بررسی ارزش اقتصادی تولیدات دامی در نظام دامداری سنتی متکی به عرصه مرتع (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر)

نویسندگان

چکیده

نظام دامداری متکی به مراتع عمدتاً براساس سیستم‌های سنتی مدیریت می‌شود و ارزش افزوده این بخش از منابع طبیعی در درآمد بهره‌برداران مورد توجه جدی قرار گرفته است. با توجه به آنکه مراتع با تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام، نقش مهمی در تأمین معیشت و اقتصاد خانوار دامداران دارند، تحقیق حاضر با هدف برآورد درآمد اقتصادی تولیدات دامی در پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی مرتعداران مراتع ییلاقی هزارجریب بهشهر به انجام رسید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و روش انجام تحقیق به صورت پیمایشی همراه با مصاحبه حضوری صورت پذیرفت. اطلاعات مورد نیاز به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده از 56 خانوار بهره‌بردار و از 3 گله و روستا جمع آوری شد. به‌منظور تحلیل مالی فعالیت دامداری، بیلان مالی فعالیت‌های دامی اعم از درآمد ناخالص، هزینه‌های دامداری، درآمد خالص بهره‌برداران، محصولات دامی و مدت زمان بهره‌برداری از علوفة مراتع مطالعه شد و در نهایت ارزش کل اقتصادی تولیدات دامی محاسبه گردید. میانگین درآمد خالص روزانه در سرخ گریوه 423300 ریال، در کلیا 423170 ریال و در پابند 476800 ریال برآورد شده است. همچنین نتایج حاصل از تولید هر هکتار از مراتع منطقه 5/276 کیلوگرم درهکتار برآورد شد که با توجه به برآورد علوفه مورد نیاز مشخص گردید، 142 کیلوگرم در هکتار کمبود علوفه وجود دارد و مرتع‌داران نیاز به واردات علوفه داشته‌اند. بنابراین، درآمد حاصل از دامداری سنتی صرفاً متکی به علوفه مرتعی پاسخ‌گوی نیازهای اقتصادی مرتعداران منطقه مورد مطالعه نبوده است. در خاتمه نیز به تحلیل عوامل مؤثر بر ارزش تولیدات دامی از دیدگاه بهره‌برداران پرداخته شده است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 9 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

    بقای جوامع روستایی و عشایری از دیرباز در ایران وابسته به مراتع بوده است. تنوع اقلیمی، قومی و قبیله‌ای موجب شده تا نظام دامداری سنتی متکی به مراتع در مناطق مختلف ایران دارای تقویم کاری و روش‌های مختلف دامداری باشد. در این مطالعه به بررسی تقویم کاری و بازدهی مالی دامداری سنتی در مراتع منطقه بلده نور (بخشی از مراتع البرز مرکزی) پرداخته‌شده است. در این مطالعه پس از ارزیابی اولیه منطقه، سه دامدا...

نظر به اهمیت مراتع و نظام بهره برداری در تامین نیاز غذایی روزانه بشر و هم چنین اهمیت انرژی به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار و تخمین بازدهی فعالیت های دامداری پژوهش حاضر در مراتع منطقه بلده نور در استان مازندران انجام گرفت. اساس این مطالعه بر انجام عملیات میدانی یکساله از 15 فروردین 1391 تا 15 فروردین 1392 انجام گرفته است. در این مطالعه به بررسی انواع فعالیت دام و دامدار، تقویم کاری دامداری، ر...

دامداری سنتی متکی به مراتع بیشترین سهم را در بهره‌برداری از مراتع کشور دارد. با وجود آنکه بیش از نیمی از علوفه مورد نیاز دام‌ها از منابعی غیر از چرا در مراتع تأمین می‌گردد، بیشتر دامداران در ایران بر این عقیده هستند که دامداری سنتی دارای توجیه اقتصادی نمی‌باشد. ازاین‌رو، این تحقیق را می‌توان گامی در جهت تحلیل اقتصادی فعالیت دامداری دانست که فصلی از سال را متکی به علوفه مراتع ییلاقی حوزه آبخیز س...

به­منظور بررسی کارآیی انرژی در گوسفند نژاد زل تحت نظام دام­داری سنتی متکی به مرتع، سه دام­دار در سه روستای مختلف از توابع بلده (دویلات، چل و بلده)انتخاب شدند. فعالیت­های دام اعم از چریدن، نشخوار کردن، راه­پیمایی، شرب آب و استراحت، از زمان شروع حضور در عرصه مرتع (15 فروردین) تا ابتدای فروردین سال بعد ثبت و تخمین انرژی مصرفی با دو روش معادلات ماف و ضرایب نیکول انجام گرفت. برای صحت­سنجی این دو روش...

     To investigate energy efficiency on Zell breed sheep under traditional rangeland based husbandry, three pastoralists in three different villages of Baladeh regions were selected (Davillat,  Chell and Baladeh). All livestock activities such as grazing, racing, walking, water drinking and rest were recorded since the beginning of animal presence in the rangeland (15 April) to early April nex...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود