بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات تعادلی و ترکیبی شناختی بر نوسانات قامتی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­باشد. در این پژوهش، 30 نفر از زنان 25 تا 45 سالۀ عضو انجمن ام­. اس خراسان رضوی با نمرۀ ناتوانی جسمانی (یک تا چهار) شرکت داشتند که به­­صورت تصادفی به سه گروه مساوی (دو گروه تجربی و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه‌های تجربی به­مدت هشت هفته و هر هفته سه جلسه تمرینات تعادلی مرکز ثقل را انجام دادند و گروه تمرینات ترکیبی­ نیز علاوه­بر تمرینات مرکز ثقل، یک تکلیف شناختی را ­حین انجام حرکات اجرا نمود­. ارزیابی نوسانات قامتی بیماران به‌وسیلۀ تست ایستادن روی صفحۀ نیرو،­ قبل و بعد از دورۀ تمرینات انجام شد و میانگین نوسانات مرکز فشار اندازه‌گیری گردید. همچنین، جهت تجزیه­و­تحلیل داده­ها از آزمون لون و تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته­ها نشان می­دهد که تفاوت معناداری بین میانگین نوسانات گروه‌ها در دو سطح قدامی ـ خلفی و میانی ـ جانبی وجود دارد. آزمون توکی نیز بیانگر آن است که بین میانگین نوسانات گروه‌های تجربی با گروه کنترل در هر دو سطح قدامی ـ خلفی و میانی ـ جانبی تفاوت معناداری وجود دارد (P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بار شناختی تکلیف بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مخرب میلین در قسمت‌های مختلف سیستم عصبی مرکزی از جمله سیستم حسی ـ حرکتی است که باعث اختلال تعادل در بیماران می‌شود. دراین‌راستا، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بار شناختی تکلیف بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس نسبت به افراد سالم بود. بدین‌‌منظور، ۲۰ بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس از انجمن ام‌.اس ایران (با دامنۀ سنی ۵۹/۱۲±۸۵/۴۱ سال و نمرۀ مقیاس پیشرفت ناتوانی...

متن کامل

تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هفت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تعادلی بر عملکرد حرکتی و نارسایی‏های شناختی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. بدین‌منظور، 18 نفر از زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (با مقیاس وضعیت ناتوانی گستردة‌‌ 0 تا 5/4 و میانگین سنی‌ 62/8‌±‌66/36‌سال) براساس شرایط ورود به پژوهش به‌طور هدفمند انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی جای گرفتند (گروه کنترل 10 نفر و ...

متن کامل

تاثیر تمرینات تعادلی بر نوسانات قامتی بیماران مولتیپل اسکلروزیس (ام اس)

مولتیپل اسکلروز (ام اس) شایع ترین بیماری پیشرونده نرولوژیک در بزرگسالان جوان است . این بیماری یک بیماری مخرب میلین است که سیستم عصبی مرکزی را درگیر می کند . به دلیل این که این ضایعه ها در نواحی مختلفی از سیستم عصبی مرکزی پراکنده هستند ، بیماران دارای درجات متغیری از اختلال های تعادلی ، هماهنگی حسی ، قدرتی و بینایی هستند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات تعادلی بر نوسانات قامتی بیماران ام ا...

15 صفحه اول

بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه عصبی مرکزی همراه با اتیولوژی ناشناخته است. با توجه به اثرات مثبت فعالیت ورزشی در این بیماران و کمبود اطلاعات در زمینه تمرینات ترکیبی، هدف این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین ترکیبی بر سطوح TNF-α و TGF-β1 سرمی در زنان مبتلا به ام اس بود. مواد و روش ها: تحقیق حاضر شامل 24 زن مبنلا به مولتیپل اسکلروزیس،20-50 سال با درجه ناتوانی (E...

متن کامل

مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف : مولتیپل اسکلروزیس نوعی بیماری پیشرونده و تحلیل برنده غلاف میلین سیستم عصبی مرکزی است، یکی از اصلی‌ترین مشکلات این بیماران اختلالات تعادلی است، از آنجایی که  نیازهای توجهی مهمی برای تعادل مورد نیاز است، این مطالعه با هدف مقایسه دو روش تمرینی تعادلی منفرد و دوگانه  بر سطوح تعادلی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش بررسی: در این پژوهش 20  نفر از زنان 25 تا 45 ساله عضو ان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 23

صفحات  143- 156

تاریخ انتشار 2016-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023