بررسی اثر وزن پیاز برگلدهی زعفران

نویسندگان

  • ناصر لطیفی
  • کامبیز مشایخی
چکیده

در تحقیق حاضر اثر وزنهای مختلف پیاز زعفران بر شروع باروری ومیزان گلدهی آن مورد بررسی قرار گرفت. برای اجرای این تحقیق پیازهای زعفران با وزنهای مختلف در قالب طرح کاملا تصادفی بمدت سه سال متوالی در مزرعه تحقیقاتی آموزشکده کشاورزی گنبد کشت شدند وگلدهی هر کدام از آنها بصورت تک تک ثبت و سپس مورد بررسی وتجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. در این بررسی مشخص گردید که حداقل وزن برای گلدهی پیاز در کشت اول (1368) 5/6 گرم و در سال دوم و سوم (1369 و1370) 5/7 گرم می باشد. نتایج بدست آمده در سه سال نشان داد که زمان باز شدن گلها در ارتباط با وزنهای مختلف پیاز ‘ دارای روند مشخصی نمی باشد. این بررسی مشخص نمود که وزن پیاز تاثیر زیادی برتعداد گلهای آن دارد و با افزایش آن برتعداد گلها نیز افزوده می گردد. بطوریکه در سال 68 بیشترین گلدهی مربوط به پیازهای 5/22 گرمی با تولید3/2 گل به ازای هر پیاز در سال 69 پیازهای 5/23 گرمی با 4/3 گل درهر پیاز و درسال 70 بیشترین گل مربوط به پیازهای 5/26 گرمی یا 6/2 گل بود. با ملاحظه نتایج بدست آمده بنظرمی رسد که افزایش وزن پیازها بیشتر از حد معین سبب کاهش تعداد گل دربوته می شود که این امر احتمالا مربوط به ورود پیازها به مرحله پیری می باشد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر وزن پیاز روی عملکرد زعفران در اقلیم نیشابور

زعفران گیاهی علقی و چند ساله و متعلق به خانواده زنبقیا است. و از زمانهای قدیم به عنوان یک گیاه داروئی مورد استفاده قرار می گرفته است و زعفران ایران از نظر رنگ و طعم و مواد خاص داروئی آن مشهور است. از مهمترین دلایل پایین بودن میانگین تولید مزارع زعفران در ایران یکی طولانی بودن دوره بهره برداری است و دیگری استفاده کشاورزان از پیازهای ریز مزارع قدیمی به عنوان بذر برای کشت می باشد. لذا به منظور افز...

15 صفحه اول

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

بهینه‌سازی سطوح کود دامی و وزن پیاز در زراعت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از طرح مرکب مرکزی

در این مطالعه، اثر سطوح کود دامی و وزن بنه بر عملکرد گل، عملکرد کلاله، وزن خامه و خصوصیات کیفی زعفران با استفاده از طرح مرکب مرکزی انجام شد. این آزمایش با 13 تیمار و دو تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 و 96-1395 انجام شد. تیمارها بر اساس سطوح بالا و پایین کود دامی (صفر و 40 تن در هکتار) و وزن بنه (7 و 20 تن در هکتار) تعیین شدند. تعداد گل، وزن تر گ...

متن کامل

ساخت و ارزیابی کارنده پیاز زعفران

ایران با تولید سالیانه9/127 تن زعفران خشک به عنوان اولین تولیدکننده و صادر کننده زعفران جهان به شمار می آید . قسمت اعظم این تولید مربوط به استان خراسان با عملکرد 8/4 کیلوگرم در هکتار است . کاشت پیاز زعفران در ایران همانند س ایر نقاط جهان به طریقه سنتی و با دست انجام می گیرد . کاشت سنتی پیازها علاوه بر صرف وقت و نیروی کار زیاد، عملیات برداشت ماشینی را با مشکل مواجه می کند، لذا طراحی و ساخت یک دس...

متن کامل

اثر غلظت‌ تنظیم‌کننده‌های مختلف رشد بر دوره خواب پیاز و عملکرد گل زعفران در شرایط هیدروپونیک

زعفران (Crocus sativus L.) گیاهی علفی و چندساله بدون ساقه از خانواده Iridaceae است. این گیاه تریپلوئید و عقیم با پیاز تکثیر می‌شود. سطوح هورمون‌ها و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی تأثیر بسزایی در کنترل دوره خواب، جوانه‌زنی و سبز شدن ایفا می‌نماید. این مطالعه با هدف بررسی اثر انواع و غلظت‌های مختلف ترکیبات شیمیایی بر دوره خواب و عملکرد گل و کلاله زعفران در شرایط هیدروپونیک به صورت فاکتوریل در قالب طر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023