بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی شرکت ها

نویسندگان

  • فاطمه رشیدی زاد دانشگاه شهید چمران
چکیده

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه‌ی رقابت برای به‌دست آوردن سهم بازار، تلاش می‌کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1385، تلاش می‌نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش‌گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی هم‌چون نرم‌افزار تدبیر پرداز استخراج شده اند. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک‌های آماری رگرسیون چندگانه و ساده بهره گرفته شد. در ابتدا با ایجاد دو معیار سنجش برای تغییرات سهم بازار ( تغییر در سهم بازار شرکت در فاصله‌ی بین دوره‌ی جاری و گذشته، روند تغییرات سهم بازار در طی سه دوره) به بررسی نقش این دو معیار در رابطه‌ی بین عملکرد جاری و عملکرد آتی پرداخته شد. نتایج بازگوکننده‌ی این بود که رابطه ی بین عملکرد جاری و آتی به‌طور معناداری وابسته به تغییرات سهم بازار بوده و این رابطه تا سه سال آینده تداوم می‌یابد. هم‌چنین به‌منظور ارزیابی تأثیر تغییرات سهم بازار بر عملکرد جاری از دو مدل بازده پیش‌بینی نشده و قیمت استفاده شد که نتایج بازگوکننده‌ی این بود که مربوط بودن سودهای جاری با ارزش، با رشد در سهم بازار افزایش می‌یابد. اما بین معیارهای سنجش تغییرات سهم بازار و فرصت‌های رشد رابطه-ی معناداری مشاهده نشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی شرکت ها

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه ی رقابت برای به دست آوردن سهم بازار، تلاش می کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1385، تلاش می نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت های مالی م...

متن کامل

بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزشیابی سودها و فرصتهای رشد آتی

امروزه در صنایع مختلف، هزاران شرکت از سراسر جهان، در عرصه ی رقابت برای بدست آوردن سهم بازار تلاش می کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. آیا بدست آوردن یا از دست دادن سهم بازار توسط شرکتها، حاوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران، در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص سرمایه آنان است؟ در مطالعات سازماندهی صنعتی تغییرات سهم بازار با انتظارات مربوط به عملکرد آینده و فرصتهای رشد پ...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط استراتژی‌های رشد درآمد وکاهش هزینه با عایدات مستمر، کیفیت عایدات و ضرایب حساسیت عایدات

این تحقیق به بررسی ارتباط بین استراتژی‌های رشد درآمد وکاهش هزینه با عایدات مستمر، کیفیت عایدات و ضرایب حساسیت عایدات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف از آزمون فرضیه تحقیق عبارت است از شرکت‌هایی که افزایش مستمر در عایدات‌شان از طریق اتخاذ استراتژی رشد درآمد حاصل می‌شود، نسبت به شرکت‌هایی که افزایش مستمر در عایدات‌شان از طریق استراتژی کاهش هزینه به وجود می‌آید، عا...

متن کامل

تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد بر رابطه­ی بین ساختار سرمایه، سود تقسیمی و ساختار مالکیت با ارزش شرکت، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون‌های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن به منظور تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق داده­های ترک...

متن کامل

طبقه بندی شرکت ها با شاخصKZ و ارتباط تغییرات این شاخص با بازده آتی سهام

ساختار مطلوب سرمایه و ترکیب بهینه بدهی و حقوق صاحبان سهام مستلزم انتخاب بهترین روش تامین مالیو انتخاب بهترین زمان مناسب برای تامین مالی است. شرکت ها برای تامین مالی از ثبات لازم برخوردارنمی باشندو به دلایل مختلف اقتصادی دارای محدودیت های منابع مالی هست ند. بنابر این ضرورت دارد که با توجه بهمحدودیت های مذکور، رفتار تامین مالی مورد مطالعه قرار گیرد. هدف این تحقیق، طبقه بندی شرکت ها ی نمونهآماری ب...

متن کامل

رشد سرمایه گذاری و رابطه بین ارزش بازار سهام، سود، و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام.

این تحقیق به بررسی تأثیر رشد سرمایه گذاری بر رابطه بین ارزش بازار سهام و متغیرهای حسابداری می پردازد. این تحقیق، به این مسأله می پردازد که سرمایه گذاری های قبلی شرکت ها و رشد مورد انتظار سرمایه گذاری چه تغییری در نحوه اثرگذاری داده های حسابداری بر ارزش سهام شرکت ها ایجاد می کند. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه بین ارزش سهام و سود، و نیز ارزش سهام و ارزش دفتری، چگونه از رشد سرمایه گذاری تأثیر ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2010-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021