بررسی ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان

نویسندگان

  • صادق فیض الهی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهران،گروه مدیریت، مهران،ایران
  • عادل فاطمی استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج ،گروه آمار،سنندج،ایران
چکیده

در تحقیق حاضر ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی وتأثیرآنها برعملکرد سازمان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی-همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می‌باشد. برای جمع آوری داده‌های این پژوهش، از پرسش‌نامه استفاده شده است که پرسش‌نامه‌ها بین مدیران ارشدو میانی شرکت های بازرگانی استان ایلام توزیع و پس از تکمیل، 108 مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه وتحلیل داده‌ها با تکنیک  مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌ داده‌ها نشان می دهد که تأثیر جهت گیری بازار بر مسؤولیت اجتماعی، مثبت و معنادار است. همچنین، جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، نتایج آزمون مدل نیز نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تأثیر جهت گیری بازار و مسئولیت اجتماعی بر عملکرد سازمانی

در این تحقیق تاثیر بازارگرایی و مسئولیت اجتماعی برعملکرد سازمانی مورد بررسی قرارگرفت. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه شرکت های صادرکننده و واردکننده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران بود. برای آزمون فرضیه های این پژوهش و جمع آوری داده های لازم، از پرسش نامه استفاده شد. پرسش نامه ها در بین 396 نماینده شرکت صادرکننده و واردکننده، از چهار حوزه نظارتی گمرکات کشور شامل استا ن های هرمزگان، خوزستان، سیستان و...

15 صفحه اول

ارتباط بین جهت گیری مذهبی و عملکرد خود مراقبتی در بیماران دیابت نوع 2

زمینه و هدف: دیابت، یک بیماری شایع و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشتی کشورهاست. خودمراقبتی، یک رفتار ارتقاء دهنده سلامتی شناخته شده است. بر اساس مطالعات، اعتقادات معنوی، رفتارهای بهداشتی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین جهت گیری مذهبی و خودمراقبتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت شهرستان بجنورد انجام شده است. مواد و روش کار: این مطالعه توصی...

متن کامل

تأثیر برنامه‌ریزی مالیاتی شرکتها بر عملکرد آنها در بازار

  چکیده   برنامه­ریزی مالیاتی، استفاده بهینه از ابزارهای قانونی و نیز مشوق­ها و معافیت­های ارائه شده توسط دولت به منظور کاهش میزان مالیات پرداختی و یا معاف شدن از پرداخت مالیات می­باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر برنامه­ریزی مالیاتی بر عملکرد بازار شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. معیار سنجش برنامه­ریزی مالیاتی، پس انداز مالیات و عملکرد بازار شرکت، نسبت کیوتوبین می­باشد...

متن کامل

بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی و گرایش های تفکرانتقادی

هدف: امروزه مباحث جنجال برانگیزی پیرامون نقش مذهب در زندگی انسان وجود دارد. پرورش تفکرانتقادی که یکی از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش است، از جهت گیری مذهبی تأثیر می پذیرد. لذا پژوهش حاضر بر آن بود تا تأثیر انواع جهت گیری مذهبی را بر هریک از گرایشهای تفکرانتقادی بررسی کند. روش: روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود.  شرکت کنندگان پژوهش شامل 352 نفر(189 دختر و 163 پسر) از دانشجویان مشغول به تحصیل ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 27

صفحات  81- 98

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021