بررسی اثر پیش تیمارهای فراصوت و روش های مختلف خشک کردن بر پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن میوه به

نویسندگان

  • رضا طباطبائی کلور دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • علی متولی استادیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
  • وحید نیساری دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر ورقه‌های برش‌خورده میوه به پس از اعمال دو پیش‌تیمار فراصوت حمام و پروب (در سه سطح زمانی 10، 20 و min 30) با سه روش جریان هوای گرم (در سه سطح دما 40، 50 و C°60)، مایکروویو (در سه سطح توان 90، 180 و W360) و انجمادی (دمای C°50-) خشک‌ شدند. در تمامی تیمارها پارامترهای انتقال جرم از جمله ضریب موثر پخش رطوبت، ضریب انتقال جرم همرفتی، آهنگ ثابت خشک‌شدن، فاکتور لاگ، ریشه اول غیر جبری و ضریب بایوت به روش دینسر و دوست محاسبه شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که بازه تغییرات ضریب موثر پخش رطوبت با استفاده از پیش‌تیمار پروب فراصوت در خشک‌کردن به روش جریان هوای گرم از 44.274E-8 تا m2/s 110.884E-8، در مایکروویو از 72.317E-8 تا m2/s 201.893E-8 و در روش انجمادی از 7.663E-8 تا m2/s 11.112E-8 بود، در حالی که بازه تغییرات این پارامتر با استفاده از پیش‌تیمار حمام فراصوت در خشک‌کردن به روش جریان هوای گرم از 41.652E-8 تا m2/s 104.369E-8، در روش مایکروویو از 59.270E-8 تا m2/s 183.813E-8 و در روش انجمادی از 7.210E-8 تا m2/s 9.829E-8 بود. همچنین بازه تغییرات ضریب انتقال جرم همرفتی در خشک‌کردن جریان هوای گرم از 49.241E-6 تا m/s 92.216E-6 در روش مایکروویو از 76.542E-6 تا m/s 134.308E-6 و در روش انجمادی از 7.630E-6 تا m/s 14. 969E-6 بود. همچنین نتایج نشان داد که روند تغییرات آهنگ ثابت خشک‌شدن با افزایش زمان پیش‌تیمار صعودی بوده، اما فاکتور لاگ، ریشه اول غیر جبری و ضریب بایوت دارای روند نزولی بودند. نتایج کلی حاصل از بررسی داده‌های انتقال جرم نشان داد که استفاده از پیش‌تیمار پروب فراصوت با مدت زمان min 30 و استفاده از خشک‌کردن مایکروویو می‌تواند بالاترین مقادیر انتقال جرم را در طول فرآیند خشک‌کردن میوه به ایجاد کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر کیفیت فرایند خشک کردن ورقه‌های توت‌فرنگی به روش خشک‌کنی هوا داغ

خشک کردن یکی از گسترده­ترین روش­های مورد استفاده برای نگهداری میوه­ها و سبزی­ها می‌باشد. در فرآیند خشک کردن، به منظور رسیدن به یک فعالیت آبی نهایی، درصد آب ماده­ی غذایی کاهش می­یابد. این عمل پایداری میکروبی محصول را تضمین کرده و تغییرات فیزیکی و شیمیایی را به حداقل می­رساند. در این مطالعه اثر پیش تیمار اسمزی و فراصوت بر توت‌فرنگی مورد بررسی قرار گرفت. توت‌فرنگی­ بعد از برش، در محلول اسمزی ساکار...

متن کامل

بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ

روش سطح پاسخ، مجموعه ای از تکنیک های آماری برای طراحی آزمایشات، مدل سازی و بررسی اثر فاکتورها بر نتایج نهایی ودر نهایت بهینه سازی فرآیند می باشد. این تحقیق با هدف بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی ژل آلوئه ورا توسط روش سطح پاسخ انجام شد. اثرات فاکتورهای متغیر دما (50-30 درجه سانتیگراد)، غلظت محلول اسمزی ( 60-30 درصد وزنی-وزنی) و نسبت محلول به نمونه ( 10:1 و 1 :4 ) بر روی پارامترهای کاهش وزن (WR)، ...

متن کامل

بررسی اثر زمان و فرکانس فراصوت بر فرآیند خشک کردن ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی

ژل آلوئه‌ورا به دلیل داشتن مقدار زیادی آب، در مقابل عوامل فساد از جمله فساد میکروبی حساسیت زیادی دارد؛ لذا طراحی روشی مناسب جهت خشک کردن آن اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش تأثیر امواج فراصوت بر خشک کردن هوای داغ ژل آلوئه‌ورا با پیش تیمار اسمزی بررسی شد. قطعات آلوئه‌ورا در محلول اسمزی شکر با مقادیر مختلف بریکس 30 و 50 غوطه‌ور شدند و تحت امواج فراصوت kHz 37 به مدت 20 و 40 دقیقه قرار گرفتند. تأثیر ...

متن کامل

بررسی پروفایل انتقال جرم در فرآیند خشک کردن اسمزی میوه ی به

در این پژوهش ، خشک کردن اسمزی میوه­ی به در محلول اسمزی ساکارز با غلظت­های 50 ، 60 و 70% وزنی ـ وزنی و دماهای 25 و 75 درجه­ی سانتیگراد و در نسبت­های وزنی 1:5 و 1:10 (میوه به به محلول اسمزی) مورد بررسی قرار گرفت . مقادیر دفع آب ، جذب قند و محتوای رطوبتی برای هر غلظت ، دما و نسبت وزنی در طی مدت زمان 8 ساعت ، محاسبه شد. با استفاده از مدل پیشنهادی  آزوارا ، مقادیر دفع آب و جذب قند تعادلی و ضرایب ثاب...

متن کامل

بهینه سازی پارامترهای انتقال جرم در خشک کردن اسمزی ژل آلوئه ورا با روش سطح پاسخ

روش سطح پاسخ، مجموعه ای از تکنیک های آماری برای طراحی آزمایشات، مدل سازی و بررسی اثر فاکتورها بر نتایج نهایی ودر نهایت بهینه سازی فرآیند می باشد. این تحقیق با هدف بهینه سازی فرآیند آبگیری اسمزی ژل آلوئه ورا توسط روش سطح پاسخ انجام شد. اثرات فاکتورهای متغیر دما (50-30 درجه سانتیگراد)، غلظت محلول اسمزی ( 60-30 درصد وزنی-وزنی) و نسبت محلول به نمونه ( 10:1 و 1 :4 ) بر روی پارامترهای کاهش وزن (wr)، ...

متن کامل

بررسی اثر روش های مختلف خشک کردن برخصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران (Achillea)

خشک کردن یکی از مراحل مهم پس از برداشت گیاهان دارویی می باشد که نقش مهمی در کمیت و کیفیت محصول دارد. به منظور بررسی روش های مختلف خشک کردن، آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور گونه های بومادران (5 گونه) و روش خشک کردن (5 روش) با سه تکرار اجراگردید. تیمارها عبارت بودند از، فاکتور اول: گونه های بومادران Achillea millefolium ،A. eriophora  ،A. nobilis, A.bieberst...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  327- 346

تاریخ انتشار 2020-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023