× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر مهارکننده‌ی کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون و تعیین میزان بیان پمپ ترشحی MexCD-oprJبر روی ایزوله‌های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری شهر تهران

نویسندگان

  • تاکی, الهه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • تراشی, سمیرا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • ستارزاده, محبوبه بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری تهران
  • صدرالدین امین, مهرزاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • هاشمی, علی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • گودرزی, حسین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • یوسفی نوجوکامبری, ندا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

Background and Objective: Efflux pumps are one of the major resistance mechanisms in Pseudomonas aeruginosa that inhibit the accumulation of antibiotics in bacterial cells. The aim of this study was determining the effect of carbonyl cyanide 3-chlorophenyl hydrazone (CCCP) and detecting the overexpression of pump MexCD-oprJ in P. aeruginosa isolated from burn patients in Shahid Motahari hospital during 2014 and 2015. Materials and Methods: This descriptive study was performed on 100 P. aeruginosa isolates from burn patients in Shahid Motahari hospital. Antibiotic susceptibility tests were performed by Kirby-Bauer disc diffusion and broth microdilution methods according to the CLSI guidelines. The effect of CCCP was determined using the broth microdilution method. The expression levels of MexD-oprJ (an efflux pump) was evaluated by Real-Time PCR and finally detection of nfxB mutations was carried out by PCR and sequencing techniques.  Results: Antibiogram for 100 P. aeruginosa showed maximum susceptibility and resistance to colistin (100%) and ticarcilin (98%), respectively. The inhibitory effect of CCCP was apparently seen in 16 isolates. Real-time PCR results for these strains showed overexpression in range of 0.26-15.34 (mean: 4/1). The PCR and sequencing techniques showed mutations that converts lucin to prolin in position 14 of the protein sequence. Conclusion: The increase in expression level of efflux pump MexCD-oprJ shows the prevalence of nfxB mutants in burn wound infections. Therefore, use of carbonyl cyanide 3-chlorophenyl hydrazone (CCCP) can help disrupt the function of efflux pumps and improve the effects of antibiotics.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: فعالیت پمپ های ترشحی از مهم ترین مکانیسم های مقاومت در سودوموناس آئروژینوزا می باشد که مانع تجمع دارو درون باکتری می گردد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر مهارکننده ی کربونیل سیانید 3-کلروفنیل هیدرازون (cccp) و تعیین میزان بیان پمپ ترشحی mexcd-oprj در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان شهید مطهری شهر تهران در سال های 93 تا 94 بود. روش بررسی: این مط...

زمینه و هدف: مقاومت دارویی در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا، به مشکلی جهانی تبدیل شده و پمپ‌های ترشحی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مقاومت در این باکتری است. این مطالعه با هدف شناسایی جهش در پمپ‌هایmexA ، mexB و بررسی میزان بیان پمپ mexA در ایزوله‌های بالینی جداشده از بیماران سوختگی انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به‌صورت توصیفی بر روی 100 سویه سودوموناس آئروژینوزا جداشده از بیماران بستری در بیمارس...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

زمینه و هدف: در طی سالهای اخیر، سودوموناس آئروژینوزا تولید‌کننده متالوبتالاکتاماز، به‌عنوان یک عامل مهم عفونت‌های بیمارستانی گزارش شده است. همچنین عفونت با این باکتری، افزایش میزان مرگ و میر و هزینه‌های درمانی را در پی داشته است. این مطالعه، با هدف تعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی ژن‌های متالوبتالاکتامازیblaVIM  و blaIMP سودوموناس آئروژینوزا ایزوله‌شده از بیماران بستری در بخش سوختگی صورت گرف...

زمینه و هدف: در طی سالهای اخیر، سودوموناس آئروژینوزا تولید کننده متالوبتالاکتاماز، به عنوان یک عامل مهم عفونت های بیمارستانی گزارش شده است. همچنین عفونت با این باکتری، افزایش میزان مرگ و میر و هزینه های درمانی را در پی داشته است. این مطالعه، با هدف تعیین الگوی مقاومت دارویی و شناسایی ژن های متالوبتالاکتامازیblavim  و blaimp سودوموناس آئروژینوزا ایزوله شده از بیماران بستری در بخش سوختگی صورت گرف...