بررسی ارتباط بین محافظه‌کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های آتی و تغییر در بدهی‌های آتی شرکت

نویسندگان

  • سیدعلی نبوی چاشمی گروه مدیریت مالی، واحدبابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ، ایران (نویسنده مسئول)
چکیده

این مقاله به بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت می پردازد. برای انجام این تحقیق نمونه ای از 93 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. در این پژوهش، بررسی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی  سرمایه گذاری های آتی و تغییر در بدهی های آتی شرکت برای دوره 1389 الی 1394 صورت گرفت . روش آماری مورد استفاده در این تحقیق روش رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از فرضیات تحقیق نشان دهنده این مطلب می باشد که بین محافظه کاری حسابداری با کارآیی سرمایه گذاری های آتی رابطه ای معنادار به صورت معکوس وجود دارد، اما بین محافظه کاری حسابداری با تغییر در بدهی های آتی شرکت رابطه ای به صورت مستقیم وجود دارد و همچنین بین کیفیت گزارشگری مالی با کارآیی سرمایه گذاری های آتی رابطه ای معنادار به صورت مستقیم وجود دارد، اما بین کیفیت گزارشگری مالی با تغییر در بدهی های آتی شرکت رابطه ای به صورت معکوس وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار

در سال‌های اخیر جنبه‌های مختلف اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، مورد توجه قانون‌گذاران، نهادهای ناظر و نهادهای حرفه‌ای فعال در بازار سرمایه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی، به عنوان یکی از جنبه‌های مهمّ اطلاعات کیفیِ گزارش‌های مالی، با عملکرد آتی شرکت‌ و بازده بازار حول روزهای انتشار گزارش‌های مالی می‌باشد. به لحاظ نظری، لحن مورد استفاده در گزارش‌های مالی می‌تواند انتظار...

متن کامل

بررسی تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری برکیفیت گزارشگری مالی

در این پژوهش تأثیر محافظه‌کاری شرطی و غیرشرطی حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرارگرفته و از کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و کیفیت افشاء به‌عنوان معیارهای کیفیت گزارشگری مالی استفاده‌شده است. به‌منظور اندازه‌گیری محافظه‌کاری شرطی از الگوی باسو (1997) و برای اندازه‌گیری محافظه‌‌کاری غیرشرطی از معیاری که بال و همکاران (2006) با توجه به الگوی باسو (2006) به‌کار برده‌اند استفاده ‌شده اس...

متن کامل

ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین

از آنجا که مدیران، همواره به‌دنبال جلب رضایت تأمین‌کنندگان سرمایۀ شرکت‌ها هستند، سعی می‌کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در‌نتیجه، به‌نظر می‌رسد، وجود بی‌ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به‌عنوان یکی از مؤثرترین متغیر‌ها در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار‌های مالی مطرح بوده است. سرمایه‌گذاران برای رسیدن به هد...

متن کامل

بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی شرکت ها

امروزه در سرتاسر جهان شرکت ها در عرصه‌ی رقابت برای به‌دست آوردن سهم بازار، تلاش می‌کنند تا بتوانند سهم فروش محصولات خود را نسبت به رقبا افزایش دهند. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مربوط به 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1385، تلاش می‌نماید تا به بررسی ارتباط بین تغییرات سهم بازار با ارزش‌گذاری عایدات و فرصت‌های رشد آتی بپردازد. این اطلاعات از صورت‌های مالی ...

متن کامل

بررسی تغییرات میزان محافظه‌کاری در‌ گزارشگری مالی شرکت ها

بررسی ادبیات مرتبط با محافظه‌کاری در گزارشگری مالی، بیانگر اهمیت موضوع محافظه‌کاری در حرفه حسابداری است. تحقیقات تجربی در برخی کشورها نشان می‌دهد محافظه‌کاری در گزارشگری مالی طی زمان افزایش یافته است (گیولی و هاین،2000). هدف اصلی این مقاله نیز بررسی همین موضوع یعنی تغییرات محافظه‌کاری در گزارشگری مالی شرکت‌ها در ایران با تاکید بر تغییرات اقلام تعهدی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری خالص دارایی‌ه...

متن کامل

ارزیابی سودمندی معیارهای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی بر رشد آتی در فرآیند چرخه حیات شرکتها

هدف این مقاله بررسی سودمندی معیارهای کیفیت گزارشگری مالی بر مؤلفه‌‌‌های رشد آتی شرکت‌‌‌ها در فرآیند چرخۀ حیات است. در ادبیات موضوعی از کیفیت گزارشگری مالی به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی یاد شده است. بر اساس تئوری‌‌‌ مزیت رقابتی و تئوری علامت‌‌‌دهی، چرخۀ حیات شرکت‌‌‌ها می‌‌‌تواند عاملی مؤثر بر رفتار گزارشگری مالی شرکت‌‌‌ها باشد. دورۀ مطالعه شامل سالهای 1380 تا 1394 برای 188 شرکت پذ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 24

صفحات  13- 26

تاریخ انتشار 2017-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021