بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با عوامل ارگونومیکی در پرستاران

نویسندگان

  • حاجی‌حسینی , فاطمه 1- دانشگاه علوم پزشکی بابل، دانشکده پرستاری و مامایی آمل
  • حجتی , حمید 3- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، باشگاه پژوهشگران جوان
  • حق‌دوست , علی‌اکبر 2- دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت
چکیده

  سابقه و هدف: اگرچه اختلالات اسکلتی عضلانی یکی از مشکلات اساسی، پر‌هزینه و جدی در پرستاران به عنوان یک گروه پرخطر شغلی شناخته شده است اما متاسفانه مطالعات اندکی به خصوص در ایران جهت شناخت علل آن انجام گرفته است. لذا این پژوهش به منظور بررسی شیوع اختلالات عضلانی اسکلتی و عوامل ارگونومیکی مرتبط با آن در کادر پرستاری انجام شده است.   مواد و روش ‌ ها: در این مطالعه تحلیلی مقطعی 400 نمونه به روش سرشماری از پرستاران بیمارستان‌های شهر آمل مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری اطلاعات و مشخص شدن شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسش‌نامه تغییر‌یافته نوردیک و مطالعه ییپ استفاده شد.   یافته ‌ ها: از میان واحدهای پژوهش مشخص شد 81% طی یک سال گذشته حداقل یک بار کمردرد، 5/29% مچ‌درد، 50% گردن‌درد، 5/35% شانه‌درد و 5/63% زانو‌درد را تجربه کرده‌اند. زن بودن شانس گردن درد و کمردرد را به ترتیب 122% و 203% افزایش می‌دهد. از میان عوامل ارگونومیکی مورد بررسی خم شدن لب تخت بیمار جهت انجام رویه‌های پرستاری شانس مچ‌درد را بیش‌تر می‌کند. هم‌چنین جابه‌جا کردن وسایل بخش و بالا بردن دست‌ها بالاتر از سطح شانه نیز شانس ابتلا به گردن‌درد را بیش‌تر می‌کند. از طرفی دیگر جابه‌جا کردن وسایل بخش شانس ابتلا به شانه‌درد را افزایش می‌دهد. در نهایت خم شدن جهت بلند کردن اشیاء از کف اتاق شانس کمردرد را بیش‌تر می‌کند.   نتیجه ‌ گیری: اختلالات عضلانی اسکلتی یکی از جدی‌ترین مشکلات حرفه پرستاری است که با عوامل متعددی نظیر خم شدن، انتقال بیماران، جابه‌جا کردن وسایل بخش، کمک به بیماران جهت حمام دادن، بلند کردن بار و وسایل بخش همراه است. بنابراین تعدیل و اصلاح عوامل ایجادکننده و آموزش پرستاران جهت استفاده از وسایل کمک حرکتی در بخش‌ها به منظور کاهش عوارض ناشی از آن می‌تواند موثر باشد.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی وضعیت ارگونومیکی دندانپزشکان با روش RULA و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی

Background and Aims: The dentistry profession is one of the most injuring professions that causes most pains and hurts for dentists because of their lack of knowledge about the ergonomic position through the work. The purpose of this study was to assess the ergonomic position of dentists with RULA method in dentists of Bojnord. Materials and Methods: In this cross-sectional study, all of the B...

متن کامل

ارزیابی ارگونومیکی احتمال ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی به روش ارزیابی سریع مواجهه در پرستاران

مقدمه: پرستاران به دلیل وضعیت کار و پوسچرهای ارگونومیکی نامناسب، در معرض ریسک ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی بیشتری نسبت به سایر شغل‌ها قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ارگونومیکی احتمال ابتلا به اختلالات عضلانی اسکلتی به روش ارزیابی سریع مواجهه در پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر ساری انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود که بر روی 400 نفر از پرستاران شاغل در ...

متن کامل

بررسی اختلالات اسکلتی-عضلانی و عوامل خطر ارگونومیکی مرتبط در تعمیرکاران: مطالعه موردی یک صنعت فولاد

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب‌های شغلی و یکی از مهم‌ترین علل از کارافتادگی در کشورهای صنعتی و درحال توسعه می‌باشد. این مطالعه با هدف بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی و تعیین سطح ریسک ابتلا به این اختلالات، در کارگران بخش تعمیرگاه مرکزی یک صنعت فولاد در سال 1394 انجام گرفت. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، توصیفی-تحلیلی، به منظور بررسی شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی در ب...

متن کامل

بررسی اختلالات عضلانی اسکلتی در پرستاران و ارتباط آن با استرس شغلی

Background and purpose: Musculoskeletal disorders (MSDs) are the most common occupational health problems that have high costs and lead to productivity loss in nurses. On the other hand, work-related stress is another important factor that could result in reduced productivity in organizations and may lead to physical and mental problems in personnel. This study aimed to evaluate the prevalence ...

متن کامل

کاربرد تکنیک ارزیابی ارگونومیکی رولا درتعیین ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی و شرایط ارگونومیکی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی

اهداف: امروزه میزان شیوع  اختلالات اسکلتی عضلانی و بیماریهای  شغلی در میان کارکنان اداری  افزایش یافته است. هدف از انجام این مطالعه تعیین رابطه بین امتیاز رولا و میزان ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی مشاغل اداری در یک مرکز نظامی و آگاهی از شرایط ارگونومیکی آنان می باشد. روشها: در این مطالعه توصیفی میزان ریسک ایجاد اختلالات اسکلتی عضلانی در بین 145 نفر از کارکنان نظامی مرد شاغل در بخشهای اداری، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 4

صفحات  372- 378

تاریخ انتشار 2011-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021