× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

بررسی اثر ویتامین E بر استرس اکسیداتیو و اختلال متابولیسمی ناشی از انسداد حاد و یک‌طرفه میزنای در رت بیهوش

نویسندگان

  • حسینخانی, سامان
  • شید موسوی, سید مصطفی
  • شیرازی, مهدی
  • چنگیزی آشتیانی, سعید

چکیده

Background: Obstructive nephropathy has been associated with disorders in metabolism state and oxidative balance of kidney. Stress oxidative play a key role in the pathophysiological processes of renal diseases. The objective of this study was to investigate effects of vitamin-E, as a powerful antioxidant, on renal oxidative stress and metabolism defect induced by 24-hr unilateral ureteral obstruction (UUO). Methods: Anesthetized male Sprague-Dawley rats (n=10 in each group) were sterilely operated to occlude the left ureter. In UUO+NS, we had a single dose normal saline injection and in UUO+VitE and UUO+OO groups, D-α-tocopherol (50 mg/kg), the main component of vitamin-E, and its vehicle (Olive Oil), respectively, were twicely infused I.P. before and after UUO-induction. There were also sham-operated and control groups. 24-hr after of UUO-induction, both kidneys were removed and stored in -70°C. To determine metabolism condition, the levels of ATP and ADP and to evaluate redox state, the levels of malondialdehyde (MDA) and ferric reducing/antioxidant power (FRAP) of kidneys were assessed. Results: The comparisons between UUO+NS and sham groups indicated that UUO increased MDA (p<0.001) and ADP (p<0.05), but decreased FRAP, and ATP/ADP ratio in obstructed kidney (all p<0.001). In UUO+VitE group, MDA and FRAP were equal to their levels in sham group, while ATP, ADP and ATP/ADP ratio were not different from those of UUO+NS group in obstructed kidney. Conclusion: Twenty four hour of UUO caused renal reduction in oxidative metabolism and elevations in reactive oxygen species and administration of vitamin-E, although considerably ameliorated the oxidative stress, could not improve the defected metabolism.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Ureteral obstruction, leading to urinary stasis and elevated pressure in the proximal part of urinary tract, causes progressive renal dysfunction. This study was designed to evaluate the status of oxidative stress and metabolic defect in acute unilateral ureteral obstruction (UUO).Methods: Experiments were performed on three groups of male Sprague-Dawley rats (n=10 in each group). I...

Background: Ureteral obstruction has been shown to induce renal oxidative stress, suppressed energy metabolism and defected acid excretion. This study was aimed to examine the improving effects of L-carnitine, a facilitating cofactor for mitochondrial oxidation of fatty-acids as well as a scavenger of free-radicals, and -tocopherol as the most potent antioxidant on these renal disorders at ear...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

چکیده مقدمه: القای آپوپتوز ناشی از استرس اکسیداتیو یکی از مکانیسم‌هایی است که به عنوان علت بروز عوارض قلبی ـ عروقی گزارش شده است. در این مطالعه تأثیر ویتامین E بر آپوپتوز سلول‌های قلبی و وضعیت استرس اکسیداتیو در رت‌های دیابتی بررسی شد. مواد و روش‌ها: 16 موش صحرایی نر نژاد وستار با تزریق استروپتوزوتوسین (STZ) دیابتی شدند. 8 موش صحرایی با سن و وزن مشابه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. رت‌های دیاب...

مقدمه: دیازینون یک حشره‌‌کش ارگانوفسفره است که سبب استرس اکسیداتیو می‌شود. ویتامین‌های  Eو C به عنوان آنتی اکسیدان‌های بالقوه، سلول‌ها را از استرس اکسیداتیو محافظت می‌کنند. هدف: تعیین تعدیل استرس اکسیداتیو ناشی از دیازینون توسط ویتامین‌های C و E در مغز موش صحرایی.  مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی‌، موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل (روغن ذرت بعنوان...

مقدمه: اکثر پژوهش ­ها، کاهش استرس اکسیداتیو و  صدمات ناشی از آن را در پی استفاده از مکمل ­های آنتی اکسیدانی و یا فعالیت بدنی گزارش داده اند. بنا بر این هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر تعامل شنای استقامت و مکمل ویتامین C، بر شاخص­ های استرس اکسیداتیو در موش ­های نر صحرایی بود. مواد و روش­ ها: تعداد 24 سر موش نر نژاد ویستار در محدوده 250 تا 300 گرم به طور تصادفی به چهار گروه شش تایی: 1-گروه تمرین(T)،...