بررسی اثر پودر ریز‌جلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis)درجیره غذایی بر ترکیبات شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

نویسندگان

  • روحانی دزفولی, مصطفی
  • محیط, لیلا
  • جواهری, مهران
  • قائنی, منصوره
چکیده مقاله:

دراین تحقیق اثرات تغذیه با پودر ریزجلبک هماتوکوکوس به عنوان یک خوراک طبیعی و بیشتر با کاربرد دارویی بر ترکیبات شیمیایی فیله ماهی (pluvialis مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تعداد 240 عدد بچه (Cyprinus carpio) کپور معمولی 5 گرم در / 3 و 33 /33 ،2 ، 18 گرم در چهار تیمار 0 /21±1/ ماهی کپور معمولی با میانگین وزنی 15 کیلوگرم خوراک پودر جلبک هماتوکوکوس و هر تیمار در سه تکرار، برای مدت 60 روز در 12 مخزن 300 لیتری پلیاتیلنی مورد تغذیه قرار گرفتند. در میان دوره و پایان دوره، از هر تیمار 30 نمونه تصادفی فیله خشک شده جهت سنجش ترکیبات شیمیایی نظیر رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر به آزمایشگاه ارسال گردید. نتایج بدست آمده در پایان دوره از آنالیز ترکیبات شیمیایی در تیمار شاهد به ،72/ 5 برای پروتئین، چربی و خاکستر و برای تیمار 2 گرم در کیلوگرم 29 / 18 و 26 /54 ،70/ ترتیب 05 6 بوده است که در این میان اختلاف معنیداری بین نتایج این دو تیمار بهچشم میخورد / 17/18 و 05 بر این اساس دوز 2 گرم در کیلوگرم خوراک به عنوان دوز مؤثر پیشنهاد میگردد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر استفاده از پودر پوست موز درجیره غذایی بر رشد، بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

در این تحقیق اثرات تغذیه با پودر پوست موز به عنوان یک خوراک طبیعی و بیشتر با کاربرد دارویی بررشد،بقا و ترکیب شیمیایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) مورد بررسی قرارگرفت. تعداد 240عدد بچه ماهی کپور معولی با میانگین وزن57/3±00/19گرم و میانگین طول 48/0±61/10در چهار تیمار 15،10،5،0 درصد خوراک پوست موز و هر تیمار در سه تکرار،برای مدت 60 روز در 12 مخزن 135لیتری پلی اتیلنی مورد تغذیه قرار گرفتند. ما...

متن کامل

اثر سن بر شاخص‌های تولید‌مثلی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

یکی از مهم‌ترین مسائل پرورش ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، تکثیر مصنوعی و مطالعه وضعیت هم آوری به عنوان شاخص کمی در تولید ‌مثل می‌باشد. به این دلیل بررسی اثر سن مولدین ماده کپور معمولی، بر روی شاخص‌های مورفولوژیک و تولید‌مثلی شامل وزن، طول، ضریب چاقی، وزن تخمک، هم آوری، تعداد تخمک در گرم، هم آوری نسبی به ازای وزن و طول انجام پذیرفت. برای این منظور 2 گروه از مولدین ماده (2 و 3 ساله) به صور...

متن کامل

تاثیر افزودن عصاره گیاه استویا (Stevia rebaudiana) برروی رشد، بقا و ترکیب شیمیایی فیله ماهی کپور معمولی Cyprinus carpio) )

360 قطعه بچه ماهی کپور در یک طرح تصادفی در قالب 4 تیمار و هر تیمار با سه تکرار بررسی شدند. به جیره غذایی پایه تیمار ها به ترتیب مقادیر صفر،ppm1000 ،ppm2000،ppm3000 عصاره استویا اضافه گردید. ماهیان به مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان در ابتدا و انتهای دوره زیست سنجی شدند و شاخص های رشد شامل افزایش وزن، افزایش طول، درصد رشد نسبی، درصد رشد ویژه، فاکتور وضعیت، ضریب تبدیل غذایی و نسبت بازده پروتئین بین...

متن کامل

تأثیر پودر چای سبز (Camellia sinensis) بر برخی شاخص‌های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

در این بررسی تأثیر عملکرد گیاه چای سبز (Camellia sinensis) به‌عنوان یک فیتوبیوتیک بر شاخص­های خونی ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) موردبررسی قرار گرفت. تعداد 360 عدد بچه ماهی کپور معمولی با میانگین وزن اولیه 1±22 گرم انتخاب و پس از سازگاری با محیط به‌صورت انتخابی در 12 مخزن با 30 قطعه بچه ماهی ذخیره شد. گیاه چای سبز در 3 سطح 5/1 درصد (تیمار 2)، 3 درصد (تیمار 3) و 5 درصد (تیمار 4) و جیره فاقد...

متن کامل

درجه بندی کیفیت فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) بر اساس اندازه ماهی: با استفاده از معادلات ریاضی

Quality grading and nutrition value determination of fish are. nowadays necessary for aquatic processing. The present study was conducted to investigate a new, applied and cheap method of fillet quality grading for common carp (Cyprinus carpio) using fish size, based on mathematical equations. For this reason, 61 specimens of cultured market size carp were used and after filleting, their moistu...

متن کامل

اثر ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی اسید اسکوربیک بر فیله ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) نگهداری شده در یخچال

در این مطالعه اثر خیساندن اولیه فیله کپور معمولی در اسید اسکوربیک با دو غلظت 100 و 300 میلی‌گرم بر رشد میکروبی و پیشرفت فساد چربی آن طی نگهداری یخچالی (Cº1±4) به مدت 21 روز بررسی شد.  آزمایش‌های میکروبی شامل میزان بار باکتریایی کل و میزان باکتری‌های سرمادوست بود و همچنین شاخص‌های پراکسید، مجموع مواد ازته فرار، اسیدهای چرب آزاد، تیوباربیتوریک اسید و pH در تناوب زمانی 7 روزه طی مدت زمان نگهداری ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  83- 89

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023