بررسی اثر چلاته کنندگی عصاره چای سیاه

نویسندگان

  • زهرا نظری دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • مریم قراچورلو دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: پرواکسیدان هایی چون آهن و مس باعث تسریع واکنش اکسیداسیون و حضور آنتی اکسیدان­ها و ترکیبات چلاته کننده باعث تأخیر در آن می شود. در این تحقیق اثر چلاته کنندگی عصاره چای که حاوی مقدار قابل توجهی تانیک اسید است در مقایسه با سیتریک اسید مورد بررسی قرار می گیرد. مواد و روش­ها: به چهار نوع روغن آفتابگردان، کانولا، زیتون و تالو مقدارppm  1/0 مس اضافه شد و سپس اثر چلاته کنندگی سیتریک اسید (01/0 درصد)، تانیک اسید (01/0 درصد) و عصاره چای (1/0 درصد) با افزودن به این ترکیب انداز­ه گیری گردید. بدین منظور زمان پایداری روغن­ها به اکسیداسیون توسط دستگاه رنسیمت در دمای 120 درجه سانتی­گراد و جریان هوای 20 لیتر بر ساعت و مقدار عدد پراکسید به روش آون تست در شش دوره زمانی 24 ساعته در دمای 105 درجه سانتی‌گراد اندازه‌گیری شد.   یافته ها: نتایج نشان داد که سیتریک اسید، تانیک اسید و عصاره چای دارای خاصیت چلاته کنندگی بوده و باعث افزایش زمان پایداری روغن های مورد مطالعه گردیدند. نتیجه گیری: از نظر خاصیت چلاته کنندگی و افزایش پایداری روغن، اسید تانیک تأثیر بهتری نسبت به عصاره چای و عصاره چای تأثیر بهتری نسبت به اسید سیتریک از خود نشان دادند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

مقدمه: ادویه‌ها علاوه بر کاربرد طعم‌دهندگی یکی از منابع مهم تولید آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی می باشند. بنابراین با توجه به اثرات سوء آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی بهتر است آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی را جایگزین آنتی‌اکسیدان‌های سنتزی نمود. از بین ادویه‌ها دارچین گیاه محبوبی است که در این پژوهش خاصیت آنتی‌اکسیدانی و چلاته‌کنندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: عصاره دارچین به روش حلال سرد و با استفاده ...

متن کامل

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه

مقدمه: یکی از مهمترین واکنش های روغن ها و چربی ها اکسیداسیون می باشد که ترکیبات فنولیک موجود در مواد غذایی می توانند آن را به تعویق بیندازند. از آنجایی که چای دارای ترکیبات پلی فنلی مختلفی همچون تانن ها و کاتشین ها می باشد، در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: عصاره چای سیاه با سه روش استخراج با متانول، روش آگارول و استخراج آبی بدست آمد و راندم...

متن کامل

بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه

مقدمه: یکی از مهمترین واکنش های روغن ها و چربی ها اکسیداسیون می باشد که ترکیبات فنولیک موجود در مواد غذایی می توانند آن را به تعویق بیندازند. از آنجایی که چای دارای ترکیبات پلی فنلی مختلفی همچون تانن ها و کاتشین ها می باشد، در این تحقیق اثر آنتی اکسیدانی عصاره چای سیاه مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: عصاره چای سیاه با سه روش استخراج با متانول، روش آگارول و استخراج آبی بدست آمد و راندم...

متن کامل

بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی عصاره دارچین

مقدمه: ادویه ها علاوه بر کاربرد طعم دهندگی یکی از منابع مهم تولید آنتی اکسیدان های طبیعی می باشند. بنابراین با توجه به اثرات سوء آنتی اکسیدان های سنتزی بهتر است آنتی اکسیدان های طبیعی را جایگزین آنتی اکسیدان های سنتزی نمود. از بین ادویه ها دارچین گیاه محبوبی است که در این پژوهش خاصیت آنتی اکسیدانی و چلاته کنندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: عصاره دارچین به روش حلال سرد و با استفاده ا...

متن کامل

بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی عصاره چای سیاه و خاصیت سینرژیستی آن با لسیتین

مقدمه: پایداری اکسیداتیو روغن­ها و چربی­ها و فرآورده های غذایی پرچرب تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اکسیژن، نور، حرارت قرار می‌گیرد و در نهایت فساد اکسیداتیو رخ می دهد. هدف از این تحقیق کاربرد آنتی اکسیدان طبیعی چای سیاه می­باشد که بیشترین پایداری اکسیداتیو را برای روغن دنبه گوسفندی فراهم کند، عمر انباری آن را افزایش دهد و بتواند جایگزین آنتی اکسیدان سنتزی بوتیل­هیدروکسی تولوئن (...

متن کامل

اثر ضدباکتریایی عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه (Camellia Sinensis) روی سویه‌های پسودوموناس آئروژینوزا حاوی بتالاکتاماز

زمینه و هدف : پسودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل عفونت‌های بیمارستانی بوده و در برابر بسیاری از آنتی‌بیوتیک‌ها به علت تولید بتالاکتاماز مقاوم می‌باشد. این مطالعه به منظور شناسایی پسودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع و متالوبتالاکتاماز جدا شده از بیماران و اثر عصاره متانولی چای سبز و چای سیاه بر روی آنها انجام شد. روش بررسی : این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی روی نمونه زخم 245 ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 14  شماره پاییز 1396

صفحات  113- 121

تاریخ انتشار 2017-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021