بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394

نویسندگان

  • فاطمه فرزانه دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • محمدحسن لطفی استاد، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
  • مهدیه ممیزی کارشناس ارشد آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری‌های غیر واگیر، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده

مقدمه: محرومیت از خواب منجر به تغییرات خلقی شدید از جمله افسردگی و عملکرد ضعیف علمی می­شود. از آن جایی که سلامت دانشجویان تضمین­کننده سطح علمی و پیشرفت هر جامعه است، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کیفیت خواب با سلامت روان در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. روش­کار: مطالعه­­ی حاضر توصیفی-مقطعی است که بر روی 250 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1394 با روش نمونه­گیری خوشه­ای انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسش­نامه­های کیفیت خواب پیتزبورگ و افسردگی، اضطراب و استرس جمع­آوری شد. تحلیل آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخه­ی 16 و آزمون­های توصیفی، ANOVA و آزمون تی انجام شد. یافته­ها: میانگین نمره کیفیت خواب در دانشجویان 17/2±83/5 بود. بر اساس نتایج 2/61 درصد از دانشجویان کیفیت خواب نامطلوب داشتند. میانگین نمره افسردگی در دانشجویان 71/3±67/4، استرس 66/4±49/9 و اضطراب 69/3±23/4 بود. هم­چنین بین کیفیت خواب با شاخص­های سلامت روان (افسردگی، اضطراب و استرس) ارتباط آماری معنی­داری وجود داشت. بومی بودن (006/0=P)، فعالیت فیزیکی (002/0=P) و محل سکونت (001/0=P) با میانگین نمره­ی کیفیت خواب ارتباط معنی­دار داشت. نتیجه­گیری: بر اساس یافته­ها، کیفیت خواب بیش از نیمی از دانشجویان وضعیت نامطلوبی دارد. هم­چنین کیفیت خواب نامطلوب و سلامت روان بر روی یکدیگر تاثیرگذار بودند، لذا انجام اقدامات مداخله­ای به منظور ارتقای کیفیت خواب دانشجویان به عنوان عامل مهم در سلامت روان دانشجویان توصیه می­شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

Abstract Introduction: Within recent 20 years, psychological and psychotherapeutic issues have absorbed great attention in regard with the physical activity. Since students’ mental health is regarded significant, this study aimed to compare mental health of athlete and non-athlete female students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: This descriptive analytical study...

متن کامل

بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393

مقدمه: خستگی و افسردگی در دانشجویان بر انجام کار، زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی آنها اثرات منفی گذاشته و منجر به کاهش عملکرد اجتماعی، شغلی و تحصیلی آنها می‌گردد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط خستگی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1393 انجام شد. مواد و روش‌ها: این پژوهش بر روی 315 دانشجو در دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش چند مرح...

متن کامل

بررسی فعالیت فیزیکی دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال تحصیلی 1394-1393

Introduction: Physical inactivity has been linked with many non-communicable diseases and it is now a major health problem in many countries.  The aim of this research was to study the level of physical activity in the students at basic medical ssciences in Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Methods: This research was a cross sectional-descriptive study and its samplin...

متن کامل

بررسی فراوانی میگرن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد سال 1395

Background and purpose: Headache is one of the most common medical complaints and migraine is one of its major causes. The aim of this study was to investigate the prevalence of migraine in medical students in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Materials and methods: This cross-sectional descriptive research was carried out in 400 medical students in Shahid Sadoughi University of ...

متن کامل

بررسی دانش تغذیه‌ای دانشجویان پزشکی دوره بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390

Introduction: Nutrition is one of the important components of health promotion and disease prevention. However, nutrition literacy of medical students is unclear. This study aims to determine nutritional knowledge of medical students studying in clinical course of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in 2012. Methods: In this cross-sectional study, 114 medical students in clinical cou...

متن کامل

مقایسه سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

چکیده مقدمه: در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی ، روان درمانی با فعالیت بدنی شده است. با توجه به اهمیت سلامت روان دانشجویان، این مقاله به مقایسه سلامت روان دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد پرداخته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی و تحلیلی تعداد 200 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انتخاب شدند. گروه مورد را دانشجویان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 20  شماره 2

صفحات  167- 171

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022