بررسی ارتباط عوامل روانی – اجتماعی کار با نارسائی های شناختی در کارکنان پرستاری

نویسندگان

چکیده

Background and aims: The psychosocial work factors have a major impact on employees’ cognitive performance. The purpose of this study was to investigate the relationship between psychosocial work factors and cognitive failures among nurses. Methods: In this study, 300 nurses who worked in educational hospitals were selected by simple random sampling method. The questionnaires that used for data collection included: demographics information,COPSOQ and CFQ questionnaires. To analyze the relationship between variables, independent t-test, ANOVA, Pearson correlation coefficient and linear regression analysis were used. Results: There was a significant relationship between the majority of dimensions of psychosocial work factors such as role clarity, influence at work, job satisfaction, and insecurity at work, quantitative demands, emotional demands, total job demands and meaning of work with cognitive failures of nurses. Also, the dimensions of total job demands, meaning of work and influence at work with high and significant correlations had a good predictition of cognitive failure in nurses.                                                                                                                  Conclusion: According to the results, some of the psychosocial work factors affects on the rate of cognitive failures. Therefore, organizational interventions must be considered in order to control important psychosocial work factors. Further studies are needed to identify other factors affecting nurses’ cognitive failures.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Introduction: Bank staff experience high level of job stress due to the nature of their work. One of the consequences of stress is its impact on job performance. Since the internal studies in this area are relatively rare, this study was conducted to investigate the relationship between the psychosocial stressors and job performance among bank staff. Materials and Methods: All staff of the ban...

مقدمه: مطالعات نشان داده اند که کارکنان بانک ها سطح بالایی از استرس را تجربه نموده، استرس به عنوان عامل اصلی کاهش رضایت و تعهد شغلی کارکنان و در نهایت عملکرد کلی سازمان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط عوامل استرس زای روانی- اجتماعی، ساختار سازمانی و رضایت شغلی انجام شد.   روش کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در یکی از بانک های شهر همدان انجام شد. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های روانی...

زمینه و هدف: کادر پرستاری به مقتضای حساسیت حرفه ای در معرض بیشترین تنش های روانی- اجتماعی می باشند. به سبب فراوانی بالای پرستاران در گروههای درمانی- مراقبتی، زمان تماس و ارتباط با بیماران، نقش بالای مراقبتی آنها و با توجه به اهمیت پیشگیری و کنترل تنش و نیز ارتقای کیفیت و اثربخشی مراقبتها و در نتیجه کاهش هزینه های بیمارستان، مطالعه حاضر با هدف بررسی تنش های روانی- اجتماعی کادر پرستاری شاغل در بی...

Introduction: Studies have shown that bank clerks experience high levels of stress. Stress is known as the main cause of reduction of job satisfaction and staff commitment and overall organization performance. This study aimed to investigate the association between psychosocial stressors, organizational structure, and job satisfaction.   Methods and Materials: This cross-sectional study was...

زمینه و هدف: با رشد روز افزون استفاده از رایانه در محیط­های کاری کشورمان، میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی (MSDs) مرتبط با این مشاغل نیز رو به افزایش گذاشته و تبعات مالی سنگینی به سیستم درمانی کشورتحمیل می‌کند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عوامل روانی-اجتماعی با اختلالات اسکلتی-عضلانی در میان کاربران رایانه می‌باشد. مواد و روش‌ها: این مطالعه­ی مقطعی، در یکی از مناطق عملیات انتقال گاز ایران د...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود