بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

نویسندگان

  • زهرا پور موحد مربی، گروه آموزش پرستاری، دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، ایران
  • زهره کلانی مربی، گروه آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، ایران
  • مریم علاقبند کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی عمومی، دانشجوی دکترای تخصصی پژوهشی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
چکیده

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرحله‌ای انجام گردید. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های اطلاعات دموگرافیک، معیار خستگیIowa Fatigue Scale و معیار افسردگی Beck استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری آنالیز واریانس، تی تست، من ویت نی ، کای اسکوار و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: ارتباط بین میانگین افسردگی و وجود مشکل مالی در دانشجویان و علاقه به رشته تحصیلی (001/0p=) و ارتباط بین میانگین خستگی و جنس (0001/0>p)، رشته تحصیلی و وجود مشکل مالی (007/0p=)، علاقه به رشته تحصیلی (0001/0p<) و وجود بیماری جسمی (008/0p=) معنی‌دار شد. همبستگی بین نمره خستگی و افسردگی دانشجویان با آزمون همبستگی پیرسون مثبت و معنی‌دار گردید. (000/0p< و 581/0r=). نتیجه‌گیری: با وجود همبستگی مثبت و معنی‌دار بین خستگی و افسردگی دانشجویان و نتایج حاصله به نظر می رسد که با ایجاد امکانات بیشتر و حمایت مالی دانشجویان بتوان علاقه‌مندی به رشته تحصیلی را افزایش و خستگی و افسردگی را در آنها کاهش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی فعالیت فیزیکی دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال تحصیلی 1394-1393

Introduction: Physical inactivity has been linked with many non-communicable diseases and it is now a major health problem in many countries.&nbsp; The aim of this research was to study the level of physical activity in the students at basic medical ssciences in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: This research was a cross sectional-descriptive study and its samplin...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

بررسی ارتباط مصرف میوه و سبزی با افسردگی، اضطراب و استرس در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Introduction: Depression exists in all walks of life and is regarded as an important indicator of mental health. The mental health of the medical students is particularly crucial because of the importance of their job and their performance being directly related to their mental health. This study was conducted to determine the prevalence of depression, anxiety and stress and their relationship...

متن کامل

بررسی میزان تفکر انتقادی در دانشجویان دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1392

 Introduction: The twenty-first century is a new era of permanent changes in the scientific and medical practices. Critical thinking is essential to solve complex systems' problems. This study aims to investigate critical thinking skills of dental students of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences.Methods: This is a cross sectional descriptive study. Sixty four dental students enr...

متن کامل

بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

مقدمه: محرومیت از خواب منجر به تغییرات خلقی شدید از جمله افسردگی و عملکرد ضعیف علمی می­شود. از آن جایی که سلامت دانشجویان تضمین­کننده سطح علمی و پیشرفت هر جامعه است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. روش­کار: مطالعه­­ی حاضر توصیفی-مقطعی است که بر روی 250 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  63- 73

تاریخ انتشار 2017-05-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022