاده شد. نتایج ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 36  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2005-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023