بررسی ارتباطات اجتماعی جوانان و نحوه تعاملات آنها در فضای پارک (مطالعه موردی: جوانان شهر آمل)

نویسندگان

چکیده

ارتباطات اجتماعی یکی از مهم‌ترین عوامل در برطرف کردن نیازهای افراد می‌باشد. هدف این مقاله بررسی ارتباطات اجتماعی جوانان در فضای پارک می‌باشد. روش این پژوهش پیمایش و جامعه‌ی آماری تحقیق شامل کلیه‌ی جوانان 29-15 سال ساکن شهر آمل می‌باشد و حجم نمونه تحقیق برابر با 300 نفر از جوانان شهر است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شده است یافته‌ها نشان می‌دهد که بین جنس و ارتباطات اجتماعی در فضای پارک ارتباط معناداری وجود دارد به‌طوری که پسران در این فضای شهری از ارتباطات اجتماعی بیشتری برخوردار می‌باشند. رابطه‌ی متغیرهای میزان تحصیلات و ارتباطات اجتماعی معنادار بوده است به‌طوری که افراد با تحصیلات بالاتر، ارتباطات اجتماعی کمتری برقرار می‌کنند. سن نیز رابطه‌ی معناداری با ارتباطات اجتماعی در محیط پارک دارد. البته در این تحقیق رابطه‌ی پنج متغیر مستقل با ارتباطات اجتماعی در پارک نیز سنجیده شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که مهم‌ترین عامل در ایجاد ارتباطات اجتماعی در فضای پارک دارا بودن سرمایه‌ی اجتماعی بالا می‌باشد. 

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

فضاهای باز شهری مانند خیابان به‌عنوان مهم‌ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی‌گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می‌آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به‌عنوان مسیری برای گذر می‌نگرند به‌جای این که فضاها آن‌ها را به مکث و مراودت اجتماعی تشویق کنند. اهمیت بیش‌ازاندازه به‌سرعت، تکنولوژی و زمان، مقیاس...

مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها می باشد که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنادار کرده است. از این رو فضای سبز باید از نظر کمی و کیفی متناسب با حجم فیزیکی شهر (ساختمان ها، خیابان ها و جاده ها) و نیازهای جامعه (از لحاظ روانی، گذران اوقات فراغت و نیازهای بهداشتی) ساخته شود، تا بتواند به عنوان فضای سبزی فعال، بازدهی زیست محیطی و مستمری داشته باشد.روش پژوهش توصی...

امروزه، امنیت یکی از شاخصه‌های زندگی اجتماعی در شهرها است و آسیب‌های اجتماعی از مهم ترین پیامدهای نبود امنیت به شمار می رود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر در ارتقاء سطح امنیت فضاهای عمومی  و نیز بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل بر این امر  می باشد. روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی است و دارای هدف کاربردی می‌باشد. این مقاله دارای ماهیت میدانی بوده و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرس...

تعاملات و روابط بین دانشجویان و استادان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های ساختار احتماعی علم به‌شمار می‌آید. هدف از این پژوهش بررسی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان بود. عرصه‌های مختلف تعاملاتی با توجه به نظریه‌های جامعه‌شناسی علم و با چارچوب نظری بوردیو بررسی شده است. از روش پیمایشی برای ارزیابی تعاملات و ارتباطات استفاده شد. پاسخگویان از میان جامعه دانشجویی دانشگاه شه...

در این پژوهش شناخت روش های تقویت تعاملات اجتماعی در فضاهای باز عمومی شهر، به ویژه خیابان ها مورد توجه قرار گرفته است. خیابان هایی که ساکنان محلات را برای گذران اوقات فراغت و یا رفع نیاز های روزمره دعوت نموده و به مرور زمان محدوده ای از مسیر برای آنها به میعادگاهی جهت دیدارها تبدیل می گردد. لذا در ابتدا سعی شده مولفه های تاثیرگذار بر حضورپذیری در فضای شهری به ویژه خیابان با عملکرد بین محله ای ، ...

در سده­های اخیر از جمله معضلات ناشی از رشد شتابان شهری می­توان به پیشی گرفتن رشد جمعیت شهرها از سطوح فضاهای خدماتی از جمله فضای سبز شهری و عدم مکان گزینی صحیح آن اشاره نمود. شهر آمل در شمال کشور نیز با وجود پتانسیل محیطی بسیار از عدم تعادل و ناهماهنگی از بعد توزیع مکانی و فضایی کاربری فضای سبز با توجه به مساحت و جمعیت شهر رنج می­برد. لذا این تحقیق با هدف تحلیل کمیت و توزیع مکانی- فضایی پارک­های...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود