بررسی ارتباط بین عدم قطعیت محیطی، قابلیت مدیریت دانش و ساختار سازمانی

نویسندگان

  • صادق فیض الهی مربی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهران،گروه مدیریت، مهران،ایران
  • عادل فاطمی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، سنندج ، ایران
چکیده

محققین در حال بررسی کردن این مسئله هستند که چگونه قابلیت دانش مدیریت به ساختارهای سازمانی کمک می کند تا برعدم قطعیت محیطی غلبه کند. بنابراین این تحقیق یک الگوی یکپارچه را ایجاد و آزمایش می کند تا رابطه بین عدم قاطعیت محیطی، قابلیت دانش مدیریت و ساختارسازمانی را بررسی کند. اطلاعات لازم برای این تحقیق از 125 شرکت جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج حاصله، از تحلیل الگوی معادلات ساختاری نشان می دهد که عدم قطعیت محیطی گرایش دارد تا شرکت ها را ملزم کند که قابلیت مدیریت دانش شان را افزایش دهند تا بدین ترتیب خودش را در قالب تغییرات ساختاری نشان دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه بین عدم قطعیت محیطی و ساختار سازمانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

قرن بیست و یکم با سازمان های پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود که عدم اطمینان محیطی از ویژگی های برجسته آن است. این قرن سازمان هایی را به دنیا معرفی خواهد کرد که جهت موفقیت، اثر بخشی و برتری و حفظ بقا به رقابت جهانی می پردازند. پیچیدگی و پویایی محیطی و در یک کلام عدم اطمینان محیطی، سازمان ها را مجبور خواهد کرد تا به جای الگوریتم های ریاضی و خطی و قضاوت های ماشینی از نظریه های عدم قطعیت و عدم...

15 صفحه اول

بررسی نقش واسطه ای مدیریت دانش بین عدم قطعیت محیط و ساختار سازمانی (مطالعه موردی:موسسه مجلات همشهری)

درمحیط رقابتی جهان حال حاضر مدیریت دانش به عنوان ابزاری توانمند جهت حفظ موقعیت رقابتی ،مدیریت نوآوری و عامل کلیدی برای بقا در سازمان ها تلقی گردیده است.دانش، مهم ترین دارایی رقابتی سازمان ها است در این پژوهش به بررسی اثرات شاخص های مدیریت دانش از جمله زیر ساخت مدیریت دانش،کیفیت دانش،سیستم مدیریت دانش به منظور بررسی این که چگونه قابلیت های مدیریت دانش به ساختارهای سازمانی کمک می کند تا با عدم قط...

بررسی نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی رابطه بین تسهیم دانش و قابلیت نوآوری سازمانی با نقش میانجی­گر قابلیت یادگیری سازمانی در رابطه بین این دو متغیر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان جهاد کشاورزی سه شهر­ از خراسان رضوی است. تعداد حداقل حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر 107 نفر در نظر گرفته شده و برای نمونه­گیری از روش طبقه­ای متناسب استفاده شده است. ابزار جمع­آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشن...

متن کامل

عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی

هدف این پژوهش، بررسی رابطة بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمة حسابرسی شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع، تدوین و داده‌های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1385 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت، بررسی و آزمون شد. نتا...

متن کامل

تبیین نقش میانجی مدیریت استعداد در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با نقش میانجی مدیریت استعداد بود. روش‌شناسی: روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 285 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از س...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 23

صفحات  55- 72

تاریخ انتشار 2012-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021