بررسی ارتباط بین موسیقی و میزان اضطراب در دانش آموزان دبیرستان های تلاش شهرستان بجنورد 1387

نویسندگان

  • خلیل رستمی مدرس هنری
  • محمد واحدیان عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
  • پروین محمدزاده کارشناس بهداشت عمومی
چکیده مقاله:

 ضریب انحراف پذیری موسیقی از تمام هنرها بیشتر است، ضمن آنکه جوانان عمده ترین مصرف کنندگان موسیقی که تولید کننده هم می‌باشند؛ به مصرف موسیقی تمایل دارند و بدان پایبند هستند. نغمه‌های موسیقی بر حسب ترکیب فواصل و ریتم دارای ارتعاشات خاصی هستند که با تحریک ارتعاشات سلولهای عصبی احساس و انگیزه‌ای را تقویت و یا منتقل می‌سازند. در عرصه موسیقی در دنیا سبک‌های بسیاری ابداع شده اند، خصوصیات و اثرات این سبک‌‌ها بر سلامتی و ذهن و روان بسیار متفاوت می‌باشد. اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، در همه جوامع، به عنوان یک پاسخ مناسب و سازگار تلقی می‌گردد. در جریان رشد، کودکان و نوجوانان طیف وسیعی از اضطراب‌ها را تجربه می‌کنند. روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که به منظور بررسی ارتباط بین موسیقی و اضطراب در بین دانش آموزان انجام شده است. برای 445 دانش آموز (232 پسر و 208 دختر) از دبیرستان‌های تلاش پرسشنامه موسیقی و پرسشنامه اضطراب صفت-حالت اشپیل برگر در دبیرستان و کلاس‌های درس دانش‌آموزان تکمیل شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری تی تست و کای دو استفاده شده است. نتایج: میزان علاقه مندی به موسیقی در دانش آموزان زیاد ولی میزان آشنایی کم و متوسطی با موسیقی برخوردارند. رابطه بین میزان علاقه مندی به موسیقی و اضطراب حالت و صفت در پسران معنی‌دار می باشد، و آشنایی با موسیقی با اضطراب صفت در دختران رابطه معنی‌دار آماری دارد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی میزان موفقیت بخش «کارگاه ترجمه» در کتاب های عربی دوره دبیرستان از دیدگاه معلمان و دانش¬آموزان شهرستان دورود

یکی از تحولات آموزش زبان عربی در کتاب­های عربی دوره دبیرستان، اضافه شدن بخشی­ با نام کارگاه ترجمه بود. این تغییر به­خاطرافزایش قدرت فهم دانش­آموزان از متون عربی، بالا بردن توان ترجمه روان از عربی به فارسی، تغییر نگرش منفی به زبان عربی و فراهم کردن زمینه مناسب برای مشارکت بیشتر آنان در فعالیت­های کلاسی و برون کلاسی، روی داد. این گفتار برآن است تا با پژوهشی کاربردی ...

متن کامل

بررسی ارتباط گواتر آندمیک و عادات تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستان های دولتی شهر خوی

Introduction & Objective: The present study is a case-control retrospective study. The purpose of the study is to determine the relationship between “endemic goiter "and “food habits "of governmental high school students of Khoy city.  Materials & Methods: Target population in this research is divided into two groups: “case population " and "control population". Case population include...

متن کامل

بررسی میزان شیوع و شدت افسردگی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر ارومیه

مقدمه: یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین مشکلات جوانان و نوجوانان افسردگی است. افسردگی اختلالی است که با کاهش انرژی و علاقه، احساس گناه، اشکال در تمرکز، بی اشتهایی و افکار مرگ و خودکشی مشخص می شود و با تغییر در سطح فعالیت، توانایی های شناختی، تکلم، وضعیت خواب، اشتها و سایر ریتم های بیولوژیک همراه است. افسردگی منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی می شود. هدف از اجرای این طر...

متن کامل

بررسی ارتباط بین دیالیز و میزان اضطراب

سابقه و هدف: با توجه به شیوع و روند رو به افزایش بیماران دیالیزی و گزارش های مبنی بر اضطراب در این بیماران و نواقصی که در تحقیقات به عمل آمده وجود داشته و عدم اطلاع از وضعیت آن در کشور و به منظور تعیین رابطه اضطراب و دیالیز، این تحقیق در مرکز درمانی امام حسین (ع) و مرکز دیالیز سوده اسلام شهر در سال 1379 انجام گرفت. مواد و روش ها: تحقیق به روش مقطعی (Cross sectional) صورت پذیرفت. بیماران گروه مو...

متن کامل

بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب دانش آموزان

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و و اضطراب دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان شهر سنندج است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است، جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان دختر شهر سنندج به تعداد 600 نفر تشکیل داده اند، نمونه آماری 235 نفر تعیین شده است. ابزار اندازه گیری پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ با پایایی 90% ، پرسش نامه استاندارد اضطراب 90% می باشد. روایی محتوایی پرسش‌نامه ها...

متن کامل

بررسی میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستان های تهران نسبت به بیماری ایدز

زمینه: ایدز بیماری عفونی واگیردار و خطرناکی است که علی رغم تلاش فراوان و کشف داروهای موثر به عنوان معضل بهداشت جهانی مطرح می باشد. به نظر می رسد علاوه بر مسایل دارویی، رعایت مسایل اجتماعی و بهداشت فردی در کنترل این بیماری نقش عمده ای داشته باشد و این امر جز با شناخت هر چه بیشتر (آگاهی)، نگرش مثبت و باور صحیح امکان پذیر نیست.هدف: تعیین میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی (دختر و پسر) نسبت ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 17

صفحات  1- 16

تاریخ انتشار 2008-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023