بررسی اثر مقادیر مختلف بذر خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

نویسندگان

  • علی آقایی مربی گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
  • محمد بوجارپور استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
  • مرتضی چاجی دانشیار گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
  • نسرین رشیدی دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه‌دام گروه علوم دامی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر  بذر گیاه دارویی خارمریم بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه­های خونی جوجه­های گوشتی آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار  از 0 تا 42 روزگی  انجام شد. جیره­های آزمایشی شامل شاهد (جیره بدون استفاده از بذر خارمریم) و سطوح 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد بذر خارمریم بود. در پایان دوره آزمایش دو پرنده از هر تکرار جهت بررسی قسمت­های مختلف لاشه و فراسنجه های بیوشیمیایی خون، خونگیری و سپس کشتار شدند. نتایج آزمایش نشان داد در دوره آغازین و پایانی بیش­ترین مصرف خوراک به ترتیب در جیره‏های حاوی 1 (71/351 گرم) و 5/1 (9/1701 گرم) درصد بذر خارمریم و کم­ترین مصرف خوراک در تیمار  5/0 (6/1426 گرم) درصد بذر خارمریم  و شاهد (08/312 گرم)  مشاهده شد (05/0>P). در دوران رشد پایین­ترین و بالاترین افزایش وزن به­ترتیب در تیمار 5/1 درصد بذر خارمریم (27/801 گرم) و  شاهد (40/687 گرم) مشاهد شد (05/0>P). بالاترین وزن نسبی سنگدان و روده به‌ترتیب مربوط به تیمار 5/(18/3 گرم) و 2 درصد و (65/7 گرم) بذر خارمریم بود (05/0>P). پایین­ترین غلظت کلسترول (mg/dl 91) ، تری‌گلیسرید (mg/dl 75/62) وVLDL  (mg/dl 55/12) و بالاترین مقدارHDL  خون (mg/dl 50/44) در تیمار 5/1 درصد بذر خارمریم مشاهده شد (05/0>P). بنابراین استفاده از سطح 5/1 درصد بذر خارمریم اثرات مثبتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه  و فراسنجه‏های خونی جوجه­های گوشتی دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف اسانس مرزه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه های ایمنی و خونی جوجه های گوشتی

  This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of Satureja Hortensis essence on performance, carcass characteristics and immune response of broiler chickens . 220 one day old Ross 308 chicks were used in completely randomized design with 20 experimental units with 4 treatments, 5 replicates and 11 chicks in each replicate for 42 days. The dietary treatments consisted...

متن کامل

اثر سطوح مختلف تربوتالین بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تربوتالین، یک اگونیست بتاآدرنرژیک، در جیره ی غذایی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار شامل سطوح صفر (شاهد)، 5/7 و 15ppm (قسمت در میلیون) تربوتالین در کیلوگرم جیره و چهار تکرار (10 قطعه جوجه در هر تکرار)، جمعاً 120 قطعه جوجه ی گوشتی نرسویه ی کاب از سن 29 روزگی تا 49 روزگی به اجرا گذاشته...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

زمینه مطالعه: تنش گرمایی از طریق تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث کاهش عملکرد در طیور می‌گردد. هدف: این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف تریپتوفان بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش صورت گرفت. روش کار: دویست و پنجاه قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار و 5 تکرار (پن) به ازای هر تیمار و10 جوجه در هر تکرار پرورش دا...

متن کامل

اثر عادت دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

در این تحقیق اثر عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی اوائل پرورش بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه­های گوشتی در شرایط تنش گرمایی مداوم مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش با استفاده از 300 قطعه جوجه­ گوشتی سویه کاب در قالب طرح کامل تصادفی با آزمایش فاکتوریل 2× 2  با 4 تیمار و 5 تکرار با 15 پرنده در هر تکرار به مدت 42 روز به مورد اجرا گذاشته شد. تیمار­ها شامل گروه 1- عادت­دهی گرمایی و محدودیت غذایی، 2- عادت­...

متن کامل

تاثیر سطوح مختلف ژل آلوئه ورا بر عملکرد، خصوصیات لاشه، کیفیت گوشت و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

این پژوهش به منظور ارزیابی استفاده از سطوح مختلف ژل آلوئه­ورا و آنتی­بیوتیک نئومایسین بر عملکرد، ویژگی­های لاشه، کیفیت گوشت و بعضی فراسنجه های خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی نر راس (308)، در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار، سه تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شدند. تیمار­های آزمایشی شامل: تیمار شاهد (بدون افزودنی)، سطوح مختلف 5/1، 2، 5/2 درصد ژل آلوئه­ورا و آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  11- 21

تاریخ انتشار 2015-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023