بررسی ارتباط ترکیب اسید‌های چرب و پروتئین دانه سویا ( Glycine max L.) با صفات مورفولوژیک و فنولوژیک از طریق تجزیه به عامل‌ها

نویسندگان

  • سید کمال کاظمی‌تبار
  • عنایت رضوانی خورشیدی
  • غلامعباس کیانوش
چکیده

به منظور مطالعه تنوع موجود بین ارقام سویا از نظر ترکیب اسید‌های چرب و پروتئین دانه و همچنین مطالعه روابط صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی با آنها از طریق تجزیه علیت و تجزیه به عامل‌ها، تعداد 25 ژنوتیپ در قالب یک طرح مربع لاتیس در سال 1380 در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران کاشته شد. بیست صفت زراعی و 8 صفت مربوط به کیفیت دانه اندازه‌گیری شد. تنوع موجود بین ارقام در کلیه صفات معنی‌دار بود. روز تا گلدهی بیشترین و درصد پروتئین کمترین وراثت پذیری عمومی را داشت. در برآورد همبستگی صفات، صفت درصد اسید اولئیک با صفات طول دانه، وزن هزار دانه و درصد روغن همبستگی مثبت و با اسید لینولئیک و اسید لینولنیک و سطح برگ همبستگی منفی داشت. در تجزیه رگرسیون گام به گام بر اساس درصد روغن، 6 صفت در مدل قرار گرفتند که در تجزیه علیت صفات درصد روغن+پروتئین، سطح برگ و تعداد شاخه اثر مستقیم مثبت بالایی بر درصد روغن داشتند. در تجزیه به عامل‌ها، نه عامل شناسایی شد که درصد اسید اولئیک با طول بذر و وزن هزار دانه در عامل دوم قرار گرفتند که با توجه به ضریب عاملی معنی‌دار درصد اسید پالمیتیک در عامل مربوط به ابعاد بذر بر رابطه بین صفات کیفتی و اندازه بذر تاکید دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط ترکیب اسید های چرب و پروتئین دانه سویا ( glycine max l.) با صفات مورفولوژیک و فنولوژیک از طریق تجزیه به عامل ها

به منظور مطالعه تنوع موجود بین ارقام سویا از نظر ترکیب اسید های چرب و پروتئین دانه و همچنین مطالعه روابط صفات مورفولوژیکی و فنولوژیکی با آنها از طریق تجزیه علیت و تجزیه به عامل ها، تعداد 25 ژنوتیپ در قالب یک طرح مربع لاتیس در سال 1380 در ایستگاه تحقیقات زراعی بایع کلا وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران کاشته شد. بیست صفت زراعی و 8 صفت مربوط به کیفیت دانه اندازه گیری شد. تنوع موجود بین ارقا...

متن کامل

بررسی ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد دانه با میزان روغن، ترکیب اسیدهای چرب و پروتئین دانه سویا (Glycine max L.)

به منظور مطالعه ارتباط عملکرد دانه با مقدار و کیفیت روغن سویا، تعداد 20 رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج کاشته شد. در مجموع 25 صفت مربوط به رشد رویشی، زایشی و اجزاء عملکرد و نیز درصد روغن و ترکیبات اسید چرب در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی ا...

متن کامل

بررسی ارتباط عملکرد و اجزای عملکرد دانه با میزان روغن، ترکیب اسیدهای چرب و پروتئین دانه سویا (glycine max l.)

به منظور مطالعه ارتباط عملکرد دانه با مقدار و کیفیت روغن سویا، تعداد 20 رقم در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در دولت آباد کرج کاشته شد. در مجموع 25 صفت مربوط به رشد رویشی، زایشی و اجزاء عملکرد و نیز درصد روغن و ترکیبات اسید چرب در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که ارقام از نظر همه صفات مورد بررسی ا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و تجزیه عاملها برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در سویا

In order to study the genetic and environmental variability of morphological and phenological characteristics and also to gain a better understanding of the morphological basis of yield variation in soybean, an experiment was conducted at Research Farm, College of Agric., Isfahan University of Technology, in 1996. The experiment was arranged in three augmented designs with 285 lines and 5 contr...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و تجزیه عاملها برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در سویا

In order to study the genetic and environmental variability of morphological and phenological characteristics and also to gain a better understanding of the morphological basis of yield variation in soybean, an experiment was conducted at Research Farm, College of Agric., Isfahan University of Technology, in 1996. The experiment was arranged in three augmented designs with 285 lines and 5 contr...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی و فنوتیپی و تجزیه عاملها برای صفات مورفولوژیک و فنولوژیک در سویا

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و محیطی خصوصیات مورفولوژیک و فنولوژیک و شناخت مبانی مورفولوژیک اختلاف عملکرد و عوامل پنهانی مؤثر بر آن در سویا، آزمایشی در سال 1375، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف آباد اجرا گردید. آزمایش در قالب سه طرح آگمنت برای 285 لاین و 5 رقم شاهد پیاده گشت. تفاوتهای بسیار معنی داری بین ژنوتیپ ها برای کلیه صفات مورد بررسی مشاهده شد. ضرایب...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023