بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران

نویسنده

چکیده

نظریه­پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه­گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه­ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه­گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه­گذاری خصوصی می­شود.  بالعکس از نظر کلاسیک­ها سرمایه­گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می­شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه­گذاری دولتی درتحریک سرمایه­گذاری خصوصی است. این مقاله بر اساس داده­های سالانه بانک مرکزی طی دوره 91-1338 و با بکارگیری روش هم­انباشتگی جوهانسون و الگوی تصحیح خطا به بررسی رابطه سرمایه­گذاری دولتی و سرمایه­گذاری خصوصی در ایران پرداخته است. نتایج برآورد که بر اساس سرمایه­گذاری خصوصی نرمال شده است، نشان داد که سرمایه­گذاری دولتی دارای علامت مثبت و معنی­داری می­باشد. به این معنی که افزایش سرمایه­گذاری دولتی به افزایش سرمایه­گذاری خصوصی منتج می­شود که بیانگر­­ رابطه مکملی است. این شرایط همسو با نظریه کینز است. همچنین مصرف دولتی دارای اثر منفی و معنی­دار و تولید ناخالص داخلی مطابق با انتظارات تئوریک دارای علامت مثبت بر سرمایه­گذاری خصوصی است. نتایج نشان می­دهد که تورم اثر منفی ناچیزی بر سرمایه­گذاری خصوصی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران

نظریه­پردازان اقتصادی، رویکردهای متفاوتی نسبت به نقش سرمایه­گذاری دولتی بر روی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی دارند، به گونه­ای که براساس دیدگاه کینزی، سرمایه­گذاری دولتی باعث تحریک سرمایه­گذاری خصوصی می­شود.  بالعکس از نظر کلاسیک­ها سرمایه­گذاری دولتی باعث رانده شدن بخش خصوصی از عرصه فعالیت های اقتصادی می­شود. دیدگاه ریکاردویی نیز معتقد به نقش خنثی و بدون تاثیر سرمایه­گذاری دولتی درتحریک سرمایه­گذار...

متن کامل

اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران

This article examines the relationships between government expenditures (current and capital) and private investment over the period of 1959- 2007 in Iran. To examine the long and short run relationships between model variables, the dynamic auto regression approach with distributed lag (ARDL) and the standard Granger causality relationship has been used. Findings indicate that based on long and...

متن کامل

تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران

هدف این مقاله بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های سالانه  85-1338 می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند. در حالی که در کوتاه مدت نااطمینانی مخارج جاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنادار نبوده، ولی نااطمینانی مخارج عمرانی ب...

متن کامل

تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران

هدف این مقاله بررسی تأثیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده‏های سالانه  85-1338 می‌باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت در بلند مدت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دارند. در حالی که در کوتاه مدت نااطمینانی مخارج جاری بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی معنادار نبوده، ولی نااطمینانی مخارج عمرانی ب...

متن کامل

بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی ایران

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین مخارج دولت و سرمایه گذاری خصوصی ایران در طی دوره 1382-1338 می باشد. برای بررسی اثر مخارج دولت بر سرمایه گذاری خصوصی ایران با کمک دو روش ardl و ecm سه مدل مورد مطالعه قرار گرفته است. در مدل اول مخارج دولت به صورت کل ( مخارج جاری+ مخارج عمرانی) در نظر گرفته شده است، در مدل دوم کل مخارج دولت به مخارج جاری و مخارج عمرانی دولت تقسیم شده است و اثر هر یک بر سرمایه گذاری ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 1

صفحات  143- 162

تاریخ انتشار 2015-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021