بررسی ارتباط میان ریزحذف‌های کامل کروموزوم Y و وقوع سقط مکرر در جمعیت ایرانی

نویسندگان

  • احمدی, هدی گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • ایرانی, شیوا گروه زیست‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • میرفخرایی, رضا گروه ژنتیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
چکیده مقاله:

Background: Recurrent pregnancy loss is a form of infertility with at least three consecutive pregnancy losses or more. Y chromosome microdeletions are a class of most likely genetic factors that occur in a special zone of Y chromosome which is named azoospermia factor region. The purpose of this study was to analyze the presence of Y chromosome complete microdeletions in male partner of couples suffering from idiopathic recurrent pregnancy loss among Iranian population. Methods: In the present study, Y chromosome microdeletions were evaluated in ninety-two male partners of couples with the experience of recurrent pregnancy loss as the patient group and also a group containing fifty fertile males as the control group. The research has done in Medical Genetic laboratory of Tehran and Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran within June 2013 to September 2014. The selected sequence tagged site markers (primers) including sY84, sY86, for azoospermia factor a; sY127, sY134, sY129, for azoospermia factor b and sY254, sY255, for azoospermia factor c were used to screen complete microdeletions in Y chromosome. At the first step DNA samples were extracted from all men’s peripheral blood in both patient and control groups and then multiplex polymerase chain reaction and also agarose gel electrophoresis were performed on this DNA samples so as to detect deletions. Results: With due attention to the data resulted from multiplex polymerase chain reaction and agarose gel electrophoresis in order to recognize Y chromosome micro deletions in azoospermia factor region, in this work, all the bands related to the mentioned primers which were formed during the polymerase chain reaction, were detected on the gel obviously. It means that none of the samples neither the fifty fertile men nor the ninety-two patient men had complete micro deletions in their Y chromosome. Conclusion: This study suggests that there is no correlation between Y chromosome micro deletions and occurrence of recurrent pregnancy loss in Iranian population.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط پلی مورفیسم HLA-G*0105Nبا سقط مکرر در زنان دارای سابقه سقط مکرر

زمینه: HLA-G دارای یک نقش کلیدی مهم در لانه ­گزینی جنین و ایجاد تحمل ایمنولوژی در دوران بارداری است. HLA-G در سطح سلول های تروفوبلاست که به درون لایه دسیدوای رحمی نفوذ می ­کند بیان می شود و به ­عنوان یک عامل ایجادکننده تحمل مادری جنینی معرفی شده است. هدف: این مطالعه به منظور بررسی ارتباط پلی ­مورفیسم HLA-G*0105N با سقط مکرر در زنان دارای سابقه سقط مکرر انجام شد. مواد و روش ­ها: این مطالعه مورد-...

متن کامل

بررسی ارتباط میان پلی‌مورفیسم 497A>G در ژن FCGR2A با سقط مکرر در زنان نابارور

Background: The results indicated that the immunologic and genetic factors play a key role in the susceptibility to this syndrome compared to other risk factors. Immunoglobulin G, representing approximately 80% of Immunoglobulins in humans and the only way that IgG2 can be passed from mother to fetus blood circulation is binding to Fcgamma receptor (FcγR) classes which have been coded by Fcgamm...

متن کامل

بررسی ریزحذفهای ناحیه azfکروموزوم y در مردان مبتلا به ناباروری غیرانسدادی و همسران خانمهای با سقط مکرر

مقدمه: حدود 30-50? از همه ناباروری ها به علت نقص در فاکتور های مردانه می باشد. بخش زیادی از این فاکتور ها، نارسایی در اسپرماتوژنز با علت ژنتیکی می باشد. پس از سندرم کلاین فلتر، شایع ترین علت ناباروری مردان ریزحذف های کروموزوم (ycm) y در منطقه azf است. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد عوامل مردانه به طور بالقوه می توانند بر لقاح، تکامل جنین، زنده ماندن و تکثیر جفت اثر بگذارند در نتیجه با توجه به ...

بررسی ارتباط چند شکلی G103T ژن فاکتور XIII با سقط مکرر جنین در بیماران ایرانی

مقدمه: سقط خود به خودی مکرر جنین، یکی از معضلاتی است که تقریباً 5% زوجین با آن رو به رو هستند. با توجه به این موضوع و با توجه به ارتباط سقط ها با ترومبوفیلیاها، مطالعه حاضر با هدف بررسی چند شکلی G103T فاکتور XIII به عنوان یک عامل مؤثر در روند انعقاد و ارتباط آن با سقط مکرر جنین انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مورد- شاهدی طی سال های 91-1389 انجام شد. 105 زن که حداقل 2 یا بیشتر از 2 سقط قبل از هفته ...

متن کامل

بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم با وقوع سقط جنین در زنان ایرانی

سابقه و هدف: برای اعمال متابولیک طبیعی و باروری موفق مقادیر مناسبی از روی و سلنیوم در طول حاملگی مورد نیاز می‌باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم در مراحل اولیه بارداری با وقوع سقط جنین در زنان ایرانی است.مواد و روشها: بدین منظور تعداد 102 زن در سه گروه مساوی، مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه یک زنان دچار سقط، گروه دوم زنان حامله سالم و گروه سوم زنان غیر حامله بودند. سطوح...

متن کامل

بررسی ارتباط بین پلی‌مورفیسم rs2488457 ژن PTPN22 و سقط مکرر

مقدمه: سقط مکرر به ختم بارداری بیش از دو بار اطلاق می‌شود. عوامل متعددی در ایجاد سقط مکرر دخیل هستند، وجود اختلال در عملکرد سیستم ایمنی منجر به دفع جنین می‌شود. آنزیم پروتئین تیروزین فسفاتاز بافت لنفاوی (Lyp) که توسط ژن PTPN22 کد می‌شود، نقش حیاتی در تنظیم و تعادل پاسخ‌های ایمنی دارد؛ به‌تازگی پلی‌مورفیسم rs2488457که در ناحیه پروموتر این ژن قراردارد کشف شده ‌است، محتمل است این پلی‌مورفیسم با تغ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 75  شماره None

صفحات  730- 737

تاریخ انتشار 2018-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023