بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

نویسندگان

  • محموداخوت
  • عباس شریفی تهرانی
چکیده

1. در آزمایشی تاثیر قارچکشها بنومیل ‘ تری سیکلازل ‘ مانکوزب‘ ادیفونفوس و کاربندازیم دریکبار (درموقع پنجه زنی) و دوبار سمپاشی (مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه) بصورت کرتهای خرد شده در طرح بلوکهای کاملا تصادفی روی بوته های برنج رقم حساس (موسی طارم) علیه بیماری بلاست برنج مورد بررسی قرا رگرفت . در یادداشت برداری از شدت بیماری درتیمارهای مختلف موقع برداشت ملاحظه گردید .کمترین آلودگی بلاست کردن درتیمار محلول پاشی باتری سیکلازل است و در محاسبات اماری د رگروه اول قراردارد. سموم دیگر تاثیر پایین تر ی داشت . درتیمار شاهد میزان آلودگی بیشتر از سایر تیمارها ودرصد بلاست کردن در دو بار محلول پاشی کمتر از یکبار بود. 2. در آزمایش دیگر قارچکش تری سیکلازل که سم موثر علیه بیماری معرفی شده روی بوته های برنج نیمی از کرتهای تاریخهای کاشت (6تاریخ نشاء) درزمان پنجه زنی پاشیده شد. در بررسیهایی که از نظر بلاست برگ از مرحله پنجه زنی تا پا کسر شدن هر 15 روز یک بار بعمل آمد مشاهده گردید هر چه سن بوته ها (X) افزایش یابد .تعداد لکه روی برگها (Y) و شدت بیماری کاهش می یابد . د راین ارتباط logy=4/288-%4x و r=0/917 بدست آمد . محاسبات آماری بعمل آمده درزمان برداشت نشان داد که درصد بلاست کردن در تاریخ چهارم نشاء (هفتم خرداد ماه ) کمتر از سایر تاریخها و بیشترین آلودگی مربوط به تاریخ دوم نشاءکاری (بیست و دوم اردیبهشت ماه) می باشد . تاثیر سمپاشی روی بیماری درتیمارهای تاریخ کاشت و اثر متقابل آنها (سم xتاریخ کاشت) از نظر آماری معنی دار نبود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

1. در آزمایشی تاثیر قارچکشها بنومیل ‘ تری سیکلازل ‘ مانکوزب‘ ادیفونفوس و کاربندازیم دریکبار (درموقع پنجه زنی) و دوبار سمپاشی (مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه) بصورت کرتهای خرد شده در طرح بلوکهای کاملا تصادفی روی بوته های برنج رقم حساس (موسی طارم) علیه بیماری بلاست برنج مورد بررسی قرا رگرفت . در یادداشت برداری از شدت بیماری درتیمارهای مختلف موقع برداشت ملاحظه گردید .کمترین آلودگی بلاست کردن درتیمار م...

متن کامل

اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15...

متن کامل

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%Sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساق...

متن کامل

بررسی خصوصیات سیستمیکی قارچکش بنومیل در مبارزه با بیماری بلاست برنج

بیماری بلاست برنج از مهمترین بیماریهای خسارت آور این گیا ه است و برای مبارزه باآن علاوه بر استفاده از ارقام مقاوم و روشهای زراعی، استفاده از قارچکشهای سیستمی ک توصیه شده است. در این پژوه ش قارچکش بنومیل بصورت سوسپانسیون در آب از طریق ریشه در اختیار گیاه قرار گرفت . سپس به فواصل زمانی مختلف نمونه هایی از بافت بوته ها گرفته و بنومیل در آنها به روش بیواسی بازیابی شد. همچنین در زمانهای مختلف پس از ...

متن کامل

مطالعه تاثیر بیماری بلاست روی میزان محصول برنج

بمنظور تعیین اثر بیماری بلاست برنج روی میزان محصول ‘ بررسیهائی انجام شد که بطور خلاصه بشرح زیر است. طی سالهای 57 و 1358 درطرح بلوکهای کامل تصادفی‘ نشاءکاری برنج رقم مهر که حساس به بیماری بلاست بود‘ در تاریخهای مختلف وهر تاریخ در 4 تکرار صورت گرفت. از درصد بلاست کردن خوشه (x1) وگره ساقه (x2) آماربرداری شد و روابط همبستگی آنها با میزان محصول y (برحسب کیلوگرم درهکتار) کرتهای تاریخ کاشت محاسبه شد ...

متن کامل

اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae cav

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1995-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021