بررسی اثر پخت بر ناهمواری سطوح لایه‌های نازک ITOتهیه شده با روش تبخیر باباریکهالکترونی از طریق تکنیک شمارش- جعبه

نویسندگان

  • داود رئوفی دانشیار، عضو هیأت علمی گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا همدان
  • زهرا کلالی کارشناس ارشد فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

CdS thin films were deposited by thermal evaporation in a vacuum of ~ 10-5 torr at room temperature. Samples were subjected to annealing in the range of temperatures 100-300 oC for 1 hour in air.The crystal structure of CdS films was characterized by XRD technique. Only hexagonal phase with the preferred (002) plane was found in CdS films

In the present study, 304 stainless steel (SS) was electrochemically plated with nanocrystalline Mn-Cu alloy coatings from a bath containing ammonium sulfate. The effects of current density on the microstructure, crystallographic structure, and chemical composition of the deposits were studied. The results showed that at low current densities, discontinuous coatings with a large amount of Cu ca...

در این پژوهش لایه‌های نازک اکسید روی آلائیده با آلومینیوم به غلظت‌های 0، 3، 6 و 12 درصد مولی آلومینیوم به روش سل ژل بر روی زیرلایه شیشه ساخته شد. لایه‌های آماده شده در دماهای °C500-300 به مدت یک ساعت در هوا پخت شدند. پراش پرتو ایکس (XRD) ساختار بلوری ورتسایت هگزاگونال برای لایه‌های بازپخت شده در دمای بالاتر از °C 400 نشان داد. سپس لایه‌ها تحت تابش پرتو لیزر (nm 248 = λ، KrF) قرار گرفتند. تحول س...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود