بررسی ارتباط بیماری انسدادی مزمن ریه با سندرم متابولیک

نویسندگان

  • اشرفی, میترا
  • قدرتی, صمد
  • موسوی نسب, سید نورالدین
  • چیتی, حسین
چکیده

Background and Objective: COPD is one of the most common causes of death in the world. Metabolic syndrome is a pro-inflammatory and pro-coagulatory condition and a collection of cardiovascular factors, hypertension and dyslipidemia have increasing effects on morbidity and mortality and attacks of COPD disease. The aim of this study was to evaluate the relationship between metabolic syndrome and COPD. Materials and Methods: This case- control study included 76 COPD patients who had referrred to Valiasr Hospital of Zanjan and 76 non-COPD patients. Metabolic syndrome criteria was evaluated based on NCEP-ATP III and data was analyzed with T-test,Chi2 –test, Fisher exact test and logistic regression. SPSS 16 was used for data analysis. Results: The two groups had no differences in age and sex. The mean age in the case group was 63.3± 11.1 and in the control group was 60.6± 9.5. The age range of the participants was between 40 to 84 years. Prevalence of metabolic syndrome based on NCEP-ATP III, was 31.5% (24 persons) in the case group and 26.3% (20 persons) in the control group. With logistic regression analysis there was a significant difference between the two groups (p= 0.017). Occurrence of metabolic syndrome had no significant relationship with severity of COPD disease (p=0.27) and prevalence of this syndrome in COPD patients according to severity was: I: 37.5% II: 20% III: 45% and IV: 30%. Concerning the criteria of metabolic syndrome, hypertension had the most important relationship with COPD. Abdominal obesity, hypertension and HDL abnormality sequentially were the most common criteria of metabolic syndrome in patients with this disease. Also, this study pointed out that the risk of acquiring metabolic syndrome in females was more than males (P=0.01) Conclusion: Due to high prevalence of metabolic syndrome in COPD patients, some measures must be taken to prevent non-correctable metabolic indices. Rapid diagnosis and treatment of effective risk factors for COPD progression, specially in females should be considered.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط سبک زندگی و بیماری انسدادی مزمن ریه

چکیده مقدمه: در بررسی سبک زندگی مبتلایان به بیماری‌های مزمن انسدادی ریه‌ (COPD)، فعالیت‌های فیزیکی و اجتماعی، تغذیه و مصرف سیگار را الگوهای رفتاریی مرتبط با تشدید اختلال و ایجاد چرخه معیوب دانسته اند که مانع بهبود می‌شوند. هدف: مقایسه سبک زندگی در بیماران دچار COPD و گروه شاهد و سپس مقایسه سبک زندگی در گروه بیماران بر اساس شدت و مدت بیماری. مواد و روش‌‌‌ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بر 70 بیمار ...

متن کامل

بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD)

مقدمه: حفره دهان به عنوان منبع احتمالی پاتوژن‏های تنفسی شناخته شده است و از طرفی بیماری مزمن انسدادی ریه از شایعترین بیماری‏های موجود در جامعه و از مهمترین عوامل مرگ و میر به شمار می‏آید؛ بدین جهت ضروری است که نقش عفونت‏های دهانی در بروز و پیشرفت عفونت‏های تنفسی بررسی شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط میان بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریوی بود. مواد و روش‏ها: این مطالعه مورد-شاه...

متن کامل

رابطه هیپوگنادیسم با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه

    زمینه: موارد پیشرفته بیماری انسدادی مزمن ریه (COPD) با کاهش وزن و کاهش قدرت عضلانی همراه است. کاهش تستوسترون سرم (هیپوگنادیسم) می‌تواند در تحلیل عضلانی بیماران نقش داشته باشد.   هدف: مطالعه‌ به منظور تعیین رابطه هیپوگنادیسم با شدت بیماری انسدادی مزمن ریه انجام شد.   مواد و روش­ها: این مطالعه‌ مقطعی بر روی 57 بیمار سرپایی مبتلا به شدت‌های مختلف انسداد مزمن ریه انجام شد که بین سال‌های 92-1391...

متن کامل

بررسی رابطه بیماری پریودنتال با بیماری مزمن انسدادی ریه (copd)

مقدمه: حفره دهان به عنوان منبع احتمالی پاتوژن‏های تنفسی شناخته شده است و از طرفی بیماری مزمن انسدادی ریه از شایعترین بیماری‏های موجود در جامعه و از مهمترین عوامل مرگ و میر به شمار می‏آید؛ بدین جهت ضروری است که نقش عفونت‏های دهانی در بروز و پیشرفت عفونت‏های تنفسی بررسی شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط میان بیماری پریودنتال و بیماری مزمن انسدادی ریوی بود. مواد و روش‏ها: این مطالعه مورد-شاهد...

متن کامل

بررسی ارتباط سبک زندگی و بیماری انسدادی مزمن ریه

چکیده مقدمه: در بررسی سبک زندگی مبتلایان به بیماری های مزمن انسدادی ریه (copd)، فعالیت های فیزیکی و اجتماعی، تغذیه و مصرف سیگار را الگوهای رفتاریی مرتبط با تشدید اختلال و ایجاد چرخه معیوب دانسته اند که مانع بهبود می شوند. هدف: مقایسه سبک زندگی در بیماران دچار copd و گروه شاهد و سپس مقایسه سبک زندگی در گروه بیماران بر اساس شدت و مدت بیماری. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی- تحلیلی بر 70 بیمار دچارco...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 22  شماره 93

صفحات  58- 66

تاریخ انتشار 2014-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021